výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Neh 3, 1-57

1 Veľkňaz Eljášib a jeho bratia sa dali do práce a vystavali Ovčiu bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po vežu Méa a potom po vežu Chananeel. 1 Beda mestu krviprelievania! Je samá lož, plné koristi, rabovaniu niet konca. 2 Vedľa neho stavali muži z Jericha a vedľa nich staval Imriho syn Zakkúr. 2 Praskot biča a hrkot kolesa, cval koní a hrmot vozov. 3 Rybnú bránu stavali Senáovi synovia. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. 3 Jazdci sa pohli. Meče sa blýskajú a kopije sa lesknú. Mnoho je pobitých. Hromada mŕtvol. Mŕtvych tiel bez počtu, až sa o ne potkýnajú. 4 Vedľa nich opravoval Meremót, syn Urijov, vnuk Kócov. Vedľa neho opravoval Mešullám, syn Berekjov, vnuk Mešézabeelov. Vedľa neho opravoval Cádok, syn Baanov. 4 Pre mnohé smilstvo, neviestka, očarujúca majsterka kúzel, ktorá okúzlila národy smilnením a pokolenia čarami, 5 Vedľa neho opravovali Tekóania. Ich šľachtici však nesklonili šije k práci pre svojho Pána. 5 som proti tebe — znie výrok Hospodina zástupov. Vyhrniem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. 6 Starú bránu opravoval Páseachov syn Jójada a Besódijov syn Mešullám. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta, i jej zvislé a priečne závory. 6 Nakydám na teba špinu, potupím ťa a urobím z teba divadlo. 7 Vedľa nich opravoval Melatja Gibeónsky a Jádon Méronotský, muži z Gibeónu a Micpy, ktorí podliehali miestodržiteľovi v Záriečí. 7 Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a povie: Ninive je spustošené! Kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov? 8 Vedľa nich opravoval Charchajov syn Uzzíel, jeden zo zlatníkov. Vedľa neho opravoval Chananja, jeden z mastičkárov. Tí spevnili jeruzalemské hradby po Širokú hradbu. 8 Si vari lepšie než No Amón na Níle obklopené vodami, ktorého hradbou bolo more a múrom voda? 9 Vedľa nich opravoval Chúrov syn Refája, predstavený polovice jeruzalemského obvodu. 9 Mocný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbyjčania mu boli na pomoci. 10 Vedľa neho, oproti svojmu domu, opravoval Charúmafov syn Jedája. Vedľa neho opravoval Chašabnejov syn Chattúš. 10 Jeho tiež stihlo vyhnanstvo, odišiel do zajatia. Aj jeho deti boli rozdrvené na rohoch všetkých ulíc. O jeho šľachticoch sa tiež losovalo a všetci jeho hodnostári boli spútaní reťazami. 11 Ďalší úsek aj Pecnú vežu opravoval Chárimov syn Malkija a Pachat-Moábov syn Chaššúb. 11 Aj ty sa opiješ a budeš na nepoznanie. Aj ty budeš hľadať záštitu pred nepriateľom. 12 Vedľa neho opravoval Hallóchešov syn Šallúm, predstavený polovice jeruzalemského obvodu, i so svojimi dcérami. 12 Všetky tvoje pevnosti sú ako figovníky s včasnými plodmi. Ak sa nimi potrasie, spadnú do úst toho, kto chce jesť. 13 Údolnú bránu opravoval Chánun a obyvatelia Zánoachu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. 13 Tvojím ľudom sú ženy uprostred teba. Nepriateľom sa brány tvojej krajiny otvoria dokorán. Oheň strávi tvoje závory. 14 Hnojnú bránu opravoval Rekábov syn Malkija, predstavený bét-keremského obvodu. On ju postavil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečne závory. 14 Naváž si vodu na čas obliehania. Upevni si svoje pevnosti. Šliapaj blato, mies maltu a spevni to formou na tehly. 15 Pramennú bránu opravoval Kolchózeho syn Šallún, predstavený micpianskeho obvodu. On ju postavil, zastrešil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Opravil aj steny vodnej nádrže pri Kráľovskej záhrade až po schody vedúce z Dávidovho mesta. 15 Tam ťa strávi oheň, zotne meč, zožerie ťa ako črvoč; nech sa vyrojíš ako chrobač, hmýriš sa ako kobylky, 16 Za ním opravoval Azbúkov syn Nechemja, predstavený polovice bét-cúrskeho obvodu, až oproti dávidovským hrobom, po umelú vodnú nádrž a po Dom hrdinov. 16 hoci by tvojich priekupníkov bolo viac než hviezd na nebi. Kobylky zaútočia a odletia. 17 Za ním opravovali leviti pod vedením Bániho syna Rechúma. Vedľa nich opravoval za svoj obvod Chašabja, predstavený polovice keílskeho obvodu. 17 Tvoje kniežatá sú ako kobylky a tvoji úradníci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď slnko vyjde, uletia. Kam? Na neznáme miesto. 18 Za nimi opravovali ich bratia pod vedením Chénadádovho syna Bavvája, predstaveného druhej polovice keílskeho obvodu. 18 Kráľ Asýrie, tvoji pastieri zaspali a tvoji služobníci si políhali. Tvoj ľud je rozohnaný po vrchoch a nik ho nezhromaždí. 19 Vedľa nich opravoval Jéšuov syn Ézer, predstavený Micpy. Opravil ďalší úsek oproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu v rohu hradby. 19 Nezahojí sa tvoja bieda — tvoja bolestivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradostne zatlieska. Veď koho neminula tvoja ustavičná zloba? 20 Za ním Zabbajov syn Báruk usilovne opravoval ďalší úsek od rohu hradby až po vchod do domu veľkňaza Eljášiba. 21 Za ním Meremót, syn Urijov, vnuk Kócov, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec Eljášibovho domu. 22 Za ním opravovali kňazi, muži z Okolia. 23 Za nimi Binjámin a Chaššúb opravovali oproti svojim domom. Za nimi Azarja, syn Maaséju, vnuk Ananiju opravoval vedľa svojho domu. 24 Za ním opravoval Chénadádov syn Binnúj ďalší úsek od Azarjovho domu po ohyb hradby, až po roh. 25 Úzajov syn Pálal opravoval oproti ohybu hradby a veže, ktorá vyčnieva nad horným kráľovským palácom pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Paróšov syn Pedája. 26 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti Vodnej bráne na východe a po vyčnievajúcu vežu. 27 Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej vyčnievajúcej veže až po hradbu na Ófele. 28 Povyše Konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. 29 Za nimi opravoval oproti svojmu domu Immérov syn Cádok a za ním opravoval strážca Východnej brány Šekanjov syn Šemaja. 30 Za ním opravoval ďalší úsek Šelemjov syn Chananja a Cálafov šiesty syn Chánun. Za nimi opravoval oproti svojmu príbytku Berekjov syn Mešullám. 31 Za ním opravoval Malkija, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti Strážnej bráne až po prístrešok na rohu. 32 Medzi prístreškom na rohu a Ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. 33 Keď sa Sanballat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi sa namrzel. Posmieval sa Židom 34 a pred svojimi súkmeňovcami a pred samárijským vojskom hovoril: Čo to robia títo úbohí Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či z hromady zrúcaním oživia kamene? Veď sú spálené. 35 Amónčan Tóbija stál vedľa neho a povedal: Nech len stavajú. Líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí. 36 Počuj, Bože náš, ako nami pohŕdajú. Vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich ako lup do krajiny, kde budú v zajatí. 37 Neprikrývaj ich vinu, nedovoľ zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stavali. 38 My sme však stavali hradby ďalej. Celé hradby boli pospájané do polovice výšky a ľud bol ochotný pracovať.

Neh 3, 1-57

Neh 3,1 - Ovčia brána bola neďaleko rybníka Betesda (porov. Jn 5,2) na severnej strane chrámového miesta. Nazvali ju takto vari preto, že sa cez ňu hnali ovce, ktoré boli potom v chráme prinášané v obeť. Podľa inej mienky bývali vraj v tejto bráne ovčie trhy (Hejčl). – Veža Mea (Stolakťová, teda hodne vysoká) bola na východnej strane chrámovej pevnosti, neskôr nazývanej "Antonia" (porov. Neh 2,8 pozn.). – Veža Chananel (Chanan’el; Milostivý je Boh) bola na západnej strane tejže pevnosti. Pevnosť Antonia bola teda chránená z dvoch strán týmito dvoma vežami. – Po v. 12 sa opisujú stavebné práce na severe mesta. Len čo kňazi dokončili stavbu (opravu) niektorej brány, hneď ju posvätili. Nečakali na slávnostnú posviacku mestských múrov, ktorá bola neskôr, keď sa všetky práce dokončili (porov. Neh hl. 12).

Neh 3,3 - Rybná brána menovala sa tak preto, že tam predávali ryby, ktoré privážali na trh predavači z Týru (porov. Neh 13,16). Bola vari 100–120 m na západ od veže Chananel na záhybe mestských múrov, smerom juhozápadným.

Neh 3,5 - Tekoania boli jediní, ktorí sa protivili Nehemiášovým rozkazom pri stavbe múrov. – Tekoa (Tekua) leží južne od Betlehema.

Neh 3,6 - Stará brána bola tam, kde mestské múry na severozápade zahýbali na juh, vari 150 m ďalej od Rybnej brány.

Neh 3,7 - Výraz "pri stolici vladára za Riekou" nie je jasný.

Neh 3,11 - Pecná veža bola asi tam, kde je dnes veža Dávidova. Menovala sa tak azda preto, že tam mali krámy pekári a vari tam niekde blízko piekli.

Neh 3,12 - Výraz "so svojimi dcérami" chce povedať, že na stavbe sa zúčastnili obce (k obci patriace osady) polokresu, ktorého predstaveným bol Šalum.

Neh 3,13-14 - Správa o reštauračných prácach mestských múrov na západnej strane mesta. – Bethakerem (Beth-hak-kerem – Vinica) bolo miesto medzi Betlehemom a Tekuou.

Neh 3,15-31 - Popis reštauračných prác mestských múrov na juhovýchode a na východe mesta.

Neh 3,15 - Rybničný múr šiel vedľa rybníka Siloe, kam tiekla voda z vodovodu. – Kráľovská záhrada bola na juhovýchode mesta (porov. 2 Kr 25,4). – Dávidovo mesto bolo na Ofeli, na juhovýchodnom pahorku Jeruzalema. Z Dávidovho mesta sa zostupuje do údolia Kedron.

Neh 3,16 - Betsur porov. Joz 15,58; 2 Krn 11,7. – Dávidov hrob porov. 1 Kr 2,10. – Dom bohatierov, to boli kasárne.

Neh 3,17 - Keila, mestečko na západ od Jeruzalema, dnes Chirbet Kilá.

Neh 3,22 - Mužovia z rovín boli vari chlapi z rovín jordánskych.

Neh 3,28 - Konská brána bola na východnej strane mesta proti juhovýchodnému uhlu chrámového komplexu. Vodná brána bola od nej niečo južne. Menovala sa tak preto, že sa ňou išlo k prameňom Gihon.

Neh 3,29 - Východná brána bola severne od Konskej brány. Konská brána bola teda naprostriedku medzi Vodnou a Východnou bránou. I vzdialenosti medzi nimi boli temer rovnaké.

Neh 3,31 - Strážna brána (ináč Súdna brána) bola neďaleko severovýchodného uhla chrámového komplexu, severnejšie od Východnej brány. Menovala sa tak azda preto, že bola blízko strážnice; k nej patrila možno i tá "Horná rožná izba", ktorá bola vari rozhľadňou.

Neh 3,34 - Sanabalatove slová sú i posmechom, i tajnou zakrývanou vyhrážkou. Chcel nimi povedať: Ak sa Židom skrze obeť prinesenú Bohu vskutku pošťastí múr vybudovať, dá im pokoj. Toto je však nemožné, a preto je vždy dosť času zakročovať proti nim.