výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Iz 21, 1-17

1 Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. 2 Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním. 3 Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by mě zachvátily porodní bolesti. Skličuje mě to, co slyším, to, co vidím, mě děsí! 4 Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení! 5 Plné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války! 6 Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ať ohlásí, co uvidí! 7 Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - ať je sleduje pozorně, velmi pozorně!" 8 A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. 9 Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" 10 Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. 11 Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" 12 A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" 13 Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině, 14 žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! 15 Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem! 16 Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne 17 a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele.

Iz 21, 1-17

Verš 8
A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce.
Hab 2:1 - Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na mé výčitky.

Verš 9
Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!"
Jer 25:12 - Až se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky.
Jer 51:8 - Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví!
Zjv 14:8 - Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!"
Zjv 18:2 - Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem!

Verš 4
Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení!
Jób 7:3 - I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení.

Iz 21,1 - Nevieme, prečo volá prorok Babylon morskou púšťou.

Iz 21,2 - Boh sám povzbudzuje nepriateľov proti Babylonu, nad ktorého skazou je zdesený aj prorok sám. Ináč milej doby súmraku sa teraz bojí, lebo v noci je každá hrôza hroznejšia.

Iz 21,5 - Z hostiny budú musieť ísť Babylonci rovno do boja.

Iz 21,6-9 - Verše 6–9 sú nejasné. Treba im rozumieť asi tak, že prorok celý deň a celú noc pozoruje, ako tiahne vojsko proti Babylonu. Vtom "ktosi", najskôr sám Boh (porov. verš 10), oznámi prorokovi pád Babylonu.

Iz 21,10 - "Rozmlátený, rozdrvený" národ sú Izraeliti, ktorí budú v babylonskom zajatí a ktorým pád Babylonu bude znamenať oslobodenie.

Iz 21,11-12 - Seir je pohorie v Edomsku. Edomčania sa dopytujú strážcu, proroka, na svoj osud. Prorok vidí v ich budúcnosti záblesky rána, šťastia, ale aj noc nových utrpení. Dúfa, že dostane o ich osude jasnejšie videnie, preto ich žiada, aby sa znovu vrátili k nemu. Toto je asi zmysel tohto krátkeho a nejasného proroctva.

Iz 21,13-17 - V proroctve proti Arabom sa spomínajú len dva arabské kmene: Dedančania a Kedarania. Arabi sa budú pred nepriateľom schovávať na púšti, kde im obyvatelia Temy (mesto východne od Elamského zálivu) poskytnú pokrm a nápoj. O roku žoldniera pozri 16,14.