výhody registrácie

1. kniha Samuelova


Obsah prvej knihy Samuelovej

 

1Sam 1Bol istý muž menom Elkána, ktorý mal dve manželky. Fenena mala dve deti a Anna nie, preto Annu rok čo rok urážala, že až plakala a nejedla. Raz sa dlho v trpkosti duše modlila pred veľkňazom Hélim k Bohu a prisľúbila, že ak jej Pán požehná chlapčeka, zasvätí mu ho. Keďže pohybovala len perami, Héli si myslel, že je opitá, no ona mu to vysvetlila a na to povedal, nech Pán splní jej prosbu. Kým uplynul rok, narodil sa Anne syn Samuel. Keď ho oddojčila, priniesla ho Hélimu aj s obetnými darmi a klaňali sa Pánovi.
1Sam 2Anna velebila Pána a chlepček posluhoval pred Pánom pod dozorom Héliho. Héliho synovia sa nestarali o Pána a kvôli obetovaným pokrmom mali hriech. Anna po Héliho požehnaní porodila ešte troch synov a dve dcéry. Héli napomenul svojich synov, ale nepočúvli ho. Samuel rástol a páčil sa Bohu i ľuďom. Prišiel Boži muž a povedal Hélimu: preto, že si nectili Boha, celé jeho potomstvo zomrie predčasne, na dôkaz toho jeho synovia zomrú v jeden deň. A Pán si vzbudí verného kňaza.
1Sam 3Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom. Héli už dobre nevidel a ležal na lôžku. Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. Tu zavolal Samuela Pán, on odpovedal „Tu som“ a bežal k Hélimu. On mu povedal, že ho nevolal a poslal ho spať. Keď zaspal, Pán ho znovu zavolal „Samuel“. Samuel šiel za Hélim a on mu opäť povedal, že ho nevolal. Samuel ešte nepoznal Pána a Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo. Pán aj tretí krát zavolal Samuela. Vstal a šiel za Hélim. Héli však pochopil, že chlapca volá Pán a preto mu povedal, aby si ľahol a keď zasa bude počuť volanie, nech povie „Hovor, tvoj sluha počúva“. Samuel odišiel a spal. Pán prišiel a zavolal „Samuel, Samuel“ a on mu odpovedal, ako mu kázal Héli. A Pán povedal Samuelovi, že bude trestať Héliho dom preto, že jeho synovia sa rúhali a on ich nekarhal. Vinu Héliho domu nemožno napraviť ani obetami, ani darmi. Samuel sa bál oznámiť videnie Hélimu, no napokon mu všetko rozpovedal. Héli povedal, nech Pán urobí čo uzná za dobré. Celý Izrael sa dozvedel, že Samuel je spoľahlivý Pánov prorok.
1Sam 4Izrael tiahol do boja proti Filištíncom, rozpútal sa boj a Izrael podľahol. V bitke padlo asi 4000 mužov. Zo Šíla dali doniesť archu zmluvy a hlasno sa tešili. Keď Filištínci počuli jasavý krik a dozvedeli sa o arche, preľakli sa, no napokon sa vzmužili a aj porazili Izraelitov, ktorých padlo 30000. Archu zmluvy ukoristili a dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés, zomreli. Do Šíla dobehol jeden posol rovno z bojiska a všetko rozpovedal Hélimu. Len čo spomenul archu zmluvy, Héli spadol dozadu z kresla, zlomil si väz a zomrel. Súdil Izrael 40 rokov. Keď sa dozvedela Finésova žena o smrti manžela a Héliho, predčasne porodila chlapca Ichaboda, pričom pri pôrode zomrela.
1Sam 5Filištínci archu postavili vedľa Dagona (Filištínskeho boha) a ráno našli Dagona padnutého tvárou na zem pred Pánovou archou. Dagona postavili a na druhé ráno ho našli znavu spadnutého na zemi s odlomenými rukami a hlavou. Archu preniesli do viacerých miest, no Pán ich trestal vredmi všade, kde archu doniesli.
1Sam 6Pánova archa bola v kraji Filištíncov sedem mesiacov. Veštci a kňazi prikázali, aby archu aj so zlatými zmiernymi darmi naložili na voz zapriahnutý kravami a nechali ho ísť k hraniciam. Voz prešiel hranice Betsamesu a zastal. Leviti zložili Pánovu archu na kameň a obetovali Pánovi, no Pán Betsamesanov potrestal a ranil 70 mužov, lebo pozerali do archy.
1Sam 7Obyvatelia Kirjatiarimu prišli po archu a zaniesli ju do domu Abinadaba. Celý dom Izraela sa s plačom obrátil k Pánovi a Samuel im povedal, nech sa celým srdcom obrátia k Pánovi, odstránia spomedzi seba cudzích bohov a Pán ich vyslobodí z ruky Filištíncov. Oni tak urobili a Samuel dal zhromaždiť do Masfy celý Izrael a robili pokánie. Filištínci vytiahli proti nim. Samuel sa modlil k Bohu. Pán zahrmel v ten deň nad Filištíncami a podesil ich, takže Izraelitom podľahli a viac neprišli na ich územie. Mestá, ktoré Filištínci odňali Izraelitom, vrátili späť. Samuel súdil Izrael po všetky dni svojho života.
1Sam 8Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov Joela a Abiu. Oni však išli za ziskom, prijímali dary a prevrátili právo. Starší Izraela žiadali Samuela, aby im ustanovil kráľa. On im rozpovedal, ako ich kráľ bude obmedzovať a využívať, no oni aj napriek tomu trvali na svojom a požadovali kráľa. Samuel predniesol ich reči Pánovi a Pán mu povedal, aby im vyhovel.
1Sam 9Istý bohatý Benjamínec menom Kis mal mladého, pekného syna, Šaula. Kisovi sa raz stratili oslice a poslal Šaula so sluhom hľadať ich. Prešli veľa krajov, no nenašli ich. Už sa chcel vrátiť, no sluha si spomenul, že v tom kraji je Boží muž – videc, a vybrali sa teda za nim, aby im ukázal cestu. Dievčatá, ktoré šli po vodu im povedali, že sa chystá akurát požehnať obetu, tak sa teda vybrali do mesta. Deň predtým mal Samuel videnie od Pána, že stretne muža, ktorého pomaže za kráľa, ktorý vyslobodí ľud z ruky Filištíncov. Keď Samuel uvidel Šaula, Pán mu oznámil, že to je ten vyvolený muž. Šaul pristúpil k Samuelovi a pýtal sa na vidca, ktorý mu povedal, že on je videc a pozval ho hore na výšinu. Samuel zaviedol Šaula do siene na popredné miesto a pohostil ho. Potom zostúpili dole do mesta a prespali na streche. Ráno vstali, vyšli von a poslali sluhu napred.
1Sam 10Samuel vylial Šaulovi olej na hlavu, pobozkal ho a povedal, že ho Pán pomazal za knieža nad svojím dedičstvom. Predpovedal mu, čo sa mu prihodí na ceste domov. Ako sa vracali, stretli zástup prorokov a Šaul bol s nimi vo vytržení. Samuel zvolal ľud do Masfy, predstavil Šaula ako kráľa a všetok ľud zajasal.
1Sam 11Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábes v Galaáde. Obyvatelia s ním chceli uzavrieť zmluvu a slúžiť mu, no on ich chcel potupiť tak, že im vylúpne pravé oko. Starší požiadali, že ak do siedmych dní nezoženú nikoho, kto by ich zachránil, poddajú sa. Všetok ľud plakal. Keď sa to dopočul Šaul vracajúc sa z poľa, vnikol doň Pánov duch a veľmi sa rozhneval. Rozsekal voly a rozposlal so správou, že kto nepôjde s nim a so Samuelom, toho dobytok pochodí takto. Zhromaždilo sa spolu 330 000 mužov. Nasledujúceho dňa porazili Amončanov a vybrali sa do Galgaly, kde ustanovili Šaula za kráľa.
1Sam 12Samuel prehovoril k celému Izraelu, že nikoho neukrátil, neobral, neutláčal a od nikoho nevzal úplatok a ustanovil im kráľa, ako chceli. Potom prehovoril Šaul, pripomenul im, čí všetkým prešli a vyzval ich, aby slúžili Pánovi. Samuel prisľúbil, že sa bude za ľud modliť, ale ak budú páchať zlo, zahynú aj s kráľom.
1Sam 13Keď druhý rok kraľoval, vybral 3000 Izraelitov a Jonatán porazil posádku Filištíncov, dal to všade roztrúbiť a poštval Filištíncov na Izrael. Filištínci sa zhromaždili do boja a bolo ich ako piesku na morskom brehu. Keď to Izraeliti videli, poschovávali sa do dier a jaskýň. Šaul čakal sedem dní do času, ktorý určil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže ľud sa začal rozchádzať. Šaul obetoval celopal. Samuel prišiel a povedal: „Čo si to urobil?“ Povedal, že nezachoval príkaz Pána, ktorý by bol upevnil jeho kráľovstvo, ale Pán si už vyhliadol muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojim ľudom. Samuel odišiel a so Šaulom ostalo okolo 600 mužov. Šaul, jeho syn Jonatán a ľud sa zdržovali v Gabae. Filištínci táborili v Machmase. Z tábora Filištíncov vyrazili tri oddiely. V celej Izraelskej krajine nebolo žiadneho kováča, lebo im to Filištínci nedovolili, aby sa nemohli ozbrojiť. Meč sa našiel len Šaula a Jonatána.
1Sam 14Jonatán sa so svojim zbrojnošom vybral bez Šaulovho vedomia k Filištíncom a keď sa im ukázali, Filištínci ich zavolali. Potom zabili asi 20 mužov a v tábore nastal zmätok. Šaul zistil, že Jonatán a jeho zbrojnoš chýbajú a dal priniesť archu. V zmätku mali meče obrátené proti sebe a Filištínci sa dali na útek. Šaul zaprisahal ľud, aby sa nikto nedotkol jedla, kým sa nevypomstí. Jonatán o tom nevedel a nabral z plástu medu. Ľud sa veľmi unavil a vrhol sa na korisť a jedol dobytok aj s krvou, čím sa prehrešili. Šaul prišiel na to, že Jonatán sa prehrešil a mal zomrieť, ale ľud sa zastal Jonatána. Filištínci odišli bez prenasledovania domov. Šaul bojoval proti okolitým nepriateľom a konal udatne.
1Sam 15Samuel povedal Šaulovi slovo od Pána, že má potrestať Amalekitov za to, čo urobili Izraelitom, keď šli z Egypta a všetkých má pobiť aj s dobytkom. Kinejci sa vzdialili od Amalekitov, aby boli ušetrení. Šaul však ušetril kráľa Agaga aj najtučnejšie kusy dobytka. Samuel oznámil Šaulovi, že Pán oľutoval, že ho ustanovil za kráľa, lebo sa protivil Pánovej vôli. Keď Samuel odchádzal, Šaul mu odtrhol kus plášťa a Samuel mu povedal, že Pán od neho odtrhol kráľovstvo a dal ho lepšiemu. Samuel rozsekal Agaga potom sa už so Šaulom nevidel až do smrti.
1Sam 16Pán poslal Samuela do Betlehema k Izaimu, aby spomedzi jeho synov pomazal jedného za kráľa. Postupne mu ukázal všetkých synov, čo boli v dome, no ani jedného nevybral. Napokon dal priviesť najmladšieho, ryšavého Dávida, ktorý pásol ovce. Vzal roh s olejom a pomazal ho. Od Šaula odstúpil Pánov duch a trápil ho zlý duch. Sluhovia mu poradili, aby si zohnal niekoho, kto vie hrať na citare, aby mu hral, keď ho zlý duch bude trápiť. Tak poslali po Dávida a Šaul si ho obľúbil. Zakaždým keď Dávid hral, tak sa kráľovi uľavilo.
1Sam 17Filištínci zhromaždili vojsko na boj. Izraeliti so Šaulom sa zhromaždili na návrší, takže medzi nimi bolo údolie. Vysoký ozbrojený Filištínec Goliáš volal na izraelské šíky a vyzýval ich, aby vybrali niekoho, aby s ním bojoval, že keď ho porazí budú mu slúžiť. Ak však porazí on jeho, slúžiť budú Izraeliti. Šaul a celý Izrael sa naľakal a veľmi sa báli. V Šaulovej armáde boli aj traja najstarší Izaiho synovia, Dávidovi bratia. Filištínec sa približoval ráno i večer po 40 dní. Izai posiela Dávida za bratmi s chlebami. Dávid zveril ovce pastierovi a prišiel za bratmi. Vypočul si, ako Goliáš zastrašoval Izraelitov, ktorí pred ním v strachu utekali. Dávid sa vypytoval, čo dostane muž, ktorý ho porazí a oni mu povedali, že kráľ bohato odmení toho muža. Keď ho zbadal brat Elibáb, nahneval sa naňho. Šaul sa dopočul reči, ktoré hovoril Dávid a dal ho predviesť. Nechcel ho pustiť, no Dávid mu povedal, že bude s Filištíncom bojovať. Vravel, že keď mu medveď uchytil ovcu, vytrhol mu ju z pysku a ak sa postavil proti nemu, zabil ho. Nato Šaul súhlasil a obliekol Dávida do svojho odevu s pancierom a prilbou, no nevládal v tom chodiť, tak to zobliekol za seba. Vzal si svoju palicu a z potoka vybral päť hladkých kameňov, ktoré si vložil do pastierskej kapsy. So svojím prakom sa približoval k Filištíncovi. Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. Dávid odpovedal, že ide v mene Pána a za to, že hanobil ich Boha, Pán mu ho vydá do ruky. Filištínec sa pohol a Dávid sa rozbehol oproti nemu. Potom vytiahol jeden kameň a prakom ho zrazil na zem a vytiahol mu meč a odrezal hlavu. Keď to Filištínci videli, utiekli, no Izraeliti ich prenasledovali a vyplienili im tábor. Dávid vzal Filištíncovu hlavu do Jeruzalema a jeho výzbroj si uložil vo svojom stane. Dávida priviedol vojvodca pred Šaula s Filištíncovou hlavou v ruke.
1Sam 18Jonatán si veľmi obľúbil Dávida a dal mu svoj plášť a výstroj. Natešené ženy hrali a spievali: „Porazil Šaul svojich tisíc, ale Dávid svojich desaťtisíc.“ To sa znepáčilo Šaulovi a odvtedy na Dávida zazeral. Šaula napadol zlý duch a chcel Dávida dvakrát trafiť kopijou, on sa však uhol. Dávida dal preč a vymenoval ho za plukovníka. Dávid mal dostať Šaulovu dcéru Merobu za ženu, dostal ju ale iný. Druhá Šaulova dcéra Michol sa zamilovala do Dávida a Šaul ho chcel druhý krát urobiť svojim zaťom. Dávid odpovedal, že ja chudobný a bezvýznamný. Zobral sa so svojím mužstvom, zabil 200 Filištíncov a ich predkožky doniesol Šaulovi tak, ako si žiadal. Potom dostal Michol za ženu. Filištínske kniežatá opätovne vyrážali, no Dávid konal úspešne a bol slávny.
1Sam 19Šaul hovoril synovi Jonatánovi a všetkým svojim služobníkom, že Dávida treba zabiť. Ale Jonatán mal Dávida rád, preto mu to oznámil. Jonatán rozprával pochvaľne o Dávidovi a Šaul mu prisľúbil, že ho nezabije. Opäť vypukla vojna proti Filištíncom a Dávid im zapríčinil veľkú porážku. Šaul hodil kopiju po Dávidovi, keď hral na citare, no on sa uhol a ušiel. V tú noc poslal Šaul poslov do Dávidovho domu, aby ho ráno zabili. Jeho žena Michol mu to povedala a spustila ho cez okno a utiekol. Michol vzala sochu, položila ju na lôžko a na hlavu jej dala sieť z kozej srsti a poslom povedala, že je chorý. Šaul kázal doniesť ho aj s posteľou, aby ho zabil. Keď prišiel na to, že ho Michol podviedla, povedala že ho pustila, lebo ju chcel zabiť. Dávid odišiel k Samuelovi do Najotu pri Ráme a všetko mu rozpovedal. Šaul sa to dozvedel a poslal poslov, aby Dávida zajali. Oni videli zástup prorokov vo vytržení a keď sa priblížili, aj oni padli do vytrženia. Oznámili to Šaulovi a on poslal iných poslov, no aj tí padli do vytrženia a tak isto pochodili aj tretí poslovia. Vybral sa teda za ním sám a keď prichádzal, upadol do vytrženia, vyzliekol si šaty a bol pred Samuelom vo vytržení celý deň a celú noc.
1Sam 20Dávid stadiaľ ušiel a rozprával sa s Jonatánom. Dohodli sa, že Šaulovi povedia, že Dávid odišiel do Betlehema a Jonatán mu príde oznámiť, či je to pre Dávida priaznivé. Oznámi mu to tak, že príde na miesto, kde sa schoval a vystrelí tri šípy akoby na cieľ. Ak povie chlapcovi, že šípy sú z tejto strany a aby ich zobral, potom je v bezpečí. No ak povie, že šípy sú ďalej za ním, bude to znamenať, aby šiel preč. Keď po novomesiaci kráľ stoloval, všimol si, že Dávidovo miesto je prázdne, no myslel, že je to náhoda. Na druhý deň sa pýtal Jonatána, kde je a on mu povedal, ako sa dohodli, že odišiel do Betlehema na rodinnú obetu. Nato sa Šaul nazlostil na Jonatána a vrhol na neho kopiju a tak sa presvedčil, že je rozhodnutý zabiť Dávida. Ráno šiel Jonatán podľa dohovoru na pole a vystrelil šípy. Keď chlapec bežal po ne, kričal na neho, že šíp je ďalej, aby rýchlo utekal. Jonatán dal výstroj sluhovi a poslal ho, aby to zaniesol do mesta. Keď odišiel, vstal Dávid spoza skaly, vrhol sa tvárou na zem a tri razy sa uklonil. Vzájomne sa pobozkali a v objatí plakali.
1Sam 21Dávid vstal a odišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi a povedal mu, že ho kráľ čímsi poveril. Potom od neho popýtal chleby, no Achimelech mu povedal, že má iba svätý chlieb a opýtal sa ho, či sa zdržoval od žien. Keď mu Dávid povedal, že ženy boli zakázané, dal mu sväté chleby. Od kňaza si vzal Goliášov meč. Prišiel k Achisovi, kráľovi Gétu, ktorého sa veľmi bál, preto predstieral, že je choromyseľný, púšťal si sliny na bradu, zúril a trepal na bránu. Achis sa pýtal, že načo k nemu vodia šialeného.
1Sam 22Dávid odtiaľ utiekol do jaskyne Odolam. Dopočuli sa to jeho bratia a celá rodina a zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní, zatrpknutí a tí, čo mali veriteľa a Dávid im bol veliteľom. Bolo s ním asi 400 mužov. Odišiel k moabskému kráľovi poprosil ho, aby pri ňom ostali jeho otec a matka. Prorok Gad povedal Dávidovi, aby odišiel z pevnosti do júdskej krajiny. Šaul sa dopočul, že objavili Dávida. Hovoril sluhom, že mu nik neoznámil, keď sa jeho syn postavil proti nemu. Nato sa ozval Doeg a prezradil, že videl Dávida u kňaza Achimelecha a dal ho zavolať aj s rodinou a kňazmi. Šaulovi povedal, že o tej veci nič nevie. Nato Šaul rozkázal drabantom, aby ich zabili, no oni nechceli. Oslovil teda Doega a on pozabíjal 85 kňazov. Dal pozabíjať aj všetkých v meste Nobe, no zachránil sa jediný syn Achimelecha, Abiatar a ušiel k Dávidovi.
1Sam 23Dávidovi oznámili, že Filištínci plienia v Keile a na Pánovo slovo šiel proti ním a porazil ich. Šaulovi oznámili, že je Dávid v Keile a chcel ho napadnúť. Dávid sa to dozvedel a keď sa dopytoval u Pána, Pán mu povedal, že ho vydajú Šaulovi. Nato sa Dávid zobral a s asi 600 mužmi vytiahli z Keily. Keď sa to dopočul Šaul, zastavil výpravu. Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach, Šaul ho hľadal, ale Boh mu ho nevydal. Do Horesy ho prišiel povzbudiť aj Jonatán. Zifania vyšli k Šaulovi a prezradili mu, kde sa skrýva Dávid. Šaul začal prenasledovať Dávida k púšti Máon a už sa k nemu blížil z jednej strany kopca a Dávid šiel po druhej strane. Keď ho začal obkolesovať, prišiel k Šaulovi posol sa správou, že Filištínci vpadli do krajiny a nato nechal prenasledovanie a šiel proti Filištíncom.
1Sam 24Dávid odišiel do pevnosti Engadi, no aj to sa Šaul dozvedel. Vzal 3000 mužov a vyšiel hľadať Dávida. Prišiel k jaskyni, kde šiel na potrebu. Dávid bol schovaný hlbšie v tej jaskyni. Potajomky odťal okraj Šaulovho plášťa, ale Pánovmu pomazanému nič neurobil. Šaul vyšiel z jaskyne a Dávid za ním volal, poklonil sa a povedal, že prečo počúva reči ľudí. Pán mu ho vydal do ruky, ale zľutoval sa a ukázal mu kraj plášťa, ktorý mu odsekol. Nech je Pán sudcom medzi nimi. Vtom Šaul pozdvihol hlas, plakal a vyznal, že Dávid je budúci kráľ Izraela. Dávid sa zaprisahal Šaulovi, že nevyhubí jeho potomstvo a jeho meno z rodu.
1Sam 25Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a nariekal nad ním a pochovali ho v Ráme. Dávid odišiel na púšť Máon za Nábalom, ktorý bol bohatý a mal majetok na Karmeli. Poslal za ním desať mladíkov, dal ho pozdraviť a pýtali aby poslal Dávidovi čo môže. No on im nič nedal. Keď to vyrozprávali Dávidovi, opásali si meče a vyrazili. Ktorýsi sluha to oznámil Nábalovej žene Abigail. Vzala chleby, víno, ovce a iné dary, naložila to na osly a vyšla naproti. Nábalovi to však neoznámila. Len čo Dávida zbadala, uklonila sa až po zem, ospravedlnila sa a ponúkla mu dary. Dávid ich prijal a ďakoval, že sa nemusel poškvrniť krvou, lebo keby neprišla, vyhubil by v Nábalovom dome všetko mužské. Nábal usporiadal hostinu, no Abigail mu nič nepovedala, až keď vyprchalo z neho víno, všetko mu vyrozprávala. Asi o 10 dní Nábal zomrel. Keď sa to Dávid dopočul, poslal k nej posla, že si ju chce vziať za ženu a ona sa mu stala ženou. Vzal si za ženu aj Achinoam a Jezraelu a Dávidovu manželku, Michol, dal Šaul Faltimu.
1Sam 26Zifania prišli povedať Šaulovi, že Dávid sa schováva na kopci Hachila na okraji púšte. Šaul vzal 3000 mužov a šiel za Dávidom. Dávid a Abisai zostúpili v noci do tábora a videli Šaula spať. Vzali kopiju a krčah, čo mal pri hlave a nik ich nevidel. Postavil sa na hrebeň vrchu a volal na vojvodcu Abnera, že prečo nestrážili kráľa. Ukázal im kráľovu kopiju a krčah. Šaul spoznal Dávidov hlas a povedal, že sa previnil a už mu nič neurobí.
1Sam 27Dávid odišiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov. Dávid so svojimi dvomi ženami a 600 mužmi odišiel do krajiny Filištíncov k Achisovi do Gétu a Šaul ho viac neprenasledoval. Kráľ Achis mu dal mesto Sikeleg, kde bol rok a štyri mesiace. Kým tam boli, napadli Gesurovcov, Gerzitov a Amalekitov, nenechali nikoho nažive a pobrali korisť. Achis teda dôveroval Dávidovi.
1Sam 28Filištínci stiahli svoje vojská do vojny proti Izraelitom. Šaul dal odstrániť z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Filištínci sa utáborili v Suname a Šaul zhromaždil celý Izrael v Gelboe. Keď Šaul videl Filištínsky tábor, veľmi sa bál. Šaul sa dopytoval Pána, no neodpovedal mu. Šaul sa teda preobliekol a v noci išiel za vyvolávačkou duchov, ktorá bola v Endore. Kázal jej vyvolať ducha Samuela, no ona vtom Šaula spoznala. Šaul sa zaprisahal, že jej nič neurobí. Samuel mu povedal, že Šaul a Izraeliti padnú do ruky Filištíncov. Žena zabila teliatko, upiekla nekvasený chlieb a Šaul so sluhami sa najedli a odišli.
1Sam 29Filištínci zhromaždili celé vojsko do Afeku. Dávid postupoval vzadu s Achisom. Filištínske kniežatá sa začali obávať Dávida a nechceli ho medzi sebou. Achis ho teda poslal ráno späť do krajiny Filištíncov.
1Sam 30Do Sikelegu vpadli Amalekiti, dobili ho a zajali ženy, medzi nimi aj Dávidove dve manželky. Keď to Dávid videl, plakal. Pán mu odpovedal, že má ísť za nimi prenasledovať ich. Spolu so 400 mužmi šli za nimi, no 200 z nich nevládalo prebrodiť potok Besor, tak tam ostali. Na poli našli egyptského chlapca vyhladnutého a vysmädnutého. Dali mu najesť a napiť a povedal im, že je otrokom istého Aamalekitu. On ich doviedol za tou bandou a Dávid ich bil od svitu až do večera. Zachránilo sa iba 400 mužov, ktorí ušli na ťavách. Tak Dávid oslobodil všetko, čo zobrali Amalekiti; aj svoje dve manželky. Ako sa vracali, nechceli dať z koristi tým 200 mužom, čo ostali pri potoku Besor, no Dávid rozdelil korisť spravodlivo aj im. Z koristi poslal aj starším Júdu, svojim priateľom.
1Sam 31Filištínci bojovali proti Izraelitom, zabili Šaulových troch synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. Keď Šaula strelci ťažko poranili kušou, kázal svojmu zbrojnošovi, aby ho zabil, no on sa bál. Preto sa Šaul vrhol na svoj meč a takisto potom aj jeho zbrojnoš. Izraeliti opustili mestá a Filištínci sa v nich usadili. Keď našli mŕtveho Šaula, odťali mu hlavu a zobrali výstroj a obesili ho aj so synmi na múr Betsanu. Bojaschopní muži z Jábes Galaádu pochodovali celú noc, sňali ich mŕtvoly, spálili ich a pochovali pod tamariškou v Jábese. Postili sa sedem dní.

 

up