výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 8, 1-22

1 Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synov za sudcov Izraela. 2 Jeho prvorodený syn sa volal Joel, druhý sa volal Abija. Boli sudcami v Beér-Šebe. 3 Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo. 4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy 5 a povedali mu: Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy. 6 Samuelovi sa však nepáčilo, keď hovorili: Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval. Samuel sa modlil k Hospodinovi. 7 Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ľud vo všetkom, čo si žiada. Keď ma nechcú za kráľa, nepohrdli tebou, ale mnou. 8 Svedčia o tom všetky ich skutky, ktoré konali odvtedy, čo som ich vyviedol z Egypta, až dodnes, keď ma opustili a slúžili iným bohom. Podobne sa správajú aj voči tebe. 9 Poslúchni ich teda, no najprv ich upozorni a oznám im, aké bude mať ich budúci kráľ práva. 10 Samuel oznámil všetky Hospodinove slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa. 11 Povedal: Kráľ, ktorý vám bude vládnuť, dostane právo pobrať vám synov a postaviť ich k svojim vozom a medzi jazdcov, aby bežali pred jeho vozom. 12 Dosadí ich za veliteľov tisícčlenných alebo päťdesiatčlenných útvarov, iní mu budú obrábať pôdu, konať žatevné práce, vyrábať zbrane a výstroj pre jeho vozy. 13 Vezme vaše dcéry za mastičkárky, kuchárky a pekárky. 14 Zaberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a dá ich svojim služobníkom. 15 Z obilia a viníc bude vymáhať desiatky a použije ich pre svojich dvoranov a sluhov. 16 Vezme vám sluhov a slúžky, najlepší dobytok, ako aj osly, a zaradí ich do svojich služieb. 17 Desiatky bude brať aj z vašich stád, aj vy sami mu budete slúžiť. 18 Keď budete raz pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, volať o pomoc, Hospodin sa vám vtedy neozve. 19 Ľud však nechcel poslúchnuť Samuela, lež vravel: Nie, nech nám vládne kráľ! 20 Chceme byť ako ostatné národy. Nech nás spravuje kráľ. Pôjde pred nami a povedie nás do boja. 21 Samuel si vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. 22 Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ich a ustanov im kráľa. Nato povedal Samuel mužom Izraela: Choďte každý do svojho mesta!

1Sam 8, 1-22

Verš 3
Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo.
Ex 18:21 - Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov.
Dt 16:19 - Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých.

Verš 5
a povedali mu: Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy.
Oz 13:10 - Kde je tvoj kráľ a tvoji sudcovia, aby ťa zachránili vo všetkých tvojich mestách? Tí, o ktorých si hovoril: Daj mi kráľa a veľmožov!
Sk 13:21 - Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na štyridsať rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa.

Verš 6
Samuelovi sa však nepáčilo, keď hovorili: Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval. Samuel sa modlil k Hospodinovi.
1Sam 12:17 - Práve prebieha žatva pšenice. Budem vzývať Hospodina, aby zoslal hromobitie a dážď. Sami sa presvedčíte, že žiadať si kráľa je Hospodinovi obzvlášť protivné.

1Sam 8,2 - O Bersabe pozri pozn. k 3,20.