výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Iz 43, 1-28

1 Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! 2 Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí. 3 Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ. Dal som na výplatu za teba Egypt, Ethiopiu a Sebu miesto teba. 4 Preto, že si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny, a ja ťa milujem, a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím. 6 Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme, 7 každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, a koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som učinil. 8 Vyveď von slepý ľud, slepý, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši! 9 Nech sa shromaždia všetky národy spolu, a nech sa sídu ľudia! Kto medzi nimi to bude zvestovať? A nech nám povedia drievne veci, aby sme počuli! Nech dajú svojich svedkov, a budú spravedliví, a nech počujú ľudia a rieknu: Pravda je. 10 Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Bôh a nebude ani po mne. 11 Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa. 12 Ja oznamujem, zachraňujem a ohlasujem, a nieto medzi vami cudzieho boha, ktorý by to bol vykonal, a vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, a ja som silný Bôh. 13 Aj od tohoto dňa som ja ten istý, a nieto nikoho, kto by vytrhol z mojej ruky; keď konám niečo, kto ju odvráti? 14 Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraelov: Pre vás pošlem do Babylona a strhnem dolu všetky závory i Chaldejov s loďami ich plesania. 15 Ja som Hospodin, váš Svätý, Stvoriteľ Izraelov, váš Kráľ. 16 Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva cestu na mori a chodník na mohutných vodách, 17 ktorý vyvodí voz i koňa, vojsko i silu a pôsobí to, že razom ľahnú a viacej nevstanú, zhasnú, vyhasnú jako knôt: 18 Nespomínajte na drievne veci a na dávne nedbajte. 19 Hľa, učiním nové, teraz vypučí. A či neviete o tom? Áno, učiním cestu na púšti a rieky na pustine. 20 Bude ma oslavovať poľná zver, šakali a mladí pštrosi, lebo dám vody na púšti, rieky na pustine, aby som napojil svoj ľud, svoj vyvolený. 21 Ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu. 22 Ale mňa si nevzýval, Jakobe, lebo si sa unavil mnou, Izraelu! 23 Nedoviedol si mi dobytčaťa svojich zápalných obetí a svojimi bitnými obeťami si ma nepoctil; nenútil som ťa, aby si mi slúžil obilným darom obetným, ani som ťa neunúval kadivom. 24 Nekúpil si mi za peniaze voňavej trstiny ani tukom svojich bitných obetí si ma nenapojil, ale ty si mi navalil službu svojimi hriechami a unavoval si ma svojimi neprávosťami. 25 Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. 26 Pripomeň mi, nech sa súdime spolu! Rozprávaj ty, aby si mal pravdu a bol spravedlivý! 27 Tvoj prvý otec zhrešil, a tvoji prostredníci sa dopúšťali prestúpenia proti mne, 28 preto znesvätím kniežatá svätyne a dám Jakoba do kliatby a Izraela vydám, aby sa mu rúhali.

Iz 43, 1-28

Verš 2
Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.
Ž 66:12 - Bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vyviedol si nás do hojnosti.

Verš 5
Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím.
Iz 44:2 - Takto hovorí Hospodin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života matky a pomáha ti: Neboj sa, môj služobníku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vyvolil,
Jer 30:10 - A ty, môj služobníku, Jakobe, sa neboj, hovorí Hospodin, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, zachránim ťa z ďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji a v bezpečí, ani nebude toho, kto by postrašil.
Jer 46:27 - Ale ty sa neboj, môj služobníku, Jakobe, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, ja ťa zachránim z ďaleka i tvoje semä zo zeme ich zajatia. A Jakob sa navráti a bude mať pokoj a bude bezpečný, ani nebude nikoho, kto by prestrašil.

Verš 10
Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Bôh a nebude ani po mne.
Iz 41:4 - Kto to vykonal a učinil? Ten, ktorý povoláva pokolenia od počiatku, ja Hospodin prvý a s budúcimi ten istý.
Iz 44:8 - Nestrachujte sa ani sa nechvejte! Či som ti neohlasoval od dávna a neoznámil? A vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; neviem o nijakej.
Iz 45:21 - Oznámte a dajte sem, áno nech sa poradia spolu a povedia kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to od dávna? Či azda nie ja Hospodin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet silného Boha spravedlivého a spasiteľa krome mňa!
Oz 13:4 - Ale ja som Hospodin, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme, a Boha krome mňa si nepoznal, ani nieto spasiteľa mimo mňa.

Verš 13
Aj od tohoto dňa som ja ten istý, a nieto nikoho, kto by vytrhol z mojej ruky; keď konám niečo, kto ju odvráti?
Iz 14:27 - Lebo Hospodin Zástupov uzavrel v rade, nuž ktože zruší? A tá jeho vystretá ruka, ktože ju odvráti?

Verš 19
Hľa, učiním nové, teraz vypučí. A či neviete o tom? Áno, učiním cestu na púšti a rieky na pustine.
Zjv 21:5 - A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.

Verš 21
Ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu.
Lk 1:74 - aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu

Verš 25
Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy.
Ez 36:22 - Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán Hospodin: Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národami, kam ste prišli.

Verš 26
Pripomeň mi, nech sa súdime spolu! Rozprávaj ty, aby si mal pravdu a bol spravedlivý!
Iz 1:18 - Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hospodin: Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna.

Iz 43,3 - Pretože Kýros dobrovoľne dá Izraelitom slobodu, dostane miesto nich náhradu, "výkupné", a to Egypt, Etiópiu (Kuš) a Sábu, ktorá ležala kdesi v susedstve Egypta a Etiópie, ale nič bližšieho o nej nevieme. Podľa Jozefa Flávia (Židovské starožitnosti II,10,2) by to bol kraj Meroe medzi riekami Níl, Atbara a Bahr el-Azraq (Modrý Níl). Túto náhradu dostala perzská ríša až za panovania Kýrovho syna Kambíza II., ktorý r. 525 pr. Kr. dobyl Egypt.

Iz 43,8-13 - V novom súdnom spore (porov. 41,1 n.) národ izraelský – ktorý sa tu zase volá sluhom Pánovým – dosvedčí pohanom, že len Jahve je Boh.

Iz 43,14 - Boh pošle do Babylonu po svoj národ Kýra. Vulg prekladá tento porušený verš: "A strhol som všetky závory, i Chaldejcov, ktorí sa pýšia svojimi loďami."

Iz 43,17 - Narážka na východ z Egypta.

Iz 43,22-25 - Boh vyslobodil národ len z lásky, národ si to nezasluhoval, veď sa v zajatí nestaral o bohoslužbu, ani sa o ňu nemohol starať.

Iz 43,24 - Voňavá látka z rastliny, zvanej "vonná trsť" (Acorus calamus), spolu s myrhou a dvoma druhmi škorice, miešala sa do posvätného oleja (Ex 30,23–25).

Iz 43,27 - Prvý otec národa izraelského bol Jakub. Tlmočníci boli falošní proroci a neverní kňazi.