výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 31, 1-13

1 Filištínci bojovali proti Izraelu. Izraelskí muži zutekali pred nimi a pobití padali na pohorí Gilbóa. 2 Filištínci prenasledovali Saula a jeho synov. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abínadaba a Malkíšuu. 3 Boj proti Saulovi sa zosilnil. Dostihli ho lukostrelci a ťažko ho zranili. 4 Saul prikázal svojmu zbrojnošovi: Vytas meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a nezneuctili. Zbrojnoš však nechcel, lebo sa veľmi bál. Saul teda vzal svoj meč a hodil sa naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že je Saul mŕtvy, aj on sa vrhol na svoj meč a zahynul s ním. 6 V ten deň spolu so Saulom zahynuli jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a všetci jeho muži. 7 Keď izraelskí muži, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že sa izraelskí muži dali na útek a že Saul i jeho synovia zahynuli, opustili mestá a utiekli. Prišli Filištínci a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých, našli Saula a jeho troch synov na pohorí Gilbóa. 9 Saulovi odťali hlavu a vzali jeho výzbroj. Oboje dali nosiť po krajine Filištíncov. Túto dobrú správu dali oznamovať v ich modlárskom chráme a medzi ľudom. 10 Jeho výzbroj uložili v Aštartinom chráme a jeho mŕtve telo zavesili na hradby Bét-Šeánu. 11 Keď sa obyvatelia Jábeš-Gileádu dozvedeli, čo urobili Filištínci Saulovi, 12 vybrali sa všetci bojovníci a po celonočnom pochode sňali mŕtve telo Saula a jeho synov z hradieb Bét-Šeánu. Keď prišli do Jábeša, tam ich spálili. 13 Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jábeši pod tamariškou a sedem dní sa postili.

1Sam 31, 1-13

Verš 9
Saulovi odťali hlavu a vzali jeho výzbroj. Oboje dali nosiť po krajine Filištíncov. Túto dobrú správu dali oznamovať v ich modlárskom chráme a medzi ľudom.
1Krn 10:9 - Vyzliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a dali kolovať po filištínskej krajine, aby s novinou oboznámili svoje modly a ľud.

1Sam 31,1 - Pohorie Gelboe pozri 28,4.

1Sam 31,10 - O Aštarte pozri 7,3. Mŕtvola Šaula ostala neďaleko bojišťa. – Betsan je na Jezraelskej rovine. Gréci ho volali Scythopolis, dnes sa volá Beisan.

1Sam 31,11 - O Jábese pozri 11,1. Jábesania sa odvďačujú Šaulovi za to, že ich na začiatku svojho panovania zachránil (porov. hl. 11). – Izraeliti ináč nespaľovali mŕtvoly; podľa zákona bolo spálenie mŕtvoly len zostrením trestu smrti za niektoré veľké zločiny (Lv 20,14; 21,9; Joz 7,25).