výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 27, 1-12

1 Dávid uvažoval: Možno ma Saul predsa len raz zabije. Najlepšie teda bude, keď sa hneď uchýlim do krajiny Filištíncov. Potom bude Saul márne po mne pátrať po celom území Izraela, a tak uniknem jeho ruke. 2 Dávid sa vydal na cestu a prešiel so šesťsto mužmi, ktorí boli s ním, ku gátskemu kráľovi Akíšovi, synovi Maóka. 3 V Gáte pri Akíšovi sa usadil Dávid i jeho muži, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami, s Achínoam z Jezreela a s Abígajil z Karmela, ženou po Nábalovi. 4 Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gátu, prestal po ňom pátrať. 5 Dávid povedal Akíšovi: Ak som si získal tvoju priazeň, nech ma umiestnia niekde na vidieku, kde by som sa usadil. Tvoj služobník nemusí bývať pri tebe v kráľovskom meste. 6 V ten deň mu dal Akíš Ciklag. Preto Ciklag dodnes patrí judským kráľom. 7 Dávidov pobyt na území Filištíncov trval vcelku rok a štyri mesiace. 8 Dávid so svojou družinou prepadával Gešúrejov, Girzejov a Amálekov, ktorí odpradávna obývali územie, cez ktoré sa ide do Šúru a Egypta. 9 Dávid tú krajinu pustošil, neponechával nažive muža ani ženu, brával ovce i dobytok, osly, ťavy i šatstvo a potom sa vracal k Akíšovi. 10 Na Akíšovu otázku: Koho ste dnes prepadli? Dávid odpovedal: Južnú časť Judska, južnú časť Jerachmeela a južnú časť Kénijcov. 11 Dávid nenechal nažive muža ani ženu. Nevodieval ich do Gátu, lebo si povedal: Mohli by o nás podať správu o tom, čo povystrájal a ako sa správal Dávid po celý čas svojho pobytu na území Filištíncov. 12 Akíš však dôveroval Dávidovi, lebo si myslel: Dávid si získal takú zlú povesť u svojho izraelského ľudu, že navždy zostane mojím služobníkom.

1Sam 27, 1-12

1Sam 27,6 - Polohu mesta Sikeleg nemožno s istotou určiť. Možno, že sa názov mesta udržal v zborenisku Zuhelike, juhovýchodne od Gazy (porov. Joz 15,31; 19,5; Neh 11,28). – "Po dnešný deň" sa rozumie doba, v ktorej vznikli knihy Samuelove.

1Sam 27,8 - Gesurci museli bývať v susedstve Filištíncov. Ináč sú neznámi. Miesto neznámych Gerzitov čítajú niektorí "Ferezitov". Toto bol národ kanaánskeho pôvodu (Sdc 3,5). – Šúr bola púšť alebo pevnosť na hraniciach Egypta.

1Sam 27,10 - Jerameeliti patrili ku kmeňu Júda (1 Krn 2,9.25 n.). O Kinejcoch pozri 15,6.