výhody registrácie

Kniha Nehemiášova


Obsah Nehemiášovej knihy

 

Neh 1Nehemiášovi, ktorý bol kráľovským čašníkom, povedal o ťažkej situácii prisťahovalcov zo zajatia jeho brat Channai. Keď to počul, plakal celé dni, postil sa a modlil. Vyznával hriechy a prosil Boha.
Neh 2Raz podával víno kráľovi Artaxerxovi a ten zbadal, že má smutnú tvár. Keď sa pýtal prečo, tak mu Nehemiáš odpovedal, že je smutný kvôli zbúranému mestu svojich otcov a napokon ho pustil stavať Jeruzalem. Kráľ mu dal aj listy, aby mu dovolili prejsť a aby mu dali drevo na brány, mestské múry a jeho dom. Kráľ s ním poslal aj vojenských veliteľov a jazdcov. Sanabalat Choronský a amonský otrok Tobiáš tomu však neboli potešení. Tri dni čakal a potom sa v noci vybral s hŕstkou mužov skontrolovať stav mestských múrov. Nikomu nepovedal o vnuknutí, čo mu kázal urobiť Boh pre Jeruzalem. Nikomu z predstavených, ani Židom, ani kňazom nepovedal odkiaľ prišiel a čo robil. Keď ich vyzval, aby išli stavať, súhlasili s tým. Neprajníci sa im pohŕdavo posmievali, no on im odpovedal, že ich Boh bude požehnávať.
Neh 3Najvyšší kňaz Eljašib a ostatní sa pustili do práce na obnove múrov a brán. Mnohí pracovali na tomto diele. Keď sa Sanabalat dozvedel o stavbe múra, veľmi sa rozhneval a aj s Tobiášom sa im posmievali. Podarilo sa im do polovice múr pospájať.
Neh 4Sanabalat, Tobiáš, Arabi, Amončania a Ašdonci videli ich pokrok a sprisahali sa, že vyvolajú zmätok v Jeruzaleme. Židia postavili vo dne v noci stráž, no začali postupne ochabovať pri stavbe múru. Nehemiáš zhromaždil ľud, ktorý bol ozbrojený mečmi, kopijami a lukmi. Nepriatelia sa dozvedeli, že Boh zmaril ich zámer a tak sa vrátili späť do práce. Od toho dňa polovica ľudí pracovala a polovica strážila. Aj tí čo pracovali, jednou rukou držali zbraň. Každý aj so svojim služobníkom nocovali v Jeruzaleme, aby ich mali v noci na stráženie a cez deň na prácu. Svoj odev nezobliekali, ani keď išli ku vode.
Neh 5Ľud sa začal ponosovať na svojich súkmeňovcov Židov, že nemajú ani na živobytie. Musia dávať do zálohy svoj majetok a požičiavať si. Podaktoré z ich dcér sa už stali nevoľnicami. Nehemiáš sa rozsrdil a vyzval šľachtu a predstavených, aby nepredávali svojich bratov a odpustili im dlhy. Zaviazali sa pred Bohom, že tak urobia. Kráľ Artaxerx vymenoval Nehemiáša za vladára v Júdsku na 12 rokov. Ľud neutlačoval, ako jeho predchodcovia, ba sám sa zapájal do prác na múre a ani vladársky plat nebral.
Neh 6Nehemiášovi nepriatelia Sanabalat a Gešem sa s ním chceli 4 krát stretnúť, no zakaždým ich odmietol. Tak mu poslal list v ktorom písal, že múry stavajú preto, lebo sa chcú vzbúriť. Navrhoval mu aby sa stretli, aby sa to kráľ nedozvedel. Odpísal mu, že nič z toho nie je pravda a snaží sa ich len zastrašiť. Keď raz prišiel k Šemaiášovi, ten mu povedal, aby šli spolu dnu do Božieho domu a zamkli sa tam, lebo ho prídu zabiť. Lenže Nehemiáš poznal, že ho neposlal Boh a že ho podplatili Tobiáš a Sanabalat. No stavba sa dokončila a okolité národy sa zachveli, lebo poznali, že toto dielo sa dokonalo vďaka ich Bohu. Aj po tom posielal Tobiáš listy, aby ho zastrašil.
Neh 7Keď bol múr dobudovaný, osadili vráta a ustanovili vrátnikov, spevákov a levitov. Vydal rozkaz, aby neotvárali brány, kým nehreje slnko a aby vráta zatvárali závorami. Rozostavili stráže z Jeruzalemčanov, každého oproti svojmu domu. Mesto bolo veľké a ľudí v ňom bolo málo, tak urobili súpis ľudu. Spísali vojvodcov, pospolitý ľud, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov, nevoľníkov chrámu a ľudí bez rodových preukazov. Dali mnoho darov na chrám.
Neh 8Všetok ľud sa zišiel pri Vodnej bráne. Znalec písma, Ezdráš, doniesol knihu Mojžišovho zákona a pred všetkými z nej čítali. Ezdráš dobrorečil Pánovi a ľud odpovedal so zdvihnutými rukami „Amen“. Potom sa klaňali Pánovi až po zem. Čítali a vykladali zmysel, takže všetci tomu rozumeli. Potom povedali ľudu, aby neplakali a nežialili, lebo tento deň je zasvätený Pánovi, pretože všetok ľud plakal pri tých slovách. Povedali: „Nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ Poslali ich zajesť si niečo mastného a vypiť niečo sladkého a podeliť sa aj s tými, čo si nenachystali. Na druhý deň sa zhromaždili náčelníci rodov k Ezdrášovi a v knihe našli, že Izraeliti majú bývať v stánkoch na slávny deň. Tak všetok ľud porobil z ratolestí stánky a bývali v nich 7 dní, počas ktorých čítali z knihy Božieho zákona.
Neh 9Na 24. deň toho mesiaca sa Izraeliti zhromaždili, postili sa, obliekli sa do vrecoviny a posysali sa prachom. Vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov. Čítali z knihy zákona, vyznávali, klaňali sa a vzývali Pána. Modlili sa modlitbu v ktorej zvelebovali Pána. Spomenuli v nej na Abraháma, na vyslobodenie z Egypta, na zákony zo Sinaja, na odklon od Boha a jeho zľutovanie, na prisľúbenú krajinu, na neposlušnosť Bohu a oprávnené pokorenie za to.
Neh 10Uzatvorili zmluvu, ku ktorej sa pripojili kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci so svojimi rodinami. V zmluve sa zaviazali, že: budú plniť Božie predpisy a ustanovenia, nebudú dávať svoje dcéry iným národom ani brať ich dcéry k svojim synom, nebudú nakupovať v sobotný deň, v siedmom roku sa zrieknu úrody a nebudú vymáhať dlhy, budú dávať dary pre Boží dom, losovali o dodávke dreva na obety, budú dávať prvotiny na obetu, levitom budú dávať desatinu z polí.
Neh 11Lósom vybrali z ľudu každého desiateho, aby bývali s predstavenými v Jeruzaleme, kým ostatní zostali vo vidieckých mestách. V Jeruzaleme sa usadili aj Júdovci a Benjamínovci, kňazi, leviti, vrátnici a iní zamestnanci. Júdovci bývali v osadách od Bersabe až po Hinon a Benjamínovci sa osadili od Geby.
Neh 12So Zorobábelom prišli aj kňazi a leviti. Za čias Jozueho syna Jojakima boli ustanovaní kňazi aj leviti náčelníkmi rodov. Na posviacku jeruzalemského múru zvolali spevákov. Keď sa kňazi a leviti očistili, spievali na múre chvály dva veľké zbory. Jeden zbor šiel vrchom múru napravo na čele s Ezdrášom a za nimi polovica júdskych hodnostárov. Druhý zbor šiel a spieval chvály opačne. Potom oba zbory zaujali miesto v Božom dome, pričom spievali a trúbili. V ten deň priniesli veľa obiet a tešili sa. Ustanovili dozorcov nad komorami s darmi. Spevákom, vrátnikom a levitom dávali, čo im patrí každý deň.
Neh 13Keď prečítali z knihy Mojžišovho zákona o tom, že Amončan a Moabčan sa nesmú dostať do Božieho zhromaždenia, lebo najali Baláma, aby ich preklial, tak oddelili od Izraela všetkých primiešancov. Tobiášov príbuzný, Eljašib, ktorý bol správcom siení Božieho domu, prepožičal mu veľkú miestnosť, kde sa odkladali žertvy, kadidlo, nádoby a kňažské dávky. Toto sa však nepáčilo Nehemiášovi, ktorý vyhádzal všetko zariadenie z Tobiášovho bytu a dal očistiť tieto siene. Potom tam povnášal nádoby Božieho domu, obetný dar a kadidlo. Levitom a spevákom sa nedávalo, čo im patrí a tak sa rozišli na svoje polia a Boží dom bol opustený, tak ich dal dovedna a všetci z Júdska donášali pre nich desatinu obilia, muštu a oleja. Nehemiáš si všimol, že v sobotný deň prajujú a prenášajú bremená, tak ich napomenul a dal na celú sobotu zatvoriť mestské brány. Keď videl, že kupci nocujú pred bránou, pohrozil im a odvtedy tam už nenocujú. Videl tiež, že Židia si brali cudzinky a ich deti ani nevedeli hovoriť po židovsky, tak im nadával a bil ich. Zaprisahával ich, aby nemiešali manželstvá s cudzincami. Keď sa dozvedel, že syn najvyššieho kňaza Eljašiba je zaťom Sanabalata, odohnal ho od seba. Tak ich očistil od všetkého pohanského.

 

up