výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Iz 33, 1-24

1 Beda ti, ktorý ničíš, a sám nie si zničený, ty, čo zrádzaš, a teba nezrádzajú. Keď skončíš ničenie, budeš zničený, a keď zavŕšiš zradu, budeš zradený. 2 Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa, každé ráno buď našou silou a v čase súženia našou spásou. 3 Pred dunivým hlasom ujdú ľudia, keď ty povstaneš, rozpŕchnu sa národy. 4 Vašu korisť vám uchmatnú, ako keď odlietajú kobylky, potom sa vrhnú na ňu, ako sa kobylky vrhajú na úrodu. 5 Vyvýšený je Hospodin, lebo býva na výsostiach, Sion napĺňa právom a spravodlivosťou. 6 On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosti a poznania. Bázeň pred Hospodinom bude tvoj poklad. 7 Hľa, hrdinovia bedákajú na ulici a poslovia pokoja horko plačú. 8 Pusté sú cesty, niet pútnikov na chodníkoch, zmluva sa zrušila, mestá sú znevážené a človeka nepokladajú za nič. 9 Chradnúca zem smúti, Libanon je zahanbený, napadnutý voškami, Šáron je vysušený ako step, Bášan a Karmel zhadzujú lístie. 10 Teraz povstanem, hovorí Hospodin, teraz sa vyvýšim, teraz sa pozdvihnem. 11 Počnete seno a porodíte plevy, váš dych je oheň, ktorý vás strávi. 12 Národy budú vypálené ako vápno, ako posekané tŕnie budú spálené v ohni. 13 Vy, vzdialení, čujte, čo som urobil, a vy, blízki, presvedčte sa o mojej moci. 14 Hriešnici sa trasú na Sione, bezbožníkov zachvacuje strach. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? 15 Ten, čo kráča podľa spravodlivosti a hovorí úprimne, odmieta zisk z útlaku, kto odmieta rukami sa dotknúť úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul o krvi a zatvára si oči, aby nevidel zlo, 16 ten bude bývať na výšinách, skalná pevnosť bude jeho útočiskom, dostane svoj chlieb a ustavične bude mať vodu. 17 Tvoje oči uvidia kráľa v jeho nádhere, uvidia rozsiahlu krajinu. 18 Tvoje srdce bude spomínať na hrôzu: Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo zratúval veže? 19 Neuvidíš bezočivý národ, národ s nejasnou a nezrozumiteľnou rečou, so zajakavým jazykom, ktorému nemožno rozumieť. 20 Hľaď na Sion, miesto našich sviatkov, tvoje oči uvidia Jeruzalem, bezpečný príbytok, neprenosný stan, jeho kolíky sa nikdy nevytiahnu, ani jeden jeho povraz neroztrhnú. 21 Tam je náš vznešený Hospodin, miesto širokých riečnych prúdov, cez ktoré sa nepreplaví veslami hnané plavidlo ani mocná loď sa cezeň nepreplaví. 22 Lebo Hospodin je náš sudca, Hospodin je náš zákonodarca, Hospodin je náš kráľ, on nás spasí. 23 Tvoje povrazy sú uvoľnené, neudržia stožiar na podstavci, nerozvinú zástavu. Vtedy sa bude deliť veľká korisť a ulúpia z nej aj tí, čo krívajú. 24 Nikto z obyvateľov nepovie: Som chorý. Ľudu, čo tam býva, odpustí sa vina.

Iz 33, 1-24

Verš 20
Hľaď na Sion, miesto našich sviatkov, tvoje oči uvidia Jeruzalem, bezpečný príbytok, neprenosný stan, jeho kolíky sa nikdy nevytiahnu, ani jeden jeho povraz neroztrhnú.
Ž 46:5 - Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho.
Ž 125:1 - Pútnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá naveky.

Verš 15
Ten, čo kráča podľa spravodlivosti a hovorí úprimne, odmieta zisk z útlaku, kto odmieta rukami sa dotknúť úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul o krvi a zatvára si oči, aby nevidel zlo,
Ž 15:2 - Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí,
Ž 24:3 - Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste?

Iz 33,1 - Ničiteľ a lupič je Asýr.

Iz 33,4 - Oslobodený národ nazhŕňa koristi.

Iz 33,7 - Posli, ktorých kráľ Ezechiáš poslal k Sennacheribovi (2 Kr 18,14–16), vrátili sa so žiaľom, lebo nedosiahli pokoja. Kráľ asýrsky nedodržal zmluvu a spustošil celú krajinu.

Iz 33,9 - Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe = Jafa až po vrch Karmel. O Bášane pozri pozn. k 2,13. Karmel je vrch pri Stredozemnom mori, na juhu územia kmeňa Aser. Dnes sa volá Džébel Már Eliás.

Iz 33,13-16 - Pred Pánom trasú sa nielen pohania, ale aj hriešni Izraeliti. Tí nikdy nebudú bývať v Božej prítomnosti. Boha tu volá prorok "ohňom, čo stravuje" a "večným požiarom". U Boha budú prebývať len spravodliví (porov. Ž 15 a 24).

Iz 33,17 - Kráľ je Boh; porov. v. 22.

Iz 33,18 - Korisť a veže spočítavali si Asýri.

Iz 33,21-23 - Ochranou veľkých miest bývali rieky. Svätému mestu takouto ochranou bude sám Pán. Zatiaľ je, pravda, Jeruzalem ešte blízky stroskotaniu ako loď, neschopná plavby. Ale Boh mu odpustí viny a získa víťazstvo.