výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 24, 1-23

1 Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. 2 Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. 3 Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. 4 Trúchli, vädne zem, chradne, vädne svet, chradne nebo i so zemou, 5 pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu. 6 Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. 7 Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. 8 Utíchla veselosť bubnov; prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. 9 Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. 10 Zborené je mesto zmätku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. 11 Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všetka radosť, do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. 12 V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. 13 Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. 14 Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou, jasať budú od západu. 15 Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. 16 Od okrajov zeme počujem chválospevy: Česť buď Spravodlivému! Ja som však povedal: Mám tajomstvo, mám tajomstvo: Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili, a vierolomní sa nesmierne spreneverili. 17 Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme! 18 Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. 19 Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem; 20 Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. 21 V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. 22 Pozberajú ich ako väzňov do jamy, budú zavretí pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. 23 Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

Iz 24, 1-23

Verš 2
Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.
Ez 7:12 - Prichádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech netrúchli, lebo na všetko ich bohatstvo prichádza pálčivý hnev.

Verš 6
Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí.
Iz 9:19 - Zahryzne napravo, a ostáva hladný, žerie zľava, ale sa nenasýti; každý je mäso z vlastného ramena,
Iz 10:16 - Preto zošle Pán, Hospodin mocností, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň.

Verš 8
Utíchla veselosť bubnov; prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary.
Jer 7:34 - Vtedy odstránim z judských miest a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha i hlas mladuchy, lebo krajina bude rumoviskom.
Jer 16:9 - Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty.
Jer 25:10 - Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy.
Ez 26:13 - Zastavím hukot tvojich piesní a nebude viac počuť zvuk tvojich citár.
Oz 2:11 - Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoj mušt, keď príde jeho doba; poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu.

Verš 9
Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj.
Iz 16:10 - Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veseliť sa. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch; ukončil som radostný jasot.

Verš 13
Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka.
Iz 17:6 - Ostanú na ňom len paberky ako pri obíjaní olív: dve-tri bobule na samom vrcholci, štyri-päť na vetvách stromu - znie výrok Hospodina mocností.

Verš 17
Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme!
Jer 48:43 - Strach, jama a pasca ti hrozí, obyvateľstvo Moábska - znie výrok Hospodinov.

Verš 18
Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme.
Jer 48:44 - Kto utečie pred hrôzou, padne do jamy, a kto bude vyliezať z jamy, chytí sa do pasce; lebo uvediem to na Moáb v roku jeho navštívenia - znie výrok Hospodinov.
Am 5:19 - ako keď niekto uteká pred levom, a stretne ho medveď, alebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu, a uštipne ho had.

Verš 20
Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac.
Iz 19:14 - Hospodin nalial do ich vnútra ducha zmätku, aby do zmätku uviedli Egypt v každom jeho skutku, ako sa zmieta opitý vo svojom vývratku.
Jób 27:18 - Postavil si dom ako pavučinu a ako kolibu, čo si zlátal hájnik.
Iz 1:8 - Dcéra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto.

Verš 23
Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.
Iz 13:10 - Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom.
Ez 32:7 - Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -

Iz 24,1 - Izaiáš v strašných farbách opisuje koniec sveta.

Iz 24,5 - Večná zmluva medzi Bohom a človekom je prirodzený zákon, ktorý Boh vštepil každému človeku do srdca (Rim 2,14–15).

Iz 24,10 - Ničomným mestom volá prorok azda Ninive, hlavné mesto vtedajšej svetovej ríše, Asýrska.

Iz 24,12 - Rozbité brány umožnia vpád nepriateľa do mesta, v ktorom ostane tak málo ľudí, ako na strome ovocia po oberačke. Budú to samí spravodliví; tí budú plesať nad Pánovou slávou, ktorá sa zjaví pri súde.

Iz 24,16 - Prorok počuje radostné spevy, ktorými spravodliví oslavujú Najspravodlivejšieho, Boha. Do týchto spevov sa zamiešajú zvuky vzbúrencov; prorok si myslí, že takúto hrôzu ani nevydrží, preto volá: "Schradnem…" – Miesto: "schradnem" prekladá Vulg mylne: "tajomstvo moje".

Iz 24,22 - Do "jám" zbierali dažďovú vodu. Keď nebola v nich voda, slúžili aj ako väzenie.

Iz 24,23 - Porov. 13,10; Joel 3,4; 4,15.