výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 28, 1-25

1 V tom čase zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Akíš povedal Dávidovi: Iste vieš, že sa musíš so mnou i so svojimi mužmi zúčastniť na vojenskej výprave. 2 Dávid odpovedal Akíšovi: Určite sám spoznáš, čo dokáže tvoj služobník! Akíš povedal Dávidovi: Doživotne ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu. 3 Samuel zomrel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Saul odstránil z krajiny vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. 4 Keď sa Filištínci zhromaždili, utáborili sa v Šunéme. Saul zhromaždil celý Izrael a s ním sa utáboril v Gilbóe. 5 Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa a srdce sa mu veľmi rozbúšilo. 6 Saul hľadal radu u Hospodina, ale ten mu neodpovedal ani v snoch, ani prostredníctvom urímu, ani prostredníctvom prorokov. 7 Svojim služobníkom povedal: Vyhľadajte mi nejakú vyvolávačku duchov, zájdem k nej a jej sa spýtam. Služobníci mu povedali: Jedna z tých, čo vyvolávajú duchov, je v Én-Dóre. 8 Saul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, odišiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Povedal jej: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho. Vyvolaj mi sem toho, koho ti označím. 9 Žena mu však odpovedala: Iste vieš, čo urobil Saul a ako vyplienil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo ma chceš pripraviť o život? Chceš ma zabiť? 10 Saul jej musel prisahať na Hospodina: Akože žije Hospodin, za toto sa ti nič zlé nestane. 11 Žena sa spýtala: Koho ti mám vyvolať? Odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. 12 Keď žena uzrela Samuela, prenikavo vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul! 13 Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme. 14 Ďalej sa jej spýtal: Ako vyzerá? Odpovedala: Vystupuje akýsi starec zahalený do plášťa. Saul si uvedomil, že je to Samuel. Poklonil sa tvárou po zem a vzdal mu poctu. 15 Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a vyvolávaš? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni. Filištínci útočia proti mne, Boh sa odo mňa odvrátil a neodpovedá mi už ani prostredníctvom prorokov a snov. Zavolal som ťa, aby si mi povedal, čo mám robiť. 16 Samuel nato odvetil: Prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hospodin od teba odstúpil a stal sa tvojím nepriateľom? 17 Hospodin iba koná, čo prostredníctvom mňa predpovedal. Vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu, Dávidovi. 18 Keďže si neposlúchol Hospodina a neupokojil si jeho pálčivý hnev proti Amálekom, preto s tebou Hospodin naloží dnes takto: 19 Spolu s tebou vydá Hospodin do rúk Filištíncov aj Izrael. Zajtra budeš i so svojimi synmi u mňa. Hospodin vydá Filištíncom do rúk aj izraelské vojsko. 20 Tu sa odrazu Saul, ako bol dlhý, zvalil na zem. Samuelove slová ho vydesili. Okrem toho bol zoslabnutý, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21 Vtedy pristúpila k Saulovi žena a keď videla, že je veľmi zdesený, povedala: Pozri, tvoja služobnica ťa poslúchla a svoj život vystavila nebezpečenstvu, lebo som poslúchla slová, ktoré si mi povedal. 22 Teraz poslúchni, prosím, aj ty svoju služobnicu. Prinesiem ti kúsok chleba, zajedz si, aby si sa posilnil a mohol sa vydať na cestu. 23 On sa však zdráhal a povedal: Nebudem jesť. Jeho služobníci i tá žena ho však vytrvalo ponúkali, kým ich neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24 Žena mala doma vykŕmené teľa. Hneď ho zabila, vzala aj múku, zamiesila ju a napiekla z nej nekvasené chleby. 25 Predložila to Saulovi a jeho služobníkom. Tí sa najedli, vstali a ešte v tú noc odišli.

1Sam 28, 1-25

Verš 3
Samuel zomrel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Saul odstránil z krajiny vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov.
1Sam 25:1 - Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Dávid potom vstal a odišiel na púšť Páran.

1Sam 28,1-2 - Dávid sa dostáva do veľmi ťažkého položenia. Buď zachovať vernosť svojmu ochrancovi Achisovi a bojovať proti vlastnému národu, alebo sa vrátiť medzi svojich a vydať sa tak Šaulovi. Preto dáva Achisovi neurčitú odpoveď. Tak sa zdá, ani Achis mu celkom nedôveruje, preto mu dáva také zadelenie, že je Dávid nútený byť vždy v jeho blízkosti.

1Sam 28,3 - Spomienka o Samuelovej smrti (porov. 25,1) a odstránení čarodejníkov je tu potrebná, lebo Šaul vyvoláva ducha zomrelého Samuela.

1Sam 28,4 - Sunam (dnes Sulem) ležal na východnej časti Jezraelskej (Ezdrelonskej) roviny, na území kmeňa Isachar (Joz 19,18). – Površie Gelboe (dnes Džébel-Fukua) je juhovýchodne od Sunamu.

1Sam 28,6 - Pozri pozn. k Ex 28,30.

1Sam 28,7 - Dedinka Endor (dnes Endur) leží severovýchodne od Sunamu na severnom svahu Malého Hermonu, asi na hodinu od Naimu.

1Sam 28,8 - Šaul sa nechce prezradiť, lebo vie, že robí zakázanú vec. On odstránil čarodejstvá a teraz v zúfalstve sám sa k nim utieka.

1Sam 28,13 - Pôvodina má doslovne: "boha vidím vystupovať". LXX a Vulg zasa: "bohov vidím…".

1Sam 28,19 - Šaul a jeho synovia budú so Samuelom na druhom svete, t. j. zomrú.

1Sam 28,21 - "Život som si vystavila nebezpečenstvu" zneje doslovne: "Život som si položila na dlaň".