výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Neh 10, 1-40

1 Pre toto všetko uzatvárame písomne pevnú dohodu spečatenú našimi kniežatami, našimi levitmi a našimi kňazmi. 2 Listinu spečatili: miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chakaljov a Cidkija, 3 Serája, Azarja, Jirmeja, 4 Pašchúr, Amarja, Malkija, 5 Chattúš, Šebanja, Mallúk, 6 Chárim, Meremót, Obadja, 7 Dánijjel, Ginnetón, Báruk, 8 Mešullám, Abija, Mijjámin, 9 Maazja, Bilgaj, Šemaja; to boli kňazi. 10 Leviti: Jéšua, syn Azanjov, Binnúj zo synov Chénadádových, Kadmíel 11 a jeho bratia, Šebanja, Hódija, Kelíta, Pelája, Chánan, 12 Míka, Rechób, Chašabja, 13 Zakkúr, Šérebja, Šebanja, 14 Hódija, Báni a Benínu. 15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Moáb, Élam, Zattú, Báni, 16 Bunni, Azgád, Bébaj, 17 Adónija, Bigvaj, Ádin, 18 Áter, Chizkija, Azzúr, 19 Hódija, Chášum, Bécaj, 20 Chárif, Anatót, Nébaj, 21 Magpíaš, Mešullám, Chezír, 22 Mešézabeel, Cádok, Jaddúa, 23 Pelatja, Chánan, Anája, 24 Hóšea, Chananja, Chaššúb, 25 Hallócheš, Pilcha, Šóbek, 26 Rechúm, Chašabna, Maaséja, 27 Achija, Chánan, Ánan, 28 Mallúk, Chárim, Baana. 29 Ostatný ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať, 30 pripojili sa k svojim vznešeným bratom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vydaný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a budú zachovávať a plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia: 31 Svoje dcéry nevydáme za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov. 32 Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sobotného odpočinku, neprevezmeme to od nich ani v deň sobotného odpočinku, ani v iný posvätný deň. Siedmeho roku sa zriekneme úrody i akéhokoľvek vymáhania dlhov. 33 Ďalej si ukladáme za povinnosť dávať za seba tretinu šekela ročne na službu v dome nášho Boha 34 na predkladané chleby, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavične spaľovanú obetu, na obety v dni sobotného odpočinku, v novmesiace a na výročné slávnosti, na posvätné dary, na obety za hriech, určené na získanie zmierenia Izraela, a na všetku prácu v dome nášho Boha. 35 Ďalej my, kňazi, leviti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v stanovený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári Hospodina, nášho Boha, ako je napísané v zákone. 36 Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do Hospodinovho domu. 37 Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha to, čo je prvorodené z našich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho dobytka i oviec. 38 Prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levitom. Leviti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách. 39 Keď leviti vyberajú desiatky, nech je s levitmi aj kňaz, áronovský potomok. Potom leviti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha do skladiskových komôr. 40 Do komôr mali totiž Izraeliti i leviti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.

Neh 10, 1-40

Verš 33
Ďalej si ukladáme za povinnosť dávať za seba tretinu šekela ročne na službu v dome nášho Boha
Nm 28:29 - a po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov.

Verš 35
Ďalej my, kňazi, leviti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v stanovený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári Hospodina, nášho Boha, ako je napísané v zákone.
Ex 23:19 - Do domu Hospodina, svojho Boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky.
Lv 19:23 - Keď vojdete do krajiny a budete sadiť rôzne ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané. Ich ovocie bude pre vás tri roky ako neobrezané, nesmie sa teda jesť.

Verš 36
Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do Hospodinovho domu.
Ex 13:2 - Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí, alebo z dobytka. Je to moje!
Nm 3:13 - Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin.
Nm 8:17 - Mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelitmi; človek i zviera. Zasvätil som si ich v ten deň, keď som zahubil všetko prvorodené v Egypte.

Verš 37
Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha to, čo je prvorodené z našich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho dobytka i oviec.
Lv 23:17 - Zo svojich sídlisk prinesiete dva chleby na podávanú obetu. Budú z dvoch desatín jemnej múky upečené s kvasom ako prvotiny Hospodinovi.
Nm 15:19 - a keď budete jesť z pokrmov tej krajiny, prinášajte obetu pozdvihovania Hospodinovi.
Nm 18:12 - Dávam ti prvotiny zo všetkého najlepšieho oleja i všetkého najlepšieho muštu a obilia, ktoré budú dávať Hospodinovi.
Dt 18:4 - Daj mu prvotiny svojho obilia, muštu a oleja i prvotiny vlny nastrihanej zo svojich oviec.
Nm 18:24 - Namiesto toho dávam Léviovcom za dedičný majetok desiatky od Izraelitov, ktoré prinášajú Hospodinovi ako pozdvihovanú obetu. Preto som im povedal, že medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok.

Verš 38
Prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levitom. Leviti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách.
Nm 18:26 - Povedz Léviovcom toto: Keď od Izraelitov prijmete desiatky, ktoré vám od nich dávam ako dedičný majetok, odvediete z nich ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi desatinu z desiatkov.

Verš 30
pripojili sa k svojim vznešeným bratom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vydaný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a budú zachovávať a plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia:
Ex 34:16 - Bral by si si z ich dcér ženy pre svojich synov a tie by smilnili so svojimi bohmi a zvádzali by na to aj tvojich synov.
Dt 7:3 - Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna.

Verš 31
Svoje dcéry nevydáme za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov.
Ex 20:10 - Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.
Ex 34:21 - Šesť dní budeš pracovať, ale siedmy deň budeš odpočívať. Odpočívať budeš aj počas orby a žatvy.
Lv 23:2 - Povedz Izraelitom toto: Hospodinove slávnosti, ktoré budete zvolávať, sú bohoslužobné zhromaždenia. Sú to moje slávnosti.
Dt 5:12 - Zachovávaj deň sobotného odpočinku, aby si ho svätil, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh!
Ex 23:10 - Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu,
Lv 25:2 - Povedz Izraelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine zachováva odpočinok, Hospodinov odpočinok.
Dt 5:1 - Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a povedal: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám všetkým dnes oznamujem. Naučte sa ich a starostlivo ich zachovávajte!

Neh 10,1 - Prvý sa podpísal kráľovský námestník Nehemiáš; za ním Sedechiáš, ktorý bol najskôr hlavou židovskej samosprávy.

Neh 10,3-9 - Podpisy za kňazské triedy. Prekvapuje, že niet medzi nimi podpisu Ezdrášovho a Eljašibovho. Túto zmluvu za obidvoch podpísal azda len Seraiáš ako hlava rodu, od ktorého pochádzali obaja.

Neh 10,10-14 - Podpisy za levitské oddelenie.

Neh 10,15-28 - Podpisy za príslušné rody. Za každý rod, triedu, oddelenie podpisoval zmluvu len ten, kto ich právoplatne zastupoval. Ostatní sa pripájali k svojim predstaviteľom a zástupcom a iba ústne sľubovali, že tú zmluvu s Bohom, podpísanú židovskými hodnostármi, budú tiež verne zachovávať.

Neh 10,31 - O miešaných manželstvách porov. Ezd 9,2.

Neh 10,35 - Zaobstarávanie dreva v kraji, kde je málo dreva, znamenalo iste veľkú námahu a isteže nie malý náklad.