výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Neh 12, 1-47

1 Now these are the priests and the Levites that went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra, 2 Amariah, Malluch, Hattush, 3 Shechaniah, Rehum, Meremoth, 4 Iddo, Ginnetho, Abijah, 5 Miamin, Maadiah, Bilgah, 6 Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah, 7 Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua. 8 Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah, which was over the thanksgiving, he and his brethren. 9 Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were opposite to them in the watches. 10 And Jeshua brings forth Joiakim, Joiakim also brings forth Eliashib, and Eliashib brings forth Joiada, 11 And Joiada brings forth Jonathan, and Jonathan brings forth Jaddua. 12 "And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah; " 13 "Of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan; " 14 "Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph; " 15 "Of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai; " 16 "Of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam; " 17 "Of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai: " 18 "Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan; " 19 "And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi; " 20 "Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber; " 21 "Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel. " 22 The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian. 23 The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib. 24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren opposite to them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward opposite to ward. 25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates. 26 These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe. 27 And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps. 28 "And the sons of the singers gathered themselves together, both out of the plain country round about Jerusalem, and from the villages of Netophathi; " 29 Also from the house of Gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth: for the singers had built them villages round about Jerusalem. 30 And the priests and the Levites purified themselves, and purified the people, and the gates, and the wall. 31 Then I brought up the princes of Judah upon the wall, and appointed two great companies of them that gave thanks, whereof one went on the right hand upon the wall toward the dung gate: 32 And after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah, 33 And Azariah, Ezra, and Meshullam, 34 Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah, 35 "And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph: " 36 And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them. 37 And at the fountain gate, which was opposite to them, they went up by the stairs of the city of David, at the going up of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward. 38 "And the other company of them that gave thanks went opposite to them, and I after them, and the half of the people upon the wall, from beyond the tower of the furnaces even unto the broad wall; " 39 And from above the gate of Ephraim, and above the old gate, and above the fish gate, and the tower of Hananeel, and the tower of Meah, even unto the sheep gate: and they stood still in the prison gate. 40 So stood the two companies of them that gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me: 41 "And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets; " 42 And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers sang loud, with Jezrahiah their overseer. 43 Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced: for God had made them rejoice with great joy: the wives also and the children rejoiced: so that the joy of Jerusalem was heard even far off. 44 And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, for the offerings, for the first-fruits, and for the tithes, to gather into them out of the fields of the cities the portions of the law for the priests and Levites: for Judah rejoiced for the priests and for the Levites that waited. 45 And both the singers and the porters kept the ward of their God, and the ward of the purification, according to the commandment of David, and of Solomon his son. 46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving unto God. 47 "And all Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, every day his portion: and they sanctified holy things unto the Levites; and the Levites sanctified them unto the children of Aaron. "

Neh 12, 1-47

Verš 45
And both the singers and the porters kept the ward of their God, and the ward of the purification, according to the commandment of David, and of Solomon his son.
1Krn 25:1 - Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:

Verš 23
The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.
1Krn 9:10 - "And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin, "

Neh 12,11 - Jonatán je pravdepodobne len chybne napísané meno Jochanan. Tento rodostrom bol iba neskoršie sem začlenený, lebo siaha do čias Alexandra Veľkého (338–331 pr. Kr.) a porušuje súvis.

Neh 12,22 - Veľkňaz Jadua bol súčasníkom Alexandra Veľkého (336–323 pr. Kr.). Dárius tu spomínaný je Dárius III. Kodomanus (336–331 pr. Kr.), ktorého porazil Alexander Veľký. Tento verš je teda podľa všetkého tiež vpísaný sem iba neskôr (porov. Neh 12,11).

Neh 12,32-37 - Prvý sprievod pri posviacke opravených múrov sa bral smerom južným od Údolnej brány (Neh 2,13) k Hnojnej bráne (Neh 2,13), odtiaľ ďalej na východ k bráne Studničnej (Neh 2,14), kde dosiahol najjužnejší uhol hradieb; tam sa stočil na sever, obišiel Dávidovo mesto a dostal sa k Vodnej bráne (Neh 3,26). Za ňou hore vyššie zastavil sa sprievod blízko chrámu. Napredu išiel spevácky zbor levitov, za ním polovica júdskych hodnostárov, ktorú viedol Hosaiáš, za týmito napokon išli kňazi s trúbami a leviti.

Neh 12,38-39 - Druhý sprievod išiel opačným smerom. I ten sa vari pohol od Údolnej brány a išiel najprv na severozápad k bráne Efraim a k Starej bráne, odtiaľ k Rybnej bráne, potom ďalej k Ovčej bráne (Neh 3,1); tam sa stočil na juh k Strážnej bráne (Neh 3,31), kde sa blízko chrámu stretol so sprievodom prvým.