výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Neh 12, 1-46

1 Now these are the priests and the Levites who ascended with Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra, 2 Amariah, Malluch, Hattush, 3 Shecaniah, Rehum, Meremoth, 4 Iddo, Ginnethon, Abijah, 5 Mijamin, Maadiah, 271 Bilgah, 6 Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah, Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. 7 These were the leaders of the priests and of their brothers, in the days of Jeshua. 8 And the Levites, Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, Mattaniah, they and their brothers were over the hymns, 9 with Bakbukiah, as well as Hannai, and their brothers, each one in his office. 10 Now Jeshua conceived Joiakim, and Joiakim conceived Eliashib, and Eliashib conceived Joiada, 11 and Joiada conceived Jonathan, and Jonathan conceived Jaddua. 12 And in the days of Joiakim, the priests and the leaders of the families were: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah; 13 of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan; 14 of Maluchi, Jonathan; of Shebaniah, Joseph; 15 of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai; 16 of Adaiah, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam; 17 of Abijah, Zichri; of Mijamin and Moadiah, Piltai; 18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan; 19 of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi; 20 of Sallai, Kallai; of Amok, Eber; 21 of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethanel. 22 The Levites, in the days of Eliashib, and Joiada, and Johanan, and Jaddua, and the priests, were written according to the leaders of the families, during the reign of Darius the Persian. 23 The sons of Levi, according to the leaders of the families, were written in the book of the words of those days, even to the days of Johanan, the son of Eliashib. 24 Now the leaders of the Levites were Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua, the son of Kadmiel, and their brothers, in their turns, so that they would praise and confess, according to the precept of David, the man of God. And they served equally and in order. 25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were keepers of the gates and of the vestibules before the gates. 26 These were in the days of Joiakim, the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah, the governor, and of Ezra, the priest and scribe. 27 Now at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites from all their places, so that they might bring them to Jerusalem, and so that they might keep the dedication, and rejoice with thanksgiving, and with singing, and with cymbals, psalteries, and lyres. 28 Now the sons of the singing men were gathered from the plains surrounding Jerusalem, and from the villages of Netophati, 29 and from the house of Gilgal, and from the regions of Geba and Azmaveth. For the singing men had built villages for themselves around Jerusalem. 30 And the priests and the Levites were cleansed, and they cleansed the people, and the gates, and the wall. 31 Then I caused the leaders of Judah to ascend the wall, and I appointed two great choirs to give praise. And they went to the right upon the wall, toward the dung gate. 32 And after them went Hoshaiah, and one half part of the leadership of Judah, 33 and Azariah, Ezra, and Meshullam, Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah. 34 And some of the sons of the priests went forth with trumpets: Zachariah, the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph. 35 And his brothers, Shemaiah, and Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, and Judah, and Hanani, went forth with the canticles of David, the man of God. And Ezra, the scribe, was before them at the fountain gate. 36 And opposite them, they ascended by the steps of the city of David, at the ascent of the wall above the house of David, and as far as the water gate to the east. 37 And the second choir of those who gave thanks went forth on the opposite side, and I went after them, and one half part of the people were upon the wall, and upon the tower of the furnaces, as far as the widest wall, 38 and above the gate of Ephraim, and above the ancient gate, and above the fish gate, and the tower of Hananel, and the tower of Hamath, and as far as the flock gate. And they stood still at the watch gate. 39 And the two choirs of those who gave praise stood still at the house of God, with myself and one half part of the magistrates who were with me. 40 And the priests, Eliakim, Maaseiah, Mijamin, Micaiah, Elioenai, Zechariah, Hananiah, went forth with trumpets, 41 with Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers were singing clearly, and Jezrahiah was their foremost leader. 42 And on that day, they immolated great sacrifices, and they rejoiced. For God had caused them to rejoice with great joy. And their wives and children also were glad. And the rejoicing of Jerusalem was heard from far away. 43 On that day also, they enrolled men over the storehouses of the treasury, for the libations, and for the first-fruits, and for the tithes, so that the leaders of the city might bring these in, by them, with proper thanksgiving, for the priests and the Levites. For Judah was rejoicing in the priests and the Levites who were assisting. 44 And they kept the vigil of their God, and the vigil of expiation, with the singing men and the gatekeepers, in accord with the precept of David, and of Solomon, his son. 45 For in the days of David and Asaph, from the beginning, there were leaders appointed over the singers, to give praise in verses, and to confess to God. 46 And all of Israel, in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave portions to the singing men and to the gatekeepers, for each day, and they sanctified the Levites, and the Levites sanctified the sons of Aaron.

Neh 12, 1-46

Verš 45
For in the days of David and Asaph, from the beginning, there were leaders appointed over the singers, to give praise in verses, and to confess to God.
1Krn 25:1 - Then David and the magistrates of the army set apart, for the ministry, the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who were to prophesy with harps and psalteries and cymbals, in accord with their 234 number, having been dedicated to their appointed office.

Verš 23
The sons of Levi, according to the leaders of the families, were written in the book of the words of those days, even to the days of Johanan, the son of Eliashib.
1Krn 9:10 - And from the priests: Jedaiah, Jehoiarib, and Jachin;

Neh 12,11 - Jonatán je pravdepodobne len chybne napísané meno Jochanan. Tento rodostrom bol iba neskoršie sem začlenený, lebo siaha do čias Alexandra Veľkého (338–331 pr. Kr.) a porušuje súvis.

Neh 12,22 - Veľkňaz Jadua bol súčasníkom Alexandra Veľkého (336–323 pr. Kr.). Dárius tu spomínaný je Dárius III. Kodomanus (336–331 pr. Kr.), ktorého porazil Alexander Veľký. Tento verš je teda podľa všetkého tiež vpísaný sem iba neskôr (porov. Neh 12,11).

Neh 12,32-37 - Prvý sprievod pri posviacke opravených múrov sa bral smerom južným od Údolnej brány (Neh 2,13) k Hnojnej bráne (Neh 2,13), odtiaľ ďalej na východ k bráne Studničnej (Neh 2,14), kde dosiahol najjužnejší uhol hradieb; tam sa stočil na sever, obišiel Dávidovo mesto a dostal sa k Vodnej bráne (Neh 3,26). Za ňou hore vyššie zastavil sa sprievod blízko chrámu. Napredu išiel spevácky zbor levitov, za ním polovica júdskych hodnostárov, ktorú viedol Hosaiáš, za týmito napokon išli kňazi s trúbami a leviti.

Neh 12,38-39 - Druhý sprievod išiel opačným smerom. I ten sa vari pohol od Údolnej brány a išiel najprv na severozápad k bráne Efraim a k Starej bráne, odtiaľ k Rybnej bráne, potom ďalej k Ovčej bráne (Neh 3,1); tam sa stočil na juh k Strážnej bráne (Neh 3,31), kde sa blízko chrámu stretol so sprievodom prvým.