výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Neh 12, 1-47

1 Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, synom Šealtielovým: Jéšúa, Serája, Jirmeja, Ezdráš, 2 Amarja, Mallúch, Chattúš, 3 Šechanja, Rechum, Merémót, 4 Iddó, Ginnetój, Abija, 5 Mijjámín, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jójáríb, Jedaja, 7 Sallú, Ámók, Chilkija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Levíti: Jéšúa, Binnúj, Kadmíél, Šérébjá, Jehúda, Mattanjá, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. 9 Ich bratia Bakbukja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšúa splodil Jójákíma, Jójákím splodil Eljášíba a Eljášíb splodil Jójádu. 11 Jójáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddúu. 12 V dňoch Jójákíma boli kňazmi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chananja, 13 za Ezdrášovu Mešullám, za Amarjovu Jonatán, 14 za Mallúchovu Jonatán, za Šebanjovu Jóséf, 15 za Chárímovu Adna, za Merájótovu Chelkaj, 16 za Iddovu Zecharja, za Ginnetónovu Mešullám, 17 za Abijovu Zichrí, za Minjámínovu a Móadjovu Piltaj, 18 za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójáríbovu Mattenaj, za Jedájovu Uzzí, 20 za Sallajovu Kalláj, za Amókovu Éber, 21 za Chilkijovu Chašabja, za Jedajovu Netaneél. 22 Levíti, predáci kňazských rodín boli spísaní za čias Eljášíba, Jójádu, Jonatána a Jaddúu až po kraľovanie perzského Dária. 23 Pri levítoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchánána, vnuka Eljášíbovho. 24 Predáci levítov boli: Chašabja, Šérebja, Jéšúa, Binnúj, Kadmíél a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mattanja, Bakbukja, Óbadja, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi, konajúcimi službu vrátnikov v skladištiach pri bránach. 26 Títo boli za dní Jójákíma, syna Jéšúovho, vnuka Cádókovho, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-zákonníka Ezdráša. 27 Pri posvätení hradieb Jeruzalema vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cimbalmi, harfami a citarami. 28 Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema ako aj z osád Netófanov, 29 z Bét-Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu; speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. 31 Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k Hnojnej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšajá s polovicou judských kniežat, 33 Azarja, Ezdráš, Mešullám, 34 Júda, Benjamín, Šemaja a Jirmeja 35 a niektorí z kňazov s trúbami: Zecharja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattanju, syna Mícháju, syna Zakkúra, syna Asáfa; 36 jeho súkmeňovci Šemaja, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máj; Netaneél, Júda a Chanání hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po Vodnú bránu na Východe. 38 Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri Pecnej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Efrajimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananeél a vežu Méá až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. 40 Obe skupiny vďakuvzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty, 41 i kňazi Eljákím, Maaséja, Minjámín, Michája, Eljóénaj, Zecharja, Chananja s trúbami, 42 i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jóchánán, Malkijja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachju. 43 V ten deň obetovali veľké zábitné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. 44 V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levítov. 45 Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Lebo už dávno za čias Dávida a Ásáfa jestvovali vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. 47 Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával diely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval; dávali posvätné dary levítom, levíti zase dávali posvätné dary synom Áronovým.

Neh 12, 1-47

Verš 45
Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna.
1Krn 25:1 - Dávid s vedúcimi služby oddelil pre službu synov Ásáfových, Hémánových a Jedútúnových, ktorí mali prorockú zvesť hlásať na citarách, harfách a cimbaloch. Počet mužov, zamestnaných v tejto službe bol:

Verš 23
Pri levítoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchánána, vnuka Eljášíbovho.
1Krn 9:10 - Z kňazov: Jedaja, Jehójáríb, Jáchín,

Neh 12,11 - Jonatán je pravdepodobne len chybne napísané meno Jochanan. Tento rodostrom bol iba neskoršie sem začlenený, lebo siaha do čias Alexandra Veľkého (338–331 pr. Kr.) a porušuje súvis.

Neh 12,22 - Veľkňaz Jadua bol súčasníkom Alexandra Veľkého (336–323 pr. Kr.). Dárius tu spomínaný je Dárius III. Kodomanus (336–331 pr. Kr.), ktorého porazil Alexander Veľký. Tento verš je teda podľa všetkého tiež vpísaný sem iba neskôr (porov. Neh 12,11).

Neh 12,32-37 - Prvý sprievod pri posviacke opravených múrov sa bral smerom južným od Údolnej brány (Neh 2,13) k Hnojnej bráne (Neh 2,13), odtiaľ ďalej na východ k bráne Studničnej (Neh 2,14), kde dosiahol najjužnejší uhol hradieb; tam sa stočil na sever, obišiel Dávidovo mesto a dostal sa k Vodnej bráne (Neh 3,26). Za ňou hore vyššie zastavil sa sprievod blízko chrámu. Napredu išiel spevácky zbor levitov, za ním polovica júdskych hodnostárov, ktorú viedol Hosaiáš, za týmito napokon išli kňazi s trúbami a leviti.

Neh 12,38-39 - Druhý sprievod išiel opačným smerom. I ten sa vari pohol od Údolnej brány a išiel najprv na severozápad k bráne Efraim a k Starej bráne, odtiaľ k Rybnej bráne, potom ďalej k Ovčej bráne (Neh 3,1); tam sa stočil na juh k Strážnej bráne (Neh 3,31), kde sa blízko chrámu stretol so sprievodom prvým.