výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 43, 1-28

1 Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! 2 Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3 lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, 4 pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. 6 Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, 7 každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. 8 Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši! 9 Nech sa zhromaždia všetky národy a zídu sa ľudia! Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám predošlé veci? Nech postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali: Pravda je. 10 Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh, a ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. 12 Ja som to predpovedal, zachránil a rozhlásil som to; a nebolo u vás cudzieho boha. Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a ja som Boh. 13 I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám! 14 Takto vraví Hospodin, váš Vykupiteľ, Svätý Izraela: Kvôli vám posielam do Babylonu, zrútim všetky závory a plesanie Chaldejcov zmení sa na nárek. 15 Ja, Hospodin, som váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ. 16 Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody, 17 ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt: 18 Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! 19 Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. 20 Uctievať ma bude poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; 21 ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. 22 Mňa si nevzýval, Jákob, o mňa si sa netrápil, Izrael. 23 Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neuctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. 24 Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. 25 Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. 26 Pripomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý! 27 Tvoj praotec zhrešil, tvoji prostredníci sa mi spreneverili. 28 Preto som znesvätil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som podrobil kliatbe a Izrael pohaneniu.

Iz 43, 1-28

Verš 2
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli,
Ž 66:12 - človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti.

Verš 5
Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu.
Iz 44:2 - takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil,
Jer 30:10 - Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, - znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne, a nik ho nevyruší,
Jer 46:27 - Ty sa však neboj, služobník môj, Jákob, a nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, z diaľky teba zachránim a tvoje potomstvo z krajiny, kde je v zajatí. Jákob sa vráti a bude odpočívať, bude bez starostí a nik ho nevyruší.

Verš 10
Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh, a ani po mne nebude.
Iz 41:4 - Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.
Iz 44:8 - Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o nej.
Iz 45:21 - Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.
Oz 13:4 - Ale ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Verš 13
I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!
Iz 14:27 - Lebo Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?

Verš 19
Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine.
Zjv 21:5 - A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé.

Verš 21
ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.
Lk 1:74 - z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť

Verš 25
Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.
Ez 36:22 - Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán: Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.

Verš 26
Pripomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý!
Iz 1:18 - Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.

Iz 43,3 - Pretože Kýros dobrovoľne dá Izraelitom slobodu, dostane miesto nich náhradu, "výkupné", a to Egypt, Etiópiu (Kuš) a Sábu, ktorá ležala kdesi v susedstve Egypta a Etiópie, ale nič bližšieho o nej nevieme. Podľa Jozefa Flávia (Židovské starožitnosti II,10,2) by to bol kraj Meroe medzi riekami Níl, Atbara a Bahr el-Azraq (Modrý Níl). Túto náhradu dostala perzská ríša až za panovania Kýrovho syna Kambíza II., ktorý r. 525 pr. Kr. dobyl Egypt.

Iz 43,8-13 - V novom súdnom spore (porov. 41,1 n.) národ izraelský – ktorý sa tu zase volá sluhom Pánovým – dosvedčí pohanom, že len Jahve je Boh.

Iz 43,14 - Boh pošle do Babylonu po svoj národ Kýra. Vulg prekladá tento porušený verš: "A strhol som všetky závory, i Chaldejcov, ktorí sa pýšia svojimi loďami."

Iz 43,17 - Narážka na východ z Egypta.

Iz 43,22-25 - Boh vyslobodil národ len z lásky, národ si to nezasluhoval, veď sa v zajatí nestaral o bohoslužbu, ani sa o ňu nemohol starať.

Iz 43,24 - Voňavá látka z rastliny, zvanej "vonná trsť" (Acorus calamus), spolu s myrhou a dvoma druhmi škorice, miešala sa do posvätného oleja (Ex 30,23–25).

Iz 43,27 - Prvý otec národa izraelského bol Jakub. Tlmočníci boli falošní proroci a neverní kňazi.