výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Iz 56, 1-12

1 Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť má spása už je blízko, má spravedlnost zjeví se! 2 Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. 3 Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu." Ať také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu." 4 Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají mé soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se mé smlouvy, 5 dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. 6 Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy - 7 ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. 8 Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo už byli shromážděni. 9 Všechna polní i lesní zvířata, pojďte žrát! 10 Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. 11 Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. 12 "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!"

Iz 56, 1-12

Verš 7
ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.
Mt 21:13 - se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů'!"
Mk 11:17 - Potom je vyučoval: "Není snad psáno, že ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě lupičů'!"
Lk 19:46 - "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů'!"

Iz 56,3-7 - Zákon Mojžišov (Dt 23,1–3) zakazuje Amončanom, Moabčanom a eunuchom vstup do chrámu. Toto obmedzenie Boh zrušuje. Do novej Božej ríše bude mať prístup každý, ak bude zachovávať príkazy. V tejto ríši aj eunuchovia môžu získať slávu.

Iz 56,8 - Rozumej: k Izraelitom zhromaždeným z celého sveta bude Boh priberať do svojho kráľovstva všetky národy.

Iz 56,12 - Nahrabané bohatstvo obrátia nesvedomití vodcovia na hodovanie. Prorok to opisuje veľmi živo: jeden z hodovníkov volá piť ostatných.