výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 5, 1-30

1 Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. 2 Prekopal ju, zbavil kamenia; vysadil ju ušľachtilou révou; vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej; potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. 3 A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou! 4 Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? 5 Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju; zborím jej múr a pošliapu ju. 6 Pripravím jej rýchly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a tŕním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. 7 Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc. 8 Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny. 9 Do uší mi hovorí Hospodin mocností: Vskutku, pustatinou budú mnohé domy veľké a krásne, nikto nebude bývať v nich. 10 Lebo desať honov vinice urodí jeden okov a výsev chómeru vydá éfu. 11 Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. 12 Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela Jeho rúk si nevšímajú. 13 Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť, jeho vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť smädom. 14 Preto si podsvetie rozšíri hrdlo a bez miery roztvorí ústa, šľachta i dav Jeruzalema zostúpi doň, to, čo hučí, i čo plesá v ňom. 15 Zohne sa človek, zníži sa muž a oči vysokomyseľných sa ponížia. 16 Hospodin mocností sa vyvýši v súde a Svätý Boh sa dokáže svätým v spravodlivosti. 17 Baránky sa budú pásť ako na svojej pastve a kozľatá obžerú rumoviská boháčov. 18 Beda tým, ktorí ťahajú vinu povrazmi ľahkomyseľnosti a hriech vozovými lanami. 19 Ktorí hovoria: Nech sa ponáhľa, nech sa urýchli Jeho dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a splní rada Svätého v Izraeli, nech ju poznáme. 20 Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. 21 Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. 22 Beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja, 23 ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. 24 Preto, ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocností a pohrdli rečou Svätého v Izraeli. 25 Preto vzplanul hnev Hospodina proti Jeho ľudu, vystrel proti nemu ruku a udrel ho, takže sa zatriasli vrchy, a ich mŕtvoly boli ako smeti po uliciach. Pri tom všetkom sa Jeho hnev neodvrátil a Jeho ruka je ešte vystretá. 26 Potom zdvihne koruhvu ďalekému národu a zapíska naň od konca zeme; a hľa, ten zrazu a rýchlo príde. 27 Niet v ňom ustatého ani padajúceho, nespí a nedrieme. Nerozopína sa mu pás na bedrách a netrhá sa mu remeň na obuvi. 28 Jeho šípy sú naostrené a všetky jeho luky sú napnuté; kopytá jeho koní za kremeň treba pokladať, jeho kolesá sú ako povíchrica. 29 Jeho rev je ako rev levice, reve sťa levíčatá; vrčí a zdrapí korisť, odvlečie ju, a nikto nezachráni. 30 V ten deň hučať bude nad ním ako hukot mora. Pozrie na zem, a hľa, hustá temnota, a svetlo sa zatmie jeho mrákavou.

Iz 5, 1-30

Verš 4
Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?
Jer 2:5 - Takto vraví Hospodin: Čo zlé našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa, chodili za márnosťou a vyšli na márnosť?
Mi 6:3 - Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi!
Mi 6:8 - Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Verš 5
Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju; zborím jej múr a pošliapu ju.
Ž 80:12 - Svoje úponky vystrela k moru a svoje výhonky až k Veľrieke.

Verš 7
Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.
Ž 80:8 - Obnov nás, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Verš 8
Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny.
Mi 2:2 - Dychtia po poliach a uchvacujú ich, po domoch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo.

Verš 11
Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje.
Prís 23:29 - Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči?

Verš 13
Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť, jeho vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť smädom.
Am 6:7 - Preto pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane jasanie povaľačov.

Verš 17
Baránky sa budú pásť ako na svojej pastve a kozľatá obžerú rumoviská boháčov.
Iz 14:30 - Biedni budú pásť na mojej nive a chudobní v bezpečí budú odpočívať so svojím stádom. Ale tvoj koreň usmrtím hladom a tvoj zvyšok zabijem.

Verš 21
Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní.
Prís 3:7 - Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.
Rim 12:16 - Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba.

Verš 23
ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.
Prís 17:15 - I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi.
Prís 24:24 - Kto vinníkovi povie: Si spravodlivý! toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť.

Verš 24
Preto, ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocností a pohrdli rečou Svätého v Izraeli.
Ex 15:7 - Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov; vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko.
Iz 9:19 - Zahryzne napravo, a ostáva hladný, žerie zľava, ale sa nenasýti; každý je mäso z vlastného ramena,

Verš 25
Preto vzplanul hnev Hospodina proti Jeho ľudu, vystrel proti nemu ruku a udrel ho, takže sa zatriasli vrchy, a ich mŕtvoly boli ako smeti po uliciach. Pri tom všetkom sa Jeho hnev neodvrátil a Jeho ruka je ešte vystretá.
Iz 10:6 - Proti nešľachetnému národu posielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach.
Iz 9:12 - Ale ľud sa neobrátil k Tomu, kto ho bije, a Hospodina mocností nehľadá.
Iz 9:17 - Lebo nešľachetnosť zhorí ako oheň, ktorý stravuje bodľač i tŕnie, zapaľuje lesnú húštinu a rozpráši ju v stĺpoch dymu.
Iz 9:21 -
Iz 10:4 - Kto sa nezohne medzi zajatých, padne medzi zabitých. Pritom všetkom sa neodvrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vystretá.

Verš 30
V ten deň hučať bude nad ním ako hukot mora. Pozrie na zem, a hľa, hustá temnota, a svetlo sa zatmie jeho mrákavou.
Iz 8:22 - potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero; bude vrhnutý do hustej temravy.

Iz 5,1 - Podobenstvom o vinici kreslí prorok nevďačnosť Izraelitov. Miláčik a priateľ je Boh Jahve, je to teda pieseň, ktorú Boh zložil o svojej vinici. Zo 6. verša vidieť, že vinohradníkom je Boh, ktorý rozkazuje aj oblakom, a v 7. verši sa vyhlasuje, že nevďačnou vinicou je Izrael.

Iz 5,5 - Ohrada okolo viníc a záhrad bývala z nanosených skál a na nej bol haluzový plot.

Iz 5,7 - Dom Júdov dostal od Boha oveľa viac výsad než ostatné kmene.

Iz 5,8 - Šestoro "Beda!" vyrieknutých nad hriešnikmi nás poučí, čo je to za divé hrozno, ktoré urodila nevďačná vinica, čo sú to za zločiny, ktorých sa národ dopúšťa.

Iz 5,10 - Bat bola miera na tekutiny, obsahovala 36,4 litrov (podľa iných skoro 40 litrov). Miera tej istej veľkosti na veci sypané sa volala efa. Miera desaťnásobná, teda 364 litrov (podľa iných skoro 400 l), volala sa chomer.

Iz 5,13 - "Slávni" sú kniežatá a vodcovia ľudu "zástup" je obyčajný ľud.

Iz 5,14 - "Podsvetie", podľa starších starozákonných kníh je to miesto odpočinku, ticha a smútku. Miesto radosti, nebo, nebolo pred Kristom Pánom otvorené, preto nie div, že sú i spravodliví na mieste smútku, v šeóle. Nikde sa však netvrdí, že by osud spravodlivých bol po smrti rovnaký s osudom hriešnych, ba výslovne sa hovorí, že na hriešnikov čakajú v podsvetí tresty.

Iz 5,17 - Opustená krajina bude pastviskom a čo sa na spustnutých poliach urodí, zoberú cudzinci.

Iz 5,19 - Hriešnici sa posmievajú prorokovým rečiam.

Iz 5,25 - Prorok pripomína akýsi už pominutý, ale bližšie neoznačený trest. Keďže sa však národ neobrátil, Božia ruka je pripravená k ďalším trestom.

Iz 5,26 - Meno nepriateľského národa, ktorý Boh povolá proti Júdsku, sa nespomína, ale sú to bezpochyby Asýrčania. Bohu sa tu, ako v Biblii často, pripisujú ľudské činy, hoci vieme, že on nemusí zdvihnúť znak ani zapískať, keď chce privolať nepriateľské vojsko.

Iz 5,30 - Zámeno "jej" sa vzťahuje na "zem". Je to zem Júdska.