výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 14, 1-32

1 Lebo Hospodin sa zmiluje nad Jákobom, a ešte si vyvolí Izrael; a usadí ich na ich vlastnej pôde. Cudzinci sa pripoja k nim a pridŕžať sa budú domu Jákobovho. 2 Národy zoberú Izrael a privedú na jeho vlastné miesto; potom si ich dom Izraela vezme na pôde Hospodinovej do vlastníctva za sluhov a slúžky; zajme tých, čo ho držali v zajatí, a podmaní si svojich poháňačov. 3 V deň, keď ti Hospodin dožičí odpočinutie od bolesti, zmietania a od tvrdej služby, ktorou ťa zotročovali, 4 prednesieš túto výpoveď o babylonskom kráľovi: Ako sa upokojil poháňač! Ako sa upokojilo násilie! 5 Hospodin zlámal prút bezbožných, palicu panovníkov, 6 čo v prudkej zlosti bila národy neprestajnými údermi, čo v hneve opanúvala kmene neľútostným deptaním. 7 Odpočíva, pokoj má celá zem, prepuká vo zvučný jasot. 8 Aj cyprusy sa tešia z teba, cédre libanonské: Odkedy si si ľahol, neprichádza proti nám drevorubač. 9 Podsvetie dolu je vzrušené kvôli tebe pred tvojím príchodom; prebúdza tiene kvôli tebe, všetkých bývalých mocnárov zeme; núti povstať z ich trónov všetkých kráľov národov. 10 Všetci sa ujmú slova a povedia ti: Aj ty si oslabol ako my, stal si sa podobný nám. 11 Do podsvetia zvrhli tvoju pýchu, zvuk tvojich hárf; tvojou podstielkou sú červy a tvojou prikrývkou pandravy. 12 Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. 13 Povedal si si v srdci: Vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. 14 Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem Najvyššiemu. 15 Ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. 16 Tí, čo ťa uvidia, uvažovať budú o tebe: Či je to ten muž, ktorý vzrušoval zem a otriasal kráľovstvami? 17 Ktorý svet obracal na púšť a rúcal jeho mestá, ktorý svojich väzňov nepúšťal domov? 18 Všetci králi národov spočívajú v sláve, každý vo svojej hrobke. 19 Ty si však vyhodený zo svojho hrobu ako ohavný výhonok, pokrytý zabitými, prebodnutými mečom, ktorí zostupujú medzi kamene jamy ako pošliapaná mŕtvola. 20 V hrobe sa s nimi nespojíš, lebo si zničil vlastnú krajinu, vraždil si vlastný ľud. Nikdy sa nebude spomínať potomstvo zločincov. 21 Pripravte jatku pre jeho synov pre neprávosť ich otcov, aby nevstali a nevzali do vlastníctva krajinu, aby nenaplnili svet mestami. 22 Povstanem proti nim - znie výrok Hospodina mocností - a vyhubím z Babylonu meno, i čo ostane z neho, syna i vnuka - znie výrok Hospodinov. 23 Obrátim ho na dedičstvo ježov a na vodné močariny; odmetiem ich ničiacou metlou - znie výrok Hospodina mocností. 24 Hospodin mocností prisahal: Vskutku, ako som si predsavzal, tak sa stane, ako som rozhodol, tak sa splní: 25 zlámem Asýra vo svojej krajine a pošliapem ho na svojich vrchoch. Tak ustúpi z nich jeho jarmo a jeho bremeno zmizne z ich pleca. 26 To je zámer, ktorý je rozhodnutý o celej zemi, a to je ruka, ktorá je vystretá nad všetky národy. 27 Lebo Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti? 28 V roku, keď zomrel kráľ Ácház, odznel tento výrok: 29 Vôbec sa neteš, Filištínsko, že sa už zlomila palica, ktorá ťa bila, pretože z hadieho koreňa vylezie zmija a jej plodom bude lietajúci drak. 30 Biedni budú pásť na mojej nive a chudobní v bezpečí budú odpočívať so svojím stádom. Ale tvoj koreň usmrtím hladom a tvoj zvyšok zabijem. 31 Kvíľ, brána, volaj o pomoc, mesto! Zúfaj si, celé Filištínsko, lebo od severu prichádza dym; z jeho radov nik sa neoddeľuje. 32 A čo odpovie môj ľud poslom národov? Že Hospodin založil Sion, v ňom nájdu útočisko ubiedení Jeho ľudu.

Iz 14, 1-32

Verš 3
V deň, keď ti Hospodin dožičí odpočinutie od bolesti, zmietania a od tvrdej služby, ktorou ťa zotročovali,
Dt 28:48 - budeš o hlade a smäde, v nahote a nedostatku všetkého slúžiť svojim nepriateľom, ktorých Hospodin pošle na teba; položí ti železné jarmo na krk, kým ťa nezahubí.

Verš 13
Povedal si si v srdci: Vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe.
Ž 48:2 - Veľký je Hospodin a hoden chvály v meste nášho Boha! Jeho svätý vrch,

Verš 20
V hrobe sa s nimi nespojíš, lebo si zničil vlastnú krajinu, vraždil si vlastný ľud. Nikdy sa nebude spomínať potomstvo zločincov.
Jób 18:19 - V jeho ľude neostane po ňom výhonok ani potomok, nikto, kto by ho prežil v jeho bydlisku.
Ž 21:10 - Naložíš s nimi ako ohnivá pec, keď sa zjavíš, Hospodin ich pohltí vo svojom hneve a oheň ich strávi.
Ž 37:28 - Lebo Hospodin právo miluje a neopustí svojich zbožných; naveky budú zachovaní, ale potomstvo bezbožníkov bude vyťaté.
Ž 109:13 - Buď vyplienené jeho potomstvo, ich meno vytreté už v druhom kolene.

Verš 21
Pripravte jatku pre jeho synov pre neprávosť ich otcov, aby nevstali a nevzali do vlastníctva krajinu, aby nenaplnili svet mestami.
Ex 20:5 - Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,
Mt 23:25 - Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti.

Verš 22
Povstanem proti nim - znie výrok Hospodina mocností - a vyhubím z Babylonu meno, i čo ostane z neho, syna i vnuka - znie výrok Hospodinov.
Jób 18:19 - V jeho ľude neostane po ňom výhonok ani potomok, nikto, kto by ho prežil v jeho bydlisku.
Ž 21:10 - Naložíš s nimi ako ohnivá pec, keď sa zjavíš, Hospodin ich pohltí vo svojom hneve a oheň ich strávi.
Ž 37:28 - Lebo Hospodin právo miluje a neopustí svojich zbožných; naveky budú zachovaní, ale potomstvo bezbožníkov bude vyťaté.

Verš 23
Obrátim ho na dedičstvo ježov a na vodné močariny; odmetiem ich ničiacou metlou - znie výrok Hospodina mocností.
Iz 34:11 - Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmätku a olovnicu pustoty.
Sof 2:14 - V ňom budú polihovať stáda a zver všetkých druhov, pelikán i jež nocovať budú medzi jeho stĺpmi, kuvik bude spievať v oknách, havran na prahu, keď strhané bude cédrové obloženie.

Verš 27
Lebo Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?
2Krn 20:6 - Povedal: Hospodine, Bože našich otcov! Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe.
Jób 9:12 - Ak uchváti, kto Ho v tom zavráti? Kto Mu smie povedať: Čo to robíš?
Prís 21:30 - Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi.
Dan 4:35 -

Verš 28
V roku, keď zomrel kráľ Ácház, odznel tento výrok:
2Kr 16:20 - Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste Dávidovom, a po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.

Iz 14,1-3 - Dokonale sa to splnilo až v dobe novozákonnej, keď je nový vyvolený národ, kresťanstvo, prístupný všetkým národom sveta.

Iz 14,9 - O podsvetí pozri pozn. k 5,14. Obyvatelia podsvetia sú "tiene" alebo doslovne: "slabosti", lebo tam budú bezmocní i najmocnejší vladári sveta.

Iz 14,12 - Kráľ sa podobá padnutej hviezde.

Iz 14,13 - Podľa názoru Babyloncov, kdesi na severe ležal vrch, na ktorom sa zhromažďovali ich bohovia, ako grécki bohovia na Olympe. Preto volali tento vrch "vrchom zhromaždenia". O posvätnom vrchu Jediného Boha, o Sione, hovorí Ž 48,3 podobnými slovami.

Iz 14,25 - Svojou volá Pán Izraelskú krajinu. Tam zničí Asýrov, a tak sníme jarmo z Izraelitov.

Iz 14,28 - Rok Achazovej smrti bol pravdepodobne rok 721 pr. Kr.

Iz 14,29 - Filištínci sa márne tešia, že zomrel akýsi panovník (had), ktorý ich utláčal, lebo za ním príde iný, horší (vretenica), a za tým ešte nebezpečnejší (okrídlený had = drak, Vulg). O tom však, na ktorých kráľov sa proroctvo vzťahuje, sú najrozličnejšie mienky.

Iz 14,30 - Vyvolený národ sa tu prirovnáva k stádu.

Iz 14,31 - Dym, valiaci sa od severu, je vojsko asýrske, ktoré pochoduje v uzavretých čatách. Keď toto vojsko bude prichádzať proti Filištíncom, títo pošlú azda poslov do Jeruzalema a budú prosiť o pomoc. Ale prorok varuje pred takýmto spojením. Júdsko má svoj Bohom založený Sion, ktorý je bezpečnou záštitou národa, preto sa tento nemá čo spájať s pohanmi.