výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Iz 62, 1-12

1 Kvôli Sionu nebudem mlčať a kvôli Jeruzalemu nebudem ticho, kým nevyjde ako jas jeho spravodlivosť a jeho spása nezažiari ako fakľa. 2 Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hospodinove ústa. 3 Budeš nádhernou korunou v ruke Hospodina, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha. 4 Už ti viac nepovedia: Opustená a tvojej krajine: Spustošená, lebo ťa budú volať: Obľúbená a tvoju krajinu: Vydatá, lebo v tebe má Hospodin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vydá. 5 Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. 6 Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj! 7 Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi. 8 Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: Nevydám viac tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa namáhal. 9 Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hospodina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne. 10 Prejdite, prejdite bránami, pripravte cestu pre ľud. Urovnajte, urovnajte chodník, vyberajte kamene a vztýčte zástavu nad národy. 11 Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj spasiteľ prichádza! Hľa, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním! 12 Budú ich volať svätý ľud, vykúpení Hospodina, a teba budú volať Vyhľadávaná, Mesto neopustené.

Iz 62, 1-12

Verš 2
Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hospodinove ústa.
Iz 65:15 - Zanecháte svoje meno ako kliatbu pre mojich vyvolených. Pán, Hospodin ťa usmrtí, ale svojich služobníkov nazve iným menom.

Verš 10
Prejdite, prejdite bránami, pripravte cestu pre ľud. Urovnajte, urovnajte chodník, vyberajte kamene a vztýčte zástavu nad národy.
Iz 40:3 - Hlas volá: Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu!
Iz 57:14 - On hovorí: Navážajte, navážajte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážky z cesty môjho ľudu,

Iz 62,1 - Prorok nechce mať odpočinku, kým nepríde spása.

Iz 62,4 - Pozri pozn. k 50,1 n. – V Biblii viac ráz sa spomínajú mená, ktoré sa v skutočnosti nenosia, len vyjadrujú niektoré vlastnosti pomenovaného (napr. Emanuel 7,14 alebo mesiášske názvy 9,5).

Iz 62,6 - Strážcovia, proroci, majú Pánovi pripomínať prisľúbenia, ktoré dal Jeruzalemu.

Iz 62,9 - Pri niektorých obetách sa v chrámovom nádvorí usporiadali posvätné hostiny.

Iz 62,10 - Porov. s 40,1 n.

Iz 62,12 - O podobných menách pozri pozn. vyššie k veršu 4.