výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Lv 18, 1-30

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Mluv k synům Izraele: Já jsem Hospodin, váš Bůh. 3 Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. 4 Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte má pravidla a řiďte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 5 Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hospodin. 6 Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. Já jsem Hospodin. 7 Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ní obcovat! 8 Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! 9 Neobcuj se svou sestrou. Ať je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ať je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s ní obcovat! 10 Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s ní obcovat. Zostudil bys sám sebe! 11 Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ní obcovat! 12 Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! 13 Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! 14 Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! 15 Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ní obcovat! 16 Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! 17 Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ní obcoval, ať už je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! 18 Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. 19 Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. 20 Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat. 21 Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. 22 Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! 23 Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ní pářilo. Je to zvrácenost! 24 Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! 25 Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. 26 Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. 27 Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v té zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. 28 Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. 29 Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. 30 Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Lv 18, 1-30

Verš 5
Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hospodin.
Ez 20:11 - Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít).
Ez 20:13 - Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli mé zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali mé soboty. Řekl jsem si tedy, že na ně na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji.
Rim 10:5 - O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít."
Gal 3:12 - V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít."

Verš 8
Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce!
Lv 20:11 - Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!
1Kor 5:1 - Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního otce!

Verš 11
Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ní obcovat!
Lv 20:17 - Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu.

Verš 12
Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce!
Lv 20:19 - Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu.

Verš 14
Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta!
Lv 20:20 - Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní.
Ez 22:11 - Kdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližního, tchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otce.

Verš 15
Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ní obcovat!
Lv 20:12 - Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev ať padne na ně!

Verš 16
Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra!
Lv 20:21 - Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní.

Verš 17
Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ní obcoval, ať už je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost!
Lv 20:14 - Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte!

Verš 19
Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení.
Lv 20:18 - Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu.

Verš 20
Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat.
Lv 20:10 - Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice.

Verš 21
Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.
Lv 20:2 - "Řekni synům Izraele: Kdokoli, ať už Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje.
Dt 18:10 - Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj,
2Kr 17:17 - Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a věštěním. Zaprodali se, páchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho.
2Kr 23:10 - Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi.

Verš 22
Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!
Lv 20:13 - Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!

Verš 23
Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ní pářilo. Je to zvrácenost!
Lv 20:15 - Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte.

Verš 26
Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás.
Lv 20:22 - Zachovávejte všechna má pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v ní bydleli.

Lv 18,1 - V hlave sa opisuje svätosť manželského zväzku. Zakazuje sa nasledovať Egypťanov a najmä Kanaánčanov, ktorých mravná skazenosť bola známa (Gn 19,5; 29,30.31; 39,6.7).

Lv 18,7-8 - Zakazuje sa pohlavné obcovanie a manželstvo medzi pokrvnými a aj medzi niektorými príbuznými. "Odkryť nahotu" je eufemizmus pre označenie telesného styku. Pretože otec a matka sú jedno telo, odkryje sa nahota otcova, keď sa odkryje nahota matkina. Zakazuje sa teda pohlavný styk medzi synom a matkou a medzi otcom a dcérou.

Lv 18,8-9 - Zakazuje sa manželstvo s nevlastnou matkou, čiže druhoradou ženou otcovou, s vlastnou a nevlastnou sestrou atď.

Lv 18,18 - Nebolo možno vziať si dve sestry súčasne, i keď sa trpelo mnohoženstvo. To by bolo príčinou žiarlivosti a nepokoja (Gn 29,30). – Mnohé z týchto zákonov už platili pred Mojžišom, teraz sa obnovujú a zdokonaľujú.

Lv 18,19 - Porov. 12; 15,19.24.

Lv 18,21 - Moloch, boh slnka u Kanaánčanov, Milkom u Amončanov, Melkart u Feničanov uctieval sa obetovaním detí. Kanaánčania obetovali mu aj dospelých, Dt 12,31. Socha Molochova bola dutá, kovová, pol človeka a pol býka. Ruky mal natiahnuté dopredu a držal v nich medenú misu. Pred obetovaním sochu rozpálili a na misu položili dieťa, ktoré potom spadlo otvorom do dutého brucha modly, kde sa spálilo. Boh túto ohavnú modloslužbu zakazoval pod trestom smrti ukameňovaním. V neskorších časoch Izraeliti uctievali tohto boha (Šalamún 1 Kr 11,5; ostatní Izraeliti 2 Kr 17,16 atď.). Moloch je vlastne prepis hebr. melek. Rabíni dali menu výslovnosť podľa slova bošet – hanba.