výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Neh 11, 1-36

1 Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud losoval, aby každý desiaty išiel bývať do svätého mesta Jeruzalema a deviati zostali v iných mestách. 2 Ľud žehnal všetkým, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. 3 Toto sú predáci provincie, ktorí bývali v Jeruzaleme a judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti, chrámoví nevoľníci a potomkovia Šalamúnových služobníkov. 4 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdovcov a Benjamínovcov. Z Júdovcov: Atája, syn Uzziju, syna Zekarju, syna Amarju, syna Šefatju, syna Mahalalela z Perecových potomkov, 5 Maaséja, syn Báruka, syna Kol-Chozého, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójaríba, syna Zekarju, syna Šélu. 6 Všetkých Perecových potomkov, čo bývali v Jeruzaleme, bolo štyristošesťdesiatosem udatných mužov. 7 Toto sú zase Benjamínovci: Sallu, syn Mešulláma, syna Jóeda, syna Pedáju, syna Koláju, syna Maaséju, syna Itíela, syna Ješaju. 8 Ďalej Gabbaj a Sallaj, spolu deväťstodvadsaťosem. 9 Joel, syn Zikriho, bol ich predstavený, a Jehúda, Hassenuov syn, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedaja, syn Jójaríba, Jákin, 11 Serája, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítubovho, bol predstavený Božieho domu, 12 a ich bratia, ktorí konali službu v chráme. Bolo ich osemstodvadsaťdva. Ďalej Adája, syn Jerocháma, syna Pelalju, syna Amciho, syna Zekarju, syna Pašchúra, syna Malkiju, 13 a jeho bratia, predáci rodín. Tých bolo dvestoštyridsaťdva. Amašsaj, syn Azareela, syna Achazju, syna Mešillemóta, syna Imméra, 14 a ich bratia, udatní hrdinovia; tých bolo stodvadsaťosem. Ich predstaveným bol Zabdíel, syn Haggedolíma. 15 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkama, syna Chašabju, syna Búniho, 16 Šabbetaj a Józabad z léviovských predákov, ktorí dozerali na vonkajšie práce pri Božom dome, 17 Mattanja, syn Míku, syna Zabdího, syna Ásafa — ten prvý začínal chválospev pri modlitbe, Bakbukja, ako druhý medzi svojimi bratmi, a Abda, syn Šammúov, syna Gálala, syna, Jedutúna. 18 Všetkých levitov vo svätom meste bolo dvestoosemdesiatštyri. 19 Vrátnici: Akkúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach. Tých bolo spolu stoosemdesiatdva. 20 Ostatní Izraeliti, kňazi i leviti boli vo všetkých judských mestách, každý na svojom dedičstve. 21 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele; Cícha a Gišpa boli nadradenými chrámovým nevoľníkom. 22 Predstavený levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašabju, syna Mattanju, syna Míku, z potomkov Ásafa, ktorí spievali pri službe v Božom dome. 23 Platil pre nich kráľovský príkaz a pevná dohoda pre spevákov o tom, čo kto mal robiť vo svoj deň. 24 Petachja, syn Mešézabeelov z potomstva Zeracha, syna Jehúdu, bol kráľovským pobočníkom vo všetkých veciach, ktoré sa týkali ľudu. 25 Niektorí z Júdovcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kirjat-Arbe a priľahlých dedinách, Dibóne a priľahlých dedinách, v Jekabceéle a priľahlých osadách, 26 v Jéšui, Mólade a v Bét-Pelete, 27 v Chacar-Šúale, Beér-Šebe a priľahlých dedinách, 28 v Ciklagu, Mekóne a priľahlých dedinách, 29 v Én-Rimmóne, v Corei a Jarmúte, 30 v Zánoachu, Adulláme a priľahlých dedinách, v Lakíši a na jeho poliach, v Azéke a priľahlých dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hinnóm. 31 Príslušníci Benjamína bývali, počnúc od Geby, v Mikmáse, Ajji, Bétele a priľahlých dedinách, 32 v Anatóte, Nóbe, Ananiji, 33 Chacóre, Ráme, Gittajime, 34 Chadíde, Cebójime, Neballáte, 35 Lóde, Óne a v Údolí remeselníkov. 36 Z levitov sa niektoré judské skupiny pripojili k Benjamínovcom.

Neh 11, 1-36

Neh 11,1 - Jeruzalem v opravených hradbách bolo treba brániť. Preto hádzali žreb, kto tam musí ostať, aby sväté mesto malo dostatočný počet obrancov.