výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Iz 62, 1-12

1 Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravedlivosť ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. 2 A tak uvidia národy tvoju spravedlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove. 3 A budeš korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha. 4 Nepovedia ti viacej, že vraj opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia spustošená; ale ty sa budeš volať: Chefcí-bah , a tvoja zem: Beula ; lebo Hospodin bude mať v tebe záľubu, a tvoja zem bude vydatá jako žena. 5 Lebo jako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a jako sa ženích raduje svojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Bôh. 6 Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! 7 Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi! 8 Hospodin prisahal na svoju pravicu a na rameno svojej sily povediac: Nedám viacej tvojho obilia za pokrm tvojim nepriateľom, ani nebudú piť synovia cudzozemca tvojej vínnej šťavy, na ktorej si pracoval. 9 Ale tí, ktorí ho spratali, ho budú jesť a budú chváliť Hospodina, a tí, ktorí ju shromaždili, ju budú piť v sieňach mojej svätosti. 10 Prejdite, prejdite bránami, urovnajte cestu prichádzajúcemu ľudu! Nasypte, nasypte hradskú cestu, vysberajte kamenie, vyzdvihnite prápor oproti národom! 11 Hľa, Hospodin dá vyhlásiť až do konca zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, ide tvoja spása, hľa, jeho mzda s ním a jeho dielo pred ním. 12 A nazovú ich: svätý ľud, vykúpení Hospodinovi; a ty sa budeš volať hľadaným, mestom, ktoré nebude opustené.

Iz 62, 1-12

Verš 2
A tak uvidia národy tvoju spravedlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove.
Iz 65:15 - A zanecháte svoje meno mojim vyvoleným na kliatbu. A zabije ťa Pán Hospodin. - Ale svojich služobníkov nazve iným menom,

Verš 10
Prejdite, prejdite bránami, urovnajte cestu prichádzajúcemu ľudu! Nasypte, nasypte hradskú cestu, vysberajte kamenie, vyzdvihnite prápor oproti národom!
Iz 40:3 - Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!
Iz 57:14 - A hovorí: Nasypte, nasypte, urovnajte cestu, odpracte závadu z cesty môjho ľudu!

Iz 62,1 - Prorok nechce mať odpočinku, kým nepríde spása.

Iz 62,4 - Pozri pozn. k 50,1 n. – V Biblii viac ráz sa spomínajú mená, ktoré sa v skutočnosti nenosia, len vyjadrujú niektoré vlastnosti pomenovaného (napr. Emanuel 7,14 alebo mesiášske názvy 9,5).

Iz 62,6 - Strážcovia, proroci, majú Pánovi pripomínať prisľúbenia, ktoré dal Jeruzalemu.

Iz 62,9 - Pri niektorých obetách sa v chrámovom nádvorí usporiadali posvätné hostiny.

Iz 62,10 - Porov. s 40,1 n.

Iz 62,12 - O podobných menách pozri pozn. vyššie k veršu 4.