výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lv 18, 1-30

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם׃ 3 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו׃ 4 את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם׃ 5 ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃ 6 איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃ 7 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה׃ 8 ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃ 9 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן׃ 10 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה׃ 11 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה׃ 12 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא׃ 13 ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא׃ 14 ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא׃ 15 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה׃ 16 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃ 17 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא׃ 18 ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה׃ 19 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃ 20 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃ 21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃ 22 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא׃ 23 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃ 24 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם׃ 25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה׃ 26 ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם׃ 27 כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ׃ 28 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם׃ 29 כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם׃ 30 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם׃

Lv 18, 1-30

Verš 5
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃
Ez 20:11 - ואתן להם את חקותי ואת משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם׃
Ez 20:13 - וימרו בי בית ישראל במדבר בחקותי לא הלכו ואת משפטי מאסו אשר יעשה אתם האדם וחי בהם ואת שבתתי חללו מאד ואמר לשפך חמתי עליהם במדבר לכלותם׃
Rim 10:5 - כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
Gal 3:12 - והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃

Verš 8
ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃
Lv 20:11 - ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם׃
1Kor 5:1 - שמועה נשמעת בארץ כי נמצאה זנות ביניכם ואף זנות אשר בגוים לא ספר כמוה כי יקח איש את אשת אביו׃

Verš 11
ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה׃
Lv 20:17 - ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא׃

Verš 12
ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא׃
Lv 20:19 - וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו׃

Verš 14
ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא׃
Lv 20:20 - ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו׃
Ez 22:11 - ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃

Verš 15
ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה׃
Lv 20:12 - ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם׃

Verš 16
ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃
Lv 20:21 - ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו׃

Verš 17
ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא׃
Lv 20:14 - ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם׃

Verš 19
ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃
Lv 20:18 - ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם׃

Verš 20
ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃
Lv 20:10 - ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃

Verš 21
ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃
Lv 20:2 - ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן׃
Dt 18:10 - לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף׃
2Kr 17:17 - ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו ויתמכרו לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃
2Kr 23:10 - וטמא את התפת אשר בגי בני הנם לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש למלך׃

Verš 22
ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא׃
Lv 20:13 - ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם׃

Verš 23
ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃
Lv 20:15 - ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו׃

Verš 26
ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם׃
Lv 20:22 - ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה׃

Lv 18,1 - V hlave sa opisuje svätosť manželského zväzku. Zakazuje sa nasledovať Egypťanov a najmä Kanaánčanov, ktorých mravná skazenosť bola známa (Gn 19,5; 29,30.31; 39,6.7).

Lv 18,7-8 - Zakazuje sa pohlavné obcovanie a manželstvo medzi pokrvnými a aj medzi niektorými príbuznými. "Odkryť nahotu" je eufemizmus pre označenie telesného styku. Pretože otec a matka sú jedno telo, odkryje sa nahota otcova, keď sa odkryje nahota matkina. Zakazuje sa teda pohlavný styk medzi synom a matkou a medzi otcom a dcérou.

Lv 18,8-9 - Zakazuje sa manželstvo s nevlastnou matkou, čiže druhoradou ženou otcovou, s vlastnou a nevlastnou sestrou atď.

Lv 18,18 - Nebolo možno vziať si dve sestry súčasne, i keď sa trpelo mnohoženstvo. To by bolo príčinou žiarlivosti a nepokoja (Gn 29,30). – Mnohé z týchto zákonov už platili pred Mojžišom, teraz sa obnovujú a zdokonaľujú.

Lv 18,19 - Porov. 12; 15,19.24.

Lv 18,21 - Moloch, boh slnka u Kanaánčanov, Milkom u Amončanov, Melkart u Feničanov uctieval sa obetovaním detí. Kanaánčania obetovali mu aj dospelých, Dt 12,31. Socha Molochova bola dutá, kovová, pol človeka a pol býka. Ruky mal natiahnuté dopredu a držal v nich medenú misu. Pred obetovaním sochu rozpálili a na misu položili dieťa, ktoré potom spadlo otvorom do dutého brucha modly, kde sa spálilo. Boh túto ohavnú modloslužbu zakazoval pod trestom smrti ukameňovaním. V neskorších časoch Izraeliti uctievali tohto boha (Šalamún 1 Kr 11,5; ostatní Izraeliti 2 Kr 17,16 atď.). Moloch je vlastne prepis hebr. melek. Rabíni dali menu výslovnosť podľa slova bošet – hanba.