výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Neh 12, 1-47

1 Kňazi a leviti, ktorí prišli so Šealtielovým synom Zorobábelom a s Jozuem, sú títo: Šeraiáš, Jeremiáš, Ezdráš, 2 Amariáš, Maluch, Chatuš, 3 Šechaniáš, Rechum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Abiáš, 5 Mijamin, Mádiáš, Bilga, 6 Šemaiáš, Jojarib, Jedaiáš, 7 Salu, Amok, Chilkiáš a Jedaiáš. To boli náčelníci kňazov a ich bratov za čias Jozueho. 8 Leviti boli Jozue, Binuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš; on a jeho bratia viedli chválospevy. 9 Ich bratia Bakbukiáš a Uni stáli naproti nim pri výkone svojej služby. 10 Jozue bol otcom Jojakimovým, Jojakim bol otcom Eljašibovým, Eljašib bol otcom Jojadovým, 11 Jojada bol otcom Jonatánovým, Jonatán bol otcom Jedudovým. 12 Za čias Jojakima boli títo kňazi náčelníkmi rodov: Zo Saraiášovho rodu Meraiáš, z Jeremiášovho Chananiáš, 13 z Ezdrášovho Mešulam, z Amariášovho Jehochanan, 14 z Melichovho Jonatán, zo Šebaniášovho Jozef, 15 z Charimovho Adna, z Merajotovho Chelkai, 16 z Idovho Zachariáš, z Ginetonovho Mešulam, 17 z Abiášovho Zichri, z Minjaminovho a Moadiášovho Piljat, 18 z Bilgovho Šamua, zo Šemaiášovho Jehonatán, 19 z Jojaribovho Matenai, z Jedeiášovho Uzi, 20 zo Salaiho Kalai, z Amokovho Eber, 21 z Chilkiášovho Chašabiáš a z Jedaiášovho Natanael. 22 Leviti, ktorí boli náčelníkmi rodov za čias Eljašiba, Jojadu, Jochanana, Jaduu, boli zapísaní a kňazi až po kraľovanie Peržana Dária. 23 Synovia Léviho, ktorí boli náčelníkmi rodov, boli zaznačení v Letopisoch, a to do čias Eljašibovho syna Jochanana. 24 Náčelníci levitov boli Chašabiáš, Šerebiáš a Kadmielov syn Jozue; ďalej ich bratia, ktorí stáli oproti nim, aby podľa nariadenia Božieho muža Dávida spievali piesne chvály a vďaky, jedna trieda zamieňavo s druhou. 25 Mataniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon, Akub boli strážcami brán. Strážili pri skladištiach vedľa brán. 26 Oni boli súčasníkmi Jojakima, syna Josadekovho syna Jozueho, a tiež súčasníkmi vladára Nehemiáša a kňaza a zákonníka Ezdráša. 27 Na posviacku jeruzalemského múru zhľadávali levitov v ich bydliskách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali posviacku s radosťou, vďakyvzdávaním a chválospevmi pri cimbaloch, harfách a citarách. 28 Tak sa teda zhromaždili synovia spevákov z rovín vôkol Jeruzalema i z netofatských dvorov, 29 z Bet-Gilgala a z krajov Geby a Azmaveta. Lebo speváci si postavili dvory vôkol Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a leviti očistili a keď očistili ľud, brány a múr, 31 rozkázal som júdskym hodnostárom, aby vystúpili na múr, a postavil som dva veľké zbory spievajúcich chvály. 32 Jeden sa bral vrchom múru napravo k Hnojnej bráne. Za ním išiel Hosaiáš s polovicou júdskych hodnostárov; 33 boli to Azariáš, Ezdráš, Mešulam, 34 Júda, Benjamín, Šemaiáš a Jeremiáš; 35 z kňazov s trúbami šli Zachariáš, syn Jonatána, syna Šemaiáša, syna Mataniáša, syna Michaiáša, syna Azafovho syna Zakura; 36 ďalej jeho bratia Šemaiáš, Azareel, Milalai, Gilalai, Mái, Natanael, Júda a Chanani s hudobnými nástrojmi Božieho muža Dávida. Zákonník Ezdráš išiel na ich čele. 37 Tak sa uberali ku Studničnej bráne, potom išli priamo hore schodmi Dávidovho mesta, kade sa vystupuje na múr, popri Dávidovom paláci až k Vodnej bráne na východe. 38 Druhý zbor tých, ktorí spievali chvály, išiel opačne. Šiel som za ním s polovicou ľudu vrchom múru popri Pecnej veži k širokému múru, 39 potom ponad Efraimovu bránu a Staromestskú bránu, ponad Rybnú bránu, popri veži Chananel a veži Mea až po Ovčiu bránu. Vo Väzenskej bráne sa zastavili. 40 Potom oba zbory zaujali miesto v Božom dome; takisto ja s polovicou vrchnosti 41 a kňazi Eljakim, Maásiáš, Minjamin, Michaiáš, Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáš s trúbami, 42 priam tak Maásiáš Šemaiáš, Eleazár, Uzi, Jehochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Speváci spievali pod Jizrachiášovým vedením. 43 V ten deň priniesli veľa obiet a tešili sa, lebo ich Boh obdaroval veľkou radosťou. Aj ženy s deťmi sa radovali. Naďaleko bolo počuť jasot Jeruzalema. 44 V tomto čase ustanovili aj dozeračov nad komorami, čo slúžili ako sýpky na obety pozdvihnutia, na prvotiny a na desiatky, aby sa v nich odkladali z jednotlivých mestských polí zákonité dávky pre kňazov a pre levitov, lebo Júdovci sa radovali z kňazov a levitov konajúcich službu. 45 Konali službu svojho Boha a službu očisťovania; takisto speváci a vrátnici podľa nariadenia Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Veď už dávno, za čias Dávida, bol Asaf predstaveným spevákov a spevu na chválu a na vzdávanie vďaky Bohu. 47 A tak celý Izrael v dňoch Zorobábela a v dňoch Nehemiáša dával spevákom a vrátnikom, čo im patrí na každý deň. Levitom takisto dávali posvätné dary a leviti z nich odovzdávali desatiny Áronovým synom.

Neh 12, 1-47

Verš 45
Konali službu svojho Boha a službu očisťovania; takisto speváci a vrátnici podľa nariadenia Dávida a jeho syna Šalamúna.
1Krn 25:1 - Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol:

Verš 23
Synovia Léviho, ktorí boli náčelníkmi rodov, boli zaznačení v Letopisoch, a to do čias Eljašibovho syna Jochanana.
1Krn 9:10 - Z kňazov: Jedaiáš, Jojarib, Jachin

Neh 12,11 - Jonatán je pravdepodobne len chybne napísané meno Jochanan. Tento rodostrom bol iba neskoršie sem začlenený, lebo siaha do čias Alexandra Veľkého (338–331 pr. Kr.) a porušuje súvis.

Neh 12,22 - Veľkňaz Jadua bol súčasníkom Alexandra Veľkého (336–323 pr. Kr.). Dárius tu spomínaný je Dárius III. Kodomanus (336–331 pr. Kr.), ktorého porazil Alexander Veľký. Tento verš je teda podľa všetkého tiež vpísaný sem iba neskôr (porov. Neh 12,11).

Neh 12,32-37 - Prvý sprievod pri posviacke opravených múrov sa bral smerom južným od Údolnej brány (Neh 2,13) k Hnojnej bráne (Neh 2,13), odtiaľ ďalej na východ k bráne Studničnej (Neh 2,14), kde dosiahol najjužnejší uhol hradieb; tam sa stočil na sever, obišiel Dávidovo mesto a dostal sa k Vodnej bráne (Neh 3,26). Za ňou hore vyššie zastavil sa sprievod blízko chrámu. Napredu išiel spevácky zbor levitov, za ním polovica júdskych hodnostárov, ktorú viedol Hosaiáš, za týmito napokon išli kňazi s trúbami a leviti.

Neh 12,38-39 - Druhý sprievod išiel opačným smerom. I ten sa vari pohol od Údolnej brány a išiel najprv na severozápad k bráne Efraim a k Starej bráne, odtiaľ k Rybnej bráne, potom ďalej k Ovčej bráne (Neh 3,1); tam sa stočil na juh k Strážnej bráne (Neh 3,31), kde sa blízko chrámu stretol so sprievodom prvým.