výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 48, 1-22

1 Počúvajte to, dom Jákobov, i tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Júdovho, tí, čo prisahajú na meno Hospodinovo a vyznávajú Boha Izraela, no nie úprimne a opravdivo. 2 Lebo volajú sa podľa svätého mesta a v Bohu Izraela majú oporu. Jeho meno je Hospodin mocností. 3 Predošlé veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil, a splnilo sa, 4 lebo som vedel, že si zatvrdilý, tvoja šija je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. 5 Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to skôr, ako sa splnilo, aby si nepovedal: Moja modla to spravila, moja rezba a zliatina to rozkázala. 6 Počul si to; hľaď na to všetko! Nemusíte to sami hlásať? Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. 7 Stvorené boli teraz, a nie dávno, za skorších čias si o nich nepočul, aby si nemohol povedať: Ajhľa, vedel som to. 8 Ani si to nepočul, ani si nevedel, ani tvoje ucho nebolo skôr stvorené; vedel som, že si bol veľmi neverný a že ťa volali odpadlíkom od narodenia. 9 Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. 10 Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. 11 Kvôli sebe, kvôli sebe to robím, veď ako by mohlo byť znesvätené moje meno? Svoju slávu inému nedám. 12 Počuj ma, Jákob aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to, ja som prvý, ja som i posledný. 13 Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili. 14 Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich to predpovedal. Hospodinom milovaný vyplní v Bábeli Jeho vôľu a jeho rameno doľahne na Chaldejcov. 15 Ja, ja som hovoril, aj povolal som ho, priviedol som ho a jeho cesta je úspešná. 16 Priblížte sa ku mne, počujte toto: Nehovoril som od počiatku utajene, odvtedy, čo sa to deje, som pri tom. Ale teraz Hospodin, Pán, poslal mňa i svojho Ducha. 17 Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. 18 Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. 19 Tvoje potomstvo by bolo ako piesok a výhonky tvojho tela ako zrnká piesku. Ich meno by nebolo vyhladené, ani zničené spredo mňa. 20 Vyjdite z Bábela, utečte spomedzi Chaldejcov! Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. 21 Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu, kvôli nim rozštiepil skalu, takže vody prúdili. 22 Neverní nemajú pokoj, vraví Hospodin.

Iz 48, 1-22

Verš 9
Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.
Iz 43:21 - ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.
Iz 43:25 - Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Verš 11
Kvôli sebe, kvôli sebe to robím, veď ako by mohlo byť znesvätené moje meno? Svoju slávu inému nedám.
Iz 42:8 - Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Verš 12
Počuj ma, Jákob aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to, ja som prvý, ja som i posledný.
Iz 41:4 - Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.
Iz 44:6 - Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.
Zjv 1:17 - Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný
Zjv 22:13 - Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.

Verš 14
Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich to predpovedal. Hospodinom milovaný vyplní v Bábeli Jeho vôľu a jeho rameno doľahne na Chaldejcov.
Iz 41:22 - Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce deje, nech poznáme ich koniec!

Verš 18
Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny.
Dt 32:29 - Keby boli múdri, pochopili by to, porozumeli by, ako sa to s nimi skončí.
Ž 81:13 - Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád.

Verš 20
Vyjdite z Bábela, utečte spomedzi Chaldejcov! Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.
Iz 52:11 - Preč, preč! Vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi neho, očistite sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo.
Jer 50:8 - Ujdite z Babylonu, vyjdite z Chaldejska, buďte ako barani pred stádom!
Jer 51:6 - Ujdite z Babylonu - každý nech si zachráni život - aby ste nezahynuli pre jeho neprávosť, lebo toto je čas pomsty Hospodinovej, odpláca mu jeho činy.
Jer 51:45 - Môj ľud, vyjdi z neho! Nech každý zachráni svoj život pred pálčivým hnevom Hospodinovým!
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliag,

Verš 22
Neverní nemajú pokoj, vraví Hospodin.
Iz 57:21 - Niet pokoja pre bezbožných - hovorí môj Boh.

Iz 48,1 - Reč Božia, ktorú Izraeliti majú počúvať, začína sa až 3. veršom.

Iz 48,4 - Zatvrdnutosť sa tomuto národu vyčíta odpradávna (Ex 32,9; 33,3–5; 34,9; Dt 9,6.13.27; 31,27).

Iz 48,10 - Porov. 1,25.

Iz 48,14 - Pán predpovedal úspechy Kýrove a z tohto sa môžu Izraeliti presvedčiť, že tento vyvolenec Boží prevedie v Babylone len Božiu vôľu.

Iz 48,19-22 - Pre neposlušnosť zahynula väčšina národa. Tí však, čo zostali, pôjdu z Babylonu s jasotom. Na ceste do vlasti bude Boh konať kvôli nim zázraky ako pri východe z Egypta. No spásy sa dostane len dobrým, neposlušní ju darmo čakajú.