výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Iz 25, 1-12

1 Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. 2 Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky! 3 Proto ať ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ať tě ctí, 4 neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním před výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi 5 a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň ukrutných! 6 Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. 7 Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy - 8 samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. 9 V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!" 10 Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje. 11 Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. 12 On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi!

Iz 25, 1-12

Verš 8
samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin.
1Kor 15:54 - A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!"

Verš 2
Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky!
Iz 21:9 - Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!"
Iz 23:13 - Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti ní, její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin.
Zjv 14:8 - Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!"
Zjv 18:2 - Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem!

Verš 11
Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem.
Iz 16:6 - Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho pýše, zpupnosti a zlobě - jeho chlubení je však falešné!

Iz 25,2 - O ničomnom meste pozri 24,10 n.

Iz 25,6 - Hostinou sa tu rozumejú radosti spasených v nebi; porov. Mt 8,11; 22,2 n. Spasení nebudú Boha vidieť už len cez závoj, ale z tváre do tváre (porov. 1 Kor 13,12). – Vulg miesto závoja spomína puto.

Iz 25,10 - Moabčania uvádzajú sa tu len ako príklad, ako jeden z nepriateľských národov.