výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 55, 1-13

1 Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! 2 Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! 3 Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. 4 Ajhľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. 5 Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinovi, Svätému Izraela, lebo On ťa oslávil. 6 Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! 7 Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. 8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - 9 ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. 10 Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, 11 tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. 12 Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. 13 Miesto tŕnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinovi a ako večné, nezničiteľné znamenie.

Iz 55, 1-13

Verš 1
Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko!
Jn 7:37 - V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.

Verš 3
Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi.
Sk 13:34 - A že vzkriesil z mŕtvych, aby sa nikdy viac nevrátil do porušenia, to predpovedal takto: Dám vám sväté zasľúbenie, učinené Dávidovi.

Verš 12
Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať.
1Krn 16:33 - Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem.

Iz 55,1 - Pokrmy a nápoje tu označujú duchovné dary, najmä požehnania časov mesiášskych; porov. 12,3; 25,6; 44,3. Peniaze v tých časoch neboli, platilo sa kúskami striebra a zlata, ktoré bolo treba zakaždým vážiť.

Iz 55,3 - Kráľ Dávid bol v časoch Izaiášových dávno mŕtvy, teda nie o ňom je tu reč. Jeho menom sa označuje Mesiáš, ktorý bude naozaj kráľom národov.

Iz 55,11 - Myslí sa tu na vyslobodenie zo zajatia pomocou Kýra (porov. 44,28) a vykúpenie ľudstva pomocou Služobníka Pána (porov. 53,10).

Iz 55,13 - O cypruse a myrte pozri pozn. k 41,19.