výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 59, 1-21

1 Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. 2 Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. 3 Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou; vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepká podlosti. 4 Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. 5 Vysedia vreteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie, a z rozšliapnutého sa vyliahne zmija. 6 Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojím výrobkom. Ich výrobok je dielo skazy, násilníctvo majú v rukách. 7 Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách. 8 Cestu pokoja nepoznajú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. 9 Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne: čakáme na svetlo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v temnote. 10 Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa potkýname ako za súmraku, medzi zdravými sme ako mŕtvi. 11 Všetci mrmleme ako medvede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká. 12 Lebo mnoho je našich priestupkov pred Tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: 13 Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi, odvrátili sme sa od nášho Boha, hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová. 14 Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístup. 15 Pravda chýba; kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Hospodin to videl, a nepáčilo sa Mu, že nieto práva. 16 Videl, že nieto nikoho, a užasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podoprela. 17 Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom. 18 Odplatí celkom podľa skutkov: svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou; aj ostrovom dá odplatu. 19 Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa. 20 Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku - znie výrok Hospodinov. 21 Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva odteraz nikdy viac - hovorí Hospodin.

Iz 59, 1-21

Verš 1
Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo.
Nm 11:23 - Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie.
Iz 50:2 - Prečo nebolo nikoho, keď som prišiel, a nik sa neohlásil, keď som volal? Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil, alebo nemám silu zachraňovať? Ajhľa, svojím karhaním vysušujem more a veľrieky mením na púšť. Ich ryby zosmradnú bez vody a zhynú od smädu.

Verš 4
Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu.
Jób 15:35 - Počnú trápenie, porodia nešťastie, ich lono donosí len klam.
Ž 7:14 - ale na seba mieri smrtiacu zbraň, rozžeravil svoje šípy.

Verš 6
Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojím výrobkom. Ich výrobok je dielo skazy, násilníctvo majú v rukách.
Jób 8:14 - ktorý na nitke stavia všetko svoje dúfanie a na pavučine svoju dôveru.

Verš 7
Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách.
Prís 1:16 - Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv.
Rim 3:15 - nohy rýchle prelievať krv,

Verš 16
Videl, že nieto nikoho, a užasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podoprela.
Iz 63:5 - Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka; prekvapil som sa, že nikto ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela.

Verš 17
Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom.
Ef 6:17 - Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.
1Sol 5:8 - Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie.

Verš 20
Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku - znie výrok Hospodinov.
Rim 11:26 - A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba;
Iz 10:21 - Zvyšok sa obráti, zvyšok Jákobov, k mocnému Bohu.

Iz 59,1 - 59. Kapitola obrazne zvýrazňuje mravný úpadok Júdskeho kráľovstva.

Iz 59,3 - Porov. pozn. k 1,11–15.

Iz 59,11 - Hriechmi prekážajú spáse, a predsa sa stále žalujú, prečo spása už neprichádza. Raz sú ich žaloby plné hnevu ako mrmlanie medveďa, inokedy sa žalujú ticho a vzdychajú, ako keď hrkúta holub.

Iz 59,16-21 - Pán vidí, že jeho ľudu nik nedopraje spravodlivosť, preto zasahuje on. S obnoveným národom, s Cirkvou, uzavrie Boh novú zmluvu. Dá jej svojho Ducha, ktorý bude večne s ňou, a náuku, ktorá nikdy nezanikne.