výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Iz 40, 1-31

1 Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Bôh. 2 Hovorte k srdcu Jeruzalemu a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. 3 Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu! 4 Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hornaté dolinou. 5 A zjaví sa sláva Hospodinova, a uvidia, všetci, každé telo dovedna, že ústa Hospodinove hovorily. 6 Hlas hovorí: Volaj! A povedal: Čo mám volať? Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poľný kvet: 7 tráva uschla, kvet uvädol, lebo Duch Hospodinov ho ovanul. Áno, ľud je skutočne trávou. 8 Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky. 9 Vyjdi si na vysoký vrch, zvestovateľu dobrých vecí Sione! Povýš mocne svoj hlas, zvestovateľu dobrých vecí, Jeruzaleme! Povýš, neboj sa! Povedz mestám Júdovým: Hľa, váš Bôh! 10 Hľa, Pán Hospodin prijde jako mocný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. 11 Jako pastier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne povedie. 12 Kto zmeral vody svojou hrsťou a nebesia vymeral piaďou, sobral, merajúc, prach zeme do tretiny mierky a odvážil vrchy na váhe a brehy na vážkach? 13 Kto vystihol veľkosť Ducha Hospodinovho? A človek nech mu oznámi jeho radu! 14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal rozumieť a naučil ho kráčať stezkou súdu a vyučil ho známosti? Alebo nech mu oznámi cestu rozumnosti! 15 Hľa, národy sú jako kvapka z vedra a považovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, ostrovy zdvihne jako prášok! 16 A Libanon? Nestačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo dosť na zápalnú obeť. 17 Všetky národy sú pred ním ako nič, považované sú mu za menej ako nič a za márnosť. 18 A tedy komuže pripodobníte silného Boha a jakú mu prirovnáte podobu? 19 Rytinu uleje remeselník a zlatník ju potiahne zlatom a uleje k nej strieborné retiazky. 20 Chudobný si vyberie za obeť pozdvihnutia drevo, ktoré nepráchniveje a vyhľadá si múdreho remeselníka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa nepohla. 21 Či neviete, či ste nepočuli, či vám nebolo zvestované od počiatku, či nerozumiete základom zeme? 22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia sú jako kobylky; on rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stánok na bývanie, 23 on vydáva kniežatá v nič a činí sudcov zeme, že sú jako márnosť, 24 ba ešte ani nie sú zasadení, ba ešte ani nie sú zasiati, ba ani ich parez nezapustil koreňa do zeme, už aj povanie na nich, a uschnú, a víchor ich odnesie ako plevy! 25 A tedy komu ma pripodobníte, aby som mu bol rovný? hovorí Svätý. 26 Pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidzte, kto to všetko stvoril? Ten, ktorý vyvodí ich vojsko v plnom počte, volá ich všetky podľa mena. Pre množstvo vlády a preto, že je mocný a silný, niktoré nesmie chýbať. 27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Izraelu: Moja cesta je skrytá pred Hospodinom, a môj súd ta prechádza popri mojom Bohu? 28 Či nevieš? Ak si nepočul: Večný Bôh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva; nikto nevystihne jeho rozumu! 29 On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. 30 Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú; 31 ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Iz 40, 1-31

Verš 3
Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!
Mt 3:3 - Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
Mk 1:3 - Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
Lk 3:4 - ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
Jn 1:23 - Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš.

Verš 5
A zjaví sa sláva Hospodinova, a uvidia, všetci, každé telo dovedna, že ústa Hospodinove hovorily.
Jn 1:14 - A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

Verš 6
Hlas hovorí: Volaj! A povedal: Čo mám volať? Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poľný kvet:
Jób 14:2 - Vyjde jako kvet z puku a uvädne; uteká jako tieň a nezastane.
Ž 90:5 - Splavuješ ich ako povodeň; sú jako sen; za rána sú jako tráva, ktorá mizne.
Ž 102:11 - Je to pre tvoje rozhnevanie sa a pre tvoj prchký hnev, lebo si ma vyzdvihol a hodil na zem.
Ž 103:15 - Človek je čo do svojich dní jako tráva; kvitne jako kvet na poli;
Jak 1:10 - a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy.
1Pt 1:24 - Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol;

Verš 8
Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky.
1Pt 1:25 - ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

Verš 10
Hľa, Pán Hospodin prijde jako mocný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním.
Iz 62:11 - Hľa, Hospodin dá vyhlásiť až do konca zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, ide tvoja spása, hľa, jeho mzda s ním a jeho dielo pred ním.

Verš 11
Jako pastier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne povedie.
Ez 34:23 - A postavím nad nimi jedného pastiera, a bude ich pásť, svojho služobníka Dávida, ten ich bude pásť a ten im bude pastierom.
Mi 7:14 - Pas svoj ľud svojím prútom, stádo svojho dedičstva, ktoré býva osobitne, v lese, prostred polí; nech pasú v Bázane a Gileáde jako za dní drievneho veku.
Jn 10:11 - Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce.
Iz 49:10 - Nebudú lačnieť ani nebudú žízniť, ani nebude na nich biť horúčava preludu ani slnce, lebo ich zľutovník ich šetrne poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd.

Verš 13
Kto vystihol veľkosť Ducha Hospodinovho? A človek nech mu oznámi jeho radu!
Rim 11:34 - Lebo kto poznal myseľ Pánovu? Alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa bol s ním radil?
1Kor 2:16 - Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No, my máme myseľ Kristovu.

Verš 17
Všetky národy sú pred ním ako nič, považované sú mu za menej ako nič a za márnosť.
Dan 4:35 -

Verš 18
A tedy komuže pripodobníte silného Boha a jakú mu prirovnáte podobu?
Iz 46:5 - Komuže ma pripodobníte a prirovnáte a komu ma primeriate, aby sme si boli podobní?
Sk 17:29 - Tedy keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by Božstvo bolo podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel.

Verš 22
On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia sú jako kobylky; on rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stánok na bývanie,
Jób 9:8 - ktorý sám rozťahuje nebesia a šliape po výšinách mora;
Ž 104:2 - Odievaš sa svetlom ako rúchom; rozťahuješ nebesia, ako pokrovec,
Iz 44:24 - Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci;

Verš 23
on vydáva kniežatá v nič a činí sudcov zeme, že sú jako márnosť,
Jób 12:21 - Vylieva potupu na kniežatá a uvoľňuje opasok mocných.
Ž 107:40 - Vylieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nieto cesty.

Verš 28
Či nevieš? Ak si nepočul: Večný Bôh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva; nikto nevystihne jeho rozumu!
Ž 147:5 - Veľký je náš Pán a nesmierny v sile; jeho rozumnosti nieto počtu.

Iz 40,1 - 40 – 66. V hl. 39 predpovedal prorok babylonské zajatie. To bolo potrebné pre porozumenie ďalších hláv (40 – 66), pretože sa v nich hneď od začiatku predpokladá toto zajatie. Cieľom týchto proroctiev je tešiť zajatcov, že sa vyslobodia. Tým sa však cieľ Knihy nevyčerpáva. Vyslobodenie Izraelitov z babylonského zajatia je len predobraz oslobodenia celého ľudského pokolenia z moci diablovej; spása, ktorej je pôvodcom perzský kráľ Kýros (pozri bližšie v úvode k tomuto prorokovi), je len predobraz spásy, ktorej pôvodcom bol Mesiáš, Ježiš Kristus. – Hl. 40 je predslov k týmto proroctvám.

Iz 40,1-5 - Boh pripravuje spásu ľudstva. Obraz verša 3 vzal prorok zo zvyku, že hlásateľ oznamoval príchod panovníka a staral sa, aby cesty, ktorými bude kráčať kráľ, boli urovnané a schodné. Boh odstránil všetky prekážky, ktoré jeho ľud postretnú na ceste, po ktorej sa bude vracať zo zajatia.

Iz 40,6 - Ľudská zloba neprekazí spásonosné Božie úmysly.

Iz 40,11 - Boh je dobrý k svojmu ľudu ako pastier k svojim ovečkám.

Iz 40,16 - Všetko nádherné cédrové a cyprusové drevo a všetka zverina pohoria v pomere k Božej velebnosti by bola iba nepomerne malá obeta. Tým sa, pravda, neodsudzujú starozákonné obety, len sa pripomína ich nedostatočnosť.

Iz 40,21 - Izraeliti mali chápať, že len Jahve je Boh.

Iz 40,26 - Izraelitom zajatým v Babylone mohlo by však prísť azda pokušenie, že sú hviezdy mocnejšie než Jahve. Hoci modloslužobná úcta hviezd bola aj inde rozšírená, prvenstvo patrí Babylonu. Tam bolo hvezdárstvo najviac rozšírené, preto tam aj kult hviezd mal najvýhodnejšiu pôdu (porov. 47,13). K Bohu však nemožno prirovnať ani hviezdy, veď: "Ktože ich stvoril?"