výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Iz 48, 1-22

1 Čuj toto, Jákobov dom, — tí, čo sa volajú Izrael, čo vyšli z lona Júdu, tí, čo prisahajú na meno Hospodina a chvália Boha Izraela, ale nie v pravde a spravodlivosti. 2 Volajú sa podľa svätého mesta, spoliehajú sa na Boha Izraela, ktorý sa volá Hospodin zástupov. 3 Predchádzajúce veci som oznámil už dávno, vyšli z mojich úst, dal som ich vedieť. Konal som náhle a splnili sa. 4 Vedel som, že si zatvrdený, šľachou zo železa je tvoja šija a tvoje čelo je z bronzu. 5 Oznámil som ti to už dávno. Skôr než sa tak stalo, dal som ti to vedieť, aby si nepovedal: Urobila to moja modla a tak to prikázali obraz a socha, ktoré som utvoril. 6 Počul si to, všimni si všetko! Či práve vy to nemáte oznamovať? Odteraz ti zvestujem nové a skryté veci, o ktorých nevieš. 7 Teraz sa tvoria, nie oddávna, predtým si o nich nepočul, aby si nepovedal: Hľa, vedel som o nich. 8 Ani si nepočul, ani si nevedel, oddávna si si neotvoril uši. Veď som vedel, že si veľmi neverný a od materského lona sa voláš vzbúrencom. 9 Pre svoje meno odďaľujem svoj hnev a kvôli svojej sláve umierňujem sa voči tebe, aby som ťa nezničil. 10 Hľa, čistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. 11 Kvôli sebe, len kvôli sebe to urobím. Veď ako by sa mohlo znesvätiť moje meno? Svoju slávu inému nedám. 12 Počúvaj ma, Jákob a Izrael, môj povolaný: Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný. 13 Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja na ne zavolám a oni naraz povstanú. 14 Zhromažďujte sa všetci a čujte: Kto z nich to oznámil? Koho miluje Hospodin, toho túžbu vyplní na Babylone a na potomkoch Chaldejov. 15 Ja, ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a on urobí svoju cestu úspešnou. 16 Poďte ku mne a počujte toto: Nikdy som nehovoril v skrytosti. Od času, čo sa tak deje, som pri tom. A teraz Pán, Hospodin poslal mňa a svojho Ducha. 17 Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Hospodin, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť. 18 Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. 19 Tvojho potomstva by bolo ako piesku a plodov tvojho lona ako jeho zrniek. Nebolo by vyhubené ani zničené jeho meno predo mnou. 20 Vyjdite z Bábelu a ujdite z Chaldejska. Jasavým hlasom to oznamujte a hlásajte, rozneste to až do končín zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho služobníka Jákoba. 21 Netrpeli smädom, keď ich viedol po púšti, dal pre nich vyvierať vodu zo skaly, rozštiepil skalu a vystrekla voda. 22 Niet pokoja!, hovorí Hospodin bezbožným.

Iz 48, 1-22

Verš 9
Pre svoje meno odďaľujem svoj hnev a kvôli svojej sláve umierňujem sa voči tebe, aby som ťa nezničil.
Iz 43:21 - Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.
Iz 43:25 - Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy.

Verš 11
Kvôli sebe, len kvôli sebe to urobím. Veď ako by sa mohlo znesvätiť moje meno? Svoju slávu inému nedám.
Iz 42:8 - Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju chválu modlám.

Verš 12
Počúvaj ma, Jákob a Izrael, môj povolaný: Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný.
Iz 41:4 - Kto to vykonal a spôsobil? Ten, čo od začiatku povoláva pokolenia, ja, Hospodin, som prvý a budem aj s poslednými — ja som to!
Iz 44:6 - Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov: Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.
Zjv 1:17 - Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný
Zjv 22:13 - Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.

Verš 14
Zhromažďujte sa všetci a čujte: Kto z nich to oznámil? Koho miluje Hospodin, toho túžbu vyplní na Babylone a na potomkoch Chaldejov.
Iz 41:22 - Nech predstúpia a nech nám oznámia, čo sa má stať! Oznámte, čo bolo na začiatku, a vezmeme si to k srdcu, nech spoznáme ich koniec; alebo nám zvestujte, čo príde!

Verš 18
Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.
Dt 32:29 - Keby boli múdri, pochopili by to, poznali by, ako sa to s nimi skončí.
Ž 81:13 - Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov.

Verš 20
Vyjdite z Bábelu a ujdite z Chaldejska. Jasavým hlasom to oznamujte a hlásajte, rozneste to až do končín zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho služobníka Jákoba.
Iz 52:11 - Preč, preč, vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi nich, očistite sa, vy, ktorí nosíte Hospodinove nádoby.
Jer 50:8 - Utečte z Babylonu, z krajiny Chaldejov! Vyjdite, buďte ako barany pred stádom!
Jer 51:6 - Utečte z Babylonu, každý nech si zachráni život, aby ste nezahynuli pre jeho vinu, lebo pre Hospodina je to čas pomsty a odplaty za jeho skutky.
Jer 51:45 - Ľud môj, vyjdi spomedzi nich! Každý nech si zachraňuje život pred pálčivým hnevom Hospodina.
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán,

Verš 22
Niet pokoja!, hovorí Hospodin bezbožným.
Iz 57:21 - Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh.

Iz 48,1 - Reč Božia, ktorú Izraeliti majú počúvať, začína sa až 3. veršom.

Iz 48,4 - Zatvrdnutosť sa tomuto národu vyčíta odpradávna (Ex 32,9; 33,3–5; 34,9; Dt 9,6.13.27; 31,27).

Iz 48,10 - Porov. 1,25.

Iz 48,14 - Pán predpovedal úspechy Kýrove a z tohto sa môžu Izraeliti presvedčiť, že tento vyvolenec Boží prevedie v Babylone len Božiu vôľu.

Iz 48,19-22 - Pre neposlušnosť zahynula väčšina národa. Tí však, čo zostali, pôjdu z Babylonu s jasotom. Na ceste do vlasti bude Boh konať kvôli nim zázraky ako pri východe z Egypta. No spásy sa dostane len dobrým, neposlušní ju darmo čakajú.