výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 23, 1-28

1 Dávidovi priniesli správu: Filištínci bojujú proti Keíle a plienia humná. 2 Dávid si žiadal radu od Hospodina: Mám ísť a pobiť týchto Filištíncov? Hospodin Dávidovi odpovedal: Choď, pobiješ Filištíncov a zachrániš Keílu. 3 Dávidovi muži však namietali: Už tu v Judsku tŕpneme strachom, a čo v Keíle, keď nastúpime proti bojovým útvarom Filištíncov? 4 Dávid sa znovu utiekal o radu u Hospodina. Hospodin mu odpovedal: Vstaň, zostúp do Keíly, lebo ti Filištíncov vydám do rúk. 5 Dávid odišiel s mužmi do Keíly, zaútočil na Filištíncov, odohnal im dobytok a pripravil im zdrvujúcu porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keíly. 6 Keď Achímelekov syn Ebjatár utekal k Dávidovi do Keíly, niesol so sebou aj efód. 7 Saulovi hlásili, že Dávid vstúpil do Keíly. Saul povedal: Hospodin mi ho vydal do moci. Tým, že vošiel do mesta, ktoré má bránu a závory, sám sa zatvoril. 8 Saul vyzval všetok ľud na bojovú výpravu proti Keíle, aby Dávida i jeho družinu obľahli. 9 Keď sa Dávid dozvedel, že Saul mu chystá zákerný úder, prikázal kňazovi Ebjatárovi: Prines efód. 10 Dávid povedal: Hospodin, Bože Izraela! Tvoj služobník počul, že Saul hodlá vstúpiť do Keíly a pre neho chce zničiť mesto. 11 Vydajú ma Keílčania do jeho rúk? Príde sem Saul, ako to počul tvoj služobník? Hospodin, Bože Izraela, oznám to svojmu služobníkovi. Hospodin odpovedal: On príde. 12 Dávid sa spytoval: Vydali by Keílčania mňa i moju družinu Saulovi do rúk? Hospodin odpovedal: Vydali. 13 Potom Dávid a jeho šesťsto mužov odišli z Keíly a potulovali sa z miesta na miesto. Keď Saul dostal správu, že sa Dávid stiahol z Keíly, výpravu zrušil. 14 Dávid sa spočiatku zdržiaval na ťažko prístupných miestach na púšti; potom aj v pohorí na púšti Zíf. Hoci Saul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho nevydal do rúk. 15 Dávid si uvedomil, že cieľom Saulovej výpravy bolo pripraviť ho o život, a preto bol v Chórši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Saulov syn Jonatán vybral za Dávidom do Chórše, aby ho v Božom mene povzbudil. 17 Povedal mu: Neboj sa, lebo ruka môjho otca Saula ťa nedostihne. Staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojím zástupcom. Vie to i môj otec Saul. 18 Obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v Chórši a Jonatán odišiel domov. 19 Zífania prišli k Saulovi do Gibey so správou: Dávid sa skrýva u nás v Chórši v ťažko prístupných pevnostiach, a to na kopci Chakíla, južne od Ješimóna. 20 Ak teda, kráľ, sa ti tak veľmi žiada ta ísť, choď. My sa už postaráme, aby sa dostal do rúk kráľa. 21 Saul povedal: Ste požehnaní od Hospodina, lebo ste mali so mnou súcit. 22 Len choďte a vytrvalo pokračujte ďalej. Zistite presné miesto, kde sa zdržiava a osobu, ktorá ho tam videla. Počul som, že je veľmi ľstivý. 23 Pozorne prehľadajte všetky skrýše, kde by sa mohol skryť, a vráťte sa ku mne so spoľahlivými údajmi. Potom pôjdem s vami, a ak bude v krajine, budem po ňom pátrať medzi všetkými judskými rodinami. 24 Zífania odišli od Saula domov. Dávid sa vtedy so svojimi mužmi nachádzal na púšti Maón v Arábe, južne od Ješimóna. 25 Saul so svojimi mužmi odišiel na prieskum. Keď to hlásili Dávidovi, zišiel nižšie ku skale a zdržiaval sa na púšti Maón. Dopočul sa o tom Saul a tam prenasledoval Dávida. 26 Pritom Saul postupoval po jednom úbočí vrchu, Dávid a jeho muži po druhom. Dávid musel urýchlene ujsť Saulovi. Saul a jeho muži obkľučovali Dávida a jeho mužov a chceli ich zajať. 27 Vtom prišiel k Saulovi posol s odkazom: Ponáhľaj sa, lebo do krajiny vtrhli Filištínci. 28 Saul prestal prenasledovať Dávida a šiel proti Filištíncom. Preto nazvali to miesto: Skala rozdelenia.

1Sam 23, 1-28

Verš 6
Keď Achímelekov syn Ebjatár utekal k Dávidovi do Keíly, niesol so sebou aj efód.
1Sam 22:20 - Zachránil sa iba jeden syn Achímeleka, syna Achítubovho, menom Ebjatár, ktorý ušiel k Dávidovi.

1Sam 23,1 - Keila, dnes Kílá, mesto na júdskej rovine, južne od Id el-Má (porov. Joz 15,44).

1Sam 23,6 - Verš vysvetľuje, že sa Dávid dopytoval Pána pomocou efódu, na ktorom veľkňaz nosil posvätné osudie (porov. pozn. k Joz 7,14–23).

1Sam 23,13 - Ako vidieť, Dávidov sprievod vzrástol zo 400 na 600 mužov.

1Sam 23,14 - Pevnosťami treba rozumieť kopce a jaskyne, ktoré ľahko bolo opevniť. – Zif, dnes Tel Zif, je asi 3 hod. južne od Hebronu.

1Sam 23,15 - Južne od Zifu je dnes zborenisko, zvané Hurésa. Tam asi treba hľadať Horesu.

1Sam 23,19 - Hachila je neznámy kopec. Niektorí ho stotožňujú s kopcom Dahr el-Kólá, východne od Zifu.

1Sam 23,24 - Máon, dnešné zrúcanisko Máín, je južne od Zifu.

1Sam 23,25 - Skala, ku ktorej sa Dávid utiahol, je nám neznáma.

1Sam 23,28 - Miesto dostalo toto meno preto, lebo sa tam vzdialili, "oddelili" od seba vojská Šaula a Dávida.