výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Iz 62, 1-12

1 Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk a jeho spása nevzplane jako pochodeň. 2 Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. 3 V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. 4 Už nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti říkat Oblíbená a tvoji zem nazvou Provdanou - ano, Hospodin se bude v tobě kochat, tvá země znovu bude manželkou! 5 Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou! 6 Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje 7 a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. 8 Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: Už nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; už nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. 9 Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. 10 Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy! 11 Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel už jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází!" 12 Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané, Město, jež není opuštěné.

Iz 62, 1-12

Verš 2
Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou.
Iz 65:15 - Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: "Ať tě Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však dá jméno jinačí.

Verš 10
Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy!
Iz 40:3 - Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu!
Iz 57:14 - On říká: Budujte, budujte, cestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte!

Iz 62,1 - Prorok nechce mať odpočinku, kým nepríde spása.

Iz 62,4 - Pozri pozn. k 50,1 n. – V Biblii viac ráz sa spomínajú mená, ktoré sa v skutočnosti nenosia, len vyjadrujú niektoré vlastnosti pomenovaného (napr. Emanuel 7,14 alebo mesiášske názvy 9,5).

Iz 62,6 - Strážcovia, proroci, majú Pánovi pripomínať prisľúbenia, ktoré dal Jeruzalemu.

Iz 62,9 - Pri niektorých obetách sa v chrámovom nádvorí usporiadali posvätné hostiny.

Iz 62,10 - Porov. s 40,1 n.

Iz 62,12 - O podobných menách pozri pozn. vyššie k veršu 4.