výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Iz 43, 1-28

1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. 2 Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. 3 Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Dal som Egypt ako výkupné za teba, Kúš a Sábu namiesto teba. 4 Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život. 5 Neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu. 6 Severu poviem: Vydaj! A juhu: Nedrž! Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, 7 všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. 8 Vyveď slepý ľud, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši. 9 Nech sa spolu zhromaždia všetky národy a nech sa zídu ľudia. Kto z nich to oznámi? Nech nám zvestujú prvé veci, nech si postavia svedkov a obhája sa. Nech počúvajú a povedia: Je to pravda. 10 Vy ste moji svedkovia — znie výrok Hospodina — môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený boh a ani po mne nebude. 11 Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. 12 Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi svedkami — znie výrok Hospodina — ja som Boh. 13 A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím? 14 Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejov zmením na nárek. 15 Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. 16 Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, 17 ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. 18 Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. 19 Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. 20 Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. 22 Nevzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Izrael. 23 Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním tymianu. 24 Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. 25 Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. 26 Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil. 27 Tvoj prvý otec zhrešil a tvoji prostredníci ma zradili. 28 Znesvätil som tvoje sväté kniežatá, do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.

Iz 43, 1-28

Verš 2
Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.
Ž 66:12 - Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.

Verš 5
Neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu.
Iz 44:2 - Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od matkinho lona ti pomáha. Neboj sa, môj služobník, Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil.
Jer 30:10 - Ty sa však neboj, môj služobník Jákob — znie výrok Hospodina —, nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji, bez starostí a nik ho nevystraší.
Jer 46:27 - Ty sa však neboj, môj služobník Jákob, nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji, bez starostí a nik ho nevydesí.

Verš 10
Vy ste moji svedkovia — znie výrok Hospodina — môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený boh a ani po mne nebude.
Iz 41:4 - Kto to vykonal a spôsobil? Ten, čo od začiatku povoláva pokolenia, ja, Hospodin, som prvý a budem aj s poslednými — ja som to!
Iz 44:8 - Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a neoznámil? Vy ste mi svedkami. Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej neviem.
Iz 45:21 - Oznámte to, predložte a poraďte sa spolu: Kto toto zvestoval od začiatku a oznamoval oddávna? Či nie ja som Hospodin? Iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého a zachraňujúceho.
Oz 13:4 - Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš a záchranca mimo mňa nejestvuje.

Verš 13
A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím?
Iz 14:27 - Hospodin zástupov rozhodol, ktože to prekazí? Jeho ruka je vystretá, ktože ju odvráti?

Verš 19
Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.
Zjv 21:5 - A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.

Verš 21
Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.
Lk 1:74 - že nám, po vyslobodení z ruky nepriateľov, umožní slúžiť mu bez strachu

Verš 25
Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy.
Ez 36:22 - Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.

Verš 26
Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil.
Iz 1:18 - Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.

Iz 43,3 - Pretože Kýros dobrovoľne dá Izraelitom slobodu, dostane miesto nich náhradu, "výkupné", a to Egypt, Etiópiu (Kuš) a Sábu, ktorá ležala kdesi v susedstve Egypta a Etiópie, ale nič bližšieho o nej nevieme. Podľa Jozefa Flávia (Židovské starožitnosti II,10,2) by to bol kraj Meroe medzi riekami Níl, Atbara a Bahr el-Azraq (Modrý Níl). Túto náhradu dostala perzská ríša až za panovania Kýrovho syna Kambíza II., ktorý r. 525 pr. Kr. dobyl Egypt.

Iz 43,8-13 - V novom súdnom spore (porov. 41,1 n.) národ izraelský – ktorý sa tu zase volá sluhom Pánovým – dosvedčí pohanom, že len Jahve je Boh.

Iz 43,14 - Boh pošle do Babylonu po svoj národ Kýra. Vulg prekladá tento porušený verš: "A strhol som všetky závory, i Chaldejcov, ktorí sa pýšia svojimi loďami."

Iz 43,17 - Narážka na východ z Egypta.

Iz 43,22-25 - Boh vyslobodil národ len z lásky, národ si to nezasluhoval, veď sa v zajatí nestaral o bohoslužbu, ani sa o ňu nemohol starať.

Iz 43,24 - Voňavá látka z rastliny, zvanej "vonná trsť" (Acorus calamus), spolu s myrhou a dvoma druhmi škorice, miešala sa do posvätného oleja (Ex 30,23–25).

Iz 43,27 - Prvý otec národa izraelského bol Jakub. Tlmočníci boli falošní proroci a neverní kňazi.