výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Iz 11, 1-16

1 Ale wyjdzie rószczka ze pnia Isajego, a latorostka z korzenia jego wyrośnie. 2 I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej. 3 I będzie czułym w bojaźni Pańskiej, nie będzie według widzenia oczów swoich sądził, ani według słyszenia uszów swoich karał. 4 Ale będzie ubogich sądził w sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi. I uderzy ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich zabije niezbożnika. 5 Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biódr jego, a prawda przepasaniem nerek jego. 6 I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał; także cielę i szczenię lwie, i karmne bydła pospołu będą, a małe dziecię rządzić ich będzie. 7 Krowa i niedźwiedzica społem paść się będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść będzie. 8 A dziecię ssące będzie grało nad dziurą żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści rękę swoję do dziury bazyliszkowej. 9 Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej; bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. 10 I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie. 11 Stanie się też dnia onego, iż Pan powtóre rękę swą przyłoży, aby posiadł ostatek ludu swego, który pozostanie od Assyryjczyków i od Egiptu, i od Patros, i od Chus, i od Elam, i od Senaar, i od Emat, i od wysep morskich. 12 I podniesie chorągwie między poganami, a zgromadzi wygnanych z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze ze czterech stron ziemi. 13 I ustanie nienawiść Efraimowa, a nieprzyjaciele Judowi wykorzenieni będą. Efraim nie będzie nienawidził Judy, a Juda nie będzie trapił Efraima; 14 Ale polecą na ramię Filistynów na zachód, a pospołu łupić będą narody na wschód słońca; na Edomczyków i Moabczyków ściągną rękę swą, a synowie Amonowi posłuszni im będą. 15 Zniszczy też Pan odnogę morza Egipskiego, i podniesie rękę swoję przeciwko rzece mocnym wiatrem swym, a rozdzieli ją na siedm potoków, i sprawi to, że ją w obuwiu przechodzić będą. 16 A będzie drogą bitą ostatkowi ludu jego, który pozostanie od Assyryjczyków, jako była Izraelowi dnia onego, kiedy wychodził z ziemi Egipskiej.

Iz 11, 1-16

Verš 16
A będzie drogą bitą ostatkowi ludu jego, który pozostanie od Assyryjczyków, jako była Izraelowi dnia onego, kiedy wychodził z ziemi Egipskiej.
Ex 14:29 - Synowie zaś Izraelscy szli po suszy środkiem morza, a wody im były jako mur, po prawej stronie ich, i po lewej stronie ich.

Verš 1
Ale wyjdzie rószczka ze pnia Isajego, a latorostka z korzenia jego wyrośnie.
Iz 4:2 - W on dzień latorośl Pańska zacna i sławna będzie, a owoc ziemi bujny i pozorny tym, którzy zachowani będą z Izraela.
Sk 13:22 - A gdy go odrzucił, wzbudził im Dawida za króla, któremu też świadectwo wydawając powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który będzie czynił wszystkę wolę moję.

Verš 2
I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej.
Iz 9:6 - Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju;

Verš 10
I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie.
Rim 15:12 - I zasię Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, a który powstanie, aby panował nad pogany, w nim poganie nadzieję pokładać będą.

Verš 6
I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał; także cielę i szczenię lwie, i karmne bydła pospołu będą, a małe dziecię rządzić ich będzie.
Iz 65:25 - Wilk z barankiem paść się będą społem; lew jako wół plewy jeść będzie, a wężowi proch będzie chlebem jego; nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan.
Oz 2:18 - I uczynię dla ciebie przymierze dnia onego z zwierzem polnym, i z ptastwem niebieskiem i z płazem ziemskim, a łuk i miecz pokruszę, i wojnę z ziemi zniosę, i sprawię, że bezpiecznie mieszkać będą.

Iz 11,1 - Ratolesť, výhonok, ktorý vykvitne z pňa Jesseho, je Emanuel-Mesiáš. Jesse (podľa inej výslovnosti: Izai) bol otec kráľa Dávida. Niektorí, najmä starší katolícki spisovatelia, pod ratolesťou z koreňa Jesseho rozumejú Preblahoslavenú Pannu Máriu a pod výhonkom, kvetom, rozumejú Pána Ježiša. Novší však ratolesť i výhonok vysvetľujú o Pánu Ježišovi; tento výklad lepšie zodpovedá duchu hebrejského básnictva. Zato však v modlitbách aj Pannu Máriu môžeme volať menom "koreň Jesse", veď aj ona pochádza z rodu Jesseho.

Iz 11,2 - Pôvodina spomína len šesť rôznomenných darov Ducha Svätého, ale dar bázne pred Pánom sa tu uvádza dva razy. LXX a Vulg miesto toho spomína ako šiesty dar "nábožnosť" a len raz ako siedmy dar "bázeň pred Pánom". Katolícki odborníci teda neučia nesprávne, keď hovoria o siedmich daroch Ducha Svätého.

Iz 11,4 - Spasiteľ premôže a skrotí zlosynov svojím učením a príkazmi.

Iz 11,6-9 - Tieto verše opisujú obrazne pokojamilovnosť mesiášskeho kráľovstva. Hovorí sa, že mesiášske učenie dokáže zmeniť dravých, zlostných ľudí na pokojamilovných a krotkých.

Iz 11,11 - Do Mesiášovho kráľovstva dostanú sa zvyšky Izraelitov, roztratených v rozličných krajinách. – Patros bol Horný Egypt s hlavným mestom Téby. Južne odtiaľ bol Kuš, Etiópia. Elam s hlavným mestom Súzy bol východne od Babylonskej ríše. Sineárom sa volá časť Babylonskej ríše. O Emate pozri 10,9.

Iz 11,14 - "Synovia Východu" sú kočovné kmene arabskej púšte.

Iz 11,15 - Jazyk Egyptského (Červeného) mora je Heroopolitánsky (dnes Suezský) záliv, cez ktorý Izraeliti prešli zázračne pri východe z Egypta.