výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Neh 12, 1-47

1 Toto sú kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, synom Šealtíelovým: Jéšua, Serája, Jirmeja, Ezra, 2 Amarja, Mallúk, Chattúš, 3 Šekanja, Rechúm, Meremót, 4 Iddo, Ginnetój, Abija, 5 Mijjámin, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jójaríb, Jedaja, 7 Sallu, Ámok, Chilkija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Leviti: Jéšua, Binnúj, Kadmíel, Šérebja, Jehúda a Mattanja, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. 9 Ich bratia Bakbukja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšua splodil Jójakima, Jójakim splodil Eljášiba a Eljášib splodil Jójadu. 11 Jójada splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddúu. 12 V dňoch Jójakima boli kňazmi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chananja, 13 za Ezrovu Mešullám, za Amarjovu Jehóchanan, 14 za Mallúkovu Jonatán, za Šebanjovu Jozef, 15 za Chárimovu Adna, za Merajótovu Chelkáj, 16 za Iddovu Zekarja, za Ginnetónovu Mešullám, 17 za Abijovu Zikri, za Minjamínovu a Móadjovu Piltaj, 18 za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójaríbovu Mattenaj, za Jedajovu Uzzi, 20 za Sallajovu Kalláj, za Ámokovu Éber, 21 za Chilkijovu Chašabja, za Jedajovu Netaneel. 22 Leviti, predáci kňazských rodín, boli spísaní za čias Eljášiba, Jójadu, Jonatána a Jaddúu až po kraľovanie perzského Dária. 23 Pri levitoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchanana, Eljášibovho syna. 24 Predáci levitov boli: Chašabja, Šérebja, Jéšua, Binnúj, Kadmíel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi, ktorí konali službu vrátnikov v skladiskách pri bránach. 26 Tí boli za dní Jójakima, syna Jéšuu, syna Jócadaka, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-zákonníka Ezdráša. 27 Pri posviacke hradieb Jeruzalema vyhľadali levitov na všetkých miestach a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cimbalmi, harfami a citarami. 28 Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netófanov, 29 z Bét-Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu; speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a leviti očistili, očistili aj ľud, brány a hradby. 31 Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k Hnojnej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšaja s polovicou judských kniežat, 33 Azarja, Ezra, Mešullám, 34 Jehúda, Binjámin, Šemaja, Jirmeja 35 a niektorí z kňazov s trúbami: Zekarja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattanju, syna Míkaju, syna Zakkúra, syna Ásafa, 36 jeho súkmeňovci Šemaja, Azareel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Netaneel, Jehúda a Chanáni hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch Dávidovho mesta pri výstupe na hradby ponad Dávidovým domom až po Vodnú bránu na východe. 38 Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri Pecnej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Efrajimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananeel a vežu Méa až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. 40 Obe skupiny vzdávajúcich vďaku sa postavili v Božom dome aj so mnou i s polovicou šľachty, 41 i kňazi Eljákim, Maaséja, Minjamín, Míkaja, Eljóenaj, Zekarja, Chananja s trúbami, 42 i Maaséja, Šemaja, Eleazár, Uzzi, Jehóchanan, Malkija, Élam a Ézer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachju. 43 V ten deň prinášali početné obety a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. 44 V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levitov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levitov. 45 Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Už dávno za čias Dávida a Ásafa jestvovali totiž vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. 47 Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával podiely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval; dávali posvätné dary levitom, leviti zase dávali posvätné dary Áronovým synom.

Neh 12, 1-47

Verš 45
Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna.
1Krn 25:1 - Dávid s vedúcimi služby vyčlenil na zvláštnu úlohu niektorých Ásafovcov, Hémanovcov a Jedutúnovcov, ktorí za sprievodu citár, hárf a cimbalov prorokovali. Zoznam mužov, vykonávajúcich túto službu:

Verš 23
Pri levitoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchanana, Eljášibovho syna.
1Krn 9:10 - Z kňazov: Jedaja, Jójaríb, Jákin,

Neh 12,11 - Jonatán je pravdepodobne len chybne napísané meno Jochanan. Tento rodostrom bol iba neskoršie sem začlenený, lebo siaha do čias Alexandra Veľkého (338–331 pr. Kr.) a porušuje súvis.

Neh 12,22 - Veľkňaz Jadua bol súčasníkom Alexandra Veľkého (336–323 pr. Kr.). Dárius tu spomínaný je Dárius III. Kodomanus (336–331 pr. Kr.), ktorého porazil Alexander Veľký. Tento verš je teda podľa všetkého tiež vpísaný sem iba neskôr (porov. Neh 12,11).

Neh 12,32-37 - Prvý sprievod pri posviacke opravených múrov sa bral smerom južným od Údolnej brány (Neh 2,13) k Hnojnej bráne (Neh 2,13), odtiaľ ďalej na východ k bráne Studničnej (Neh 2,14), kde dosiahol najjužnejší uhol hradieb; tam sa stočil na sever, obišiel Dávidovo mesto a dostal sa k Vodnej bráne (Neh 3,26). Za ňou hore vyššie zastavil sa sprievod blízko chrámu. Napredu išiel spevácky zbor levitov, za ním polovica júdskych hodnostárov, ktorú viedol Hosaiáš, za týmito napokon išli kňazi s trúbami a leviti.

Neh 12,38-39 - Druhý sprievod išiel opačným smerom. I ten sa vari pohol od Údolnej brány a išiel najprv na severozápad k bráne Efraim a k Starej bráne, odtiaľ k Rybnej bráne, potom ďalej k Ovčej bráne (Neh 3,1); tam sa stočil na juh k Strážnej bráne (Neh 3,31), kde sa blízko chrámu stretol so sprievodom prvým.