výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 3, 1-21

1 Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Éliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. 2 Jedného dňa ležal Éli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. 3 Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. 4 Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: Tu som. 5 Zabehol k Élimu a povedal: Tu som. Volal si ma. On však odpovedal: Nevolal som ťa. Choď si ľahnúť. Šiel si teda ľahnúť. 6 Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť. 7 Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. 8 Hospodin znova, po tretí raz, zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že chlapca volal Hospodin. 9 Éli povedal Samuelovi: Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: Hovor, Hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje miesto. 10 Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, tvoj služobník počúva. 11 Hospodin povedal Samuelovi: V Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. 12 V ten deň dopustím na Éliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. 13 Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vyriekol nad jeho domom neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. 14 Preto som prisahal Éliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi. 15 Samuel zostal ležať až do rána. Potom otvoril dvere Hospodinovho domu. Bál sa však to videnie oznámiť Élimu. 16 Éli zavolal na Samuela: Samuel, syn môj! Ten odvetil: Tu som. 17 Éli sa spýtal: Čo ti povedal? Nič mi, prosím, nezatajuj. Nech ťa Boh prísne pokarhá, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. 18 Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Éli povedal: On je Hospodin. Nech urobí, čo uzná za dobré. 19 Samuel dorastal, Hospodin bol s ním a žiadne z jeho slov nezostalo bez úžitku. 20 Celý Izrael od Dánu až po Beér-Šebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za Hospodinovho proroka. 21 Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove.

1Sam 3, 1-21

Verš 2
Jedného dňa ležal Éli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel.
1Sam 4:15 - Éli mal už deväťdesiatosem rokov. Oči mal zakalené a nevidel.

Verš 11
Hospodin povedal Samuelovi: V Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach.
2Kr 21:12 - Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Na Jeruzalem a na Judsko privediem pohromu. Každému, čo o nej počuje, zacvendží v oboch ušiach.
Jer 19:3 - Povieš: Počujte Hospodinovo slovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema! Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Na toto miesto privediem také nešťastie, že každému, kto o ňom počuje, zacvendží v ušiach.

Verš 12
V ten deň dopustím na Éliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu.
1Sam 2:31 - Blíži sa čas, keď odseknem rameno tebe i tvojmu rodu, takže v tvojom rode nebude starca.

1Sam 3,3 - Lampy sedemramenného svietnika horeli celú noc. Príbeh sa teda odohral v noci, asi nad ránom.

1Sam 3,17 - "Nech ti Boh urobí to a to…" je zaklínacia formulka. Héli istotne aj vypovedal, aké nešťastie by malo zastihnúť Samuela, ak mu niečo zatají, ale svätopisec z jemnocitu zamlčuje kliatbu.

1Sam 3,20 - Výraz: "Od Danu po Bersabe" znamená: "V celej Palestíne" Dan, dnes Tel el-Kadi, bolo najsevernejšie, Bersabe najjužnejšie mesto Palestíny.