výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Neh 11, 1-36

1 Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud lósoval, aby z desiatich vždy jedného previedli bývať do svätého mesta Jeruzalema a deviati aby ostali v iných mestách. 2 Ľud požehnával všetkých, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. 3 Toto sú predáci krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách: Izraelci, kňazi, levíti, chrámoví nevoľníci, potomkovia Šalamúnových služobníkov. 4 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov a Benjamíncov. Z Júdejcov: Atájá, syn Uzziju, syna Zecharju, syna Amarju, syna Šefatju, syna Machalalélovho z potomkov Perecových; 5 Maaséjá, syn Bárúcha, syna Kol-Chózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójáríba, syna Zecharju, syna Šílonca. 6 Všetkých potomkov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyristošesťdesiatosem udatných mužov. 7 Toto sú zase Benjamínci: Sallú, syn Mešulláma, syna Jóéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Maaséju, syna Itíéla, syna Ješajovho. 8 Okrem neho Gabbaj a Sallaj, spolu deväťstodvadsaťosem. 9 Jóél, syn Zichrího, bol predstaveným nad nimi a Júda, syn Chassenúov, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedája, syn Jójáríbov, Jáchín, 11 Serája, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúbovho, bol náčelníkom domu Božieho, 12 a ich bratia, ktorí boli činní v chráme: bolo ich osemstodvadsaťdva. Adája, syn Jerócháma, vnuka Pelaljovho, vnuka Amoíu, vnuka Zachariášovho, vnuka Paschúrovho, pravnuka Malkijovho, 13 a jeho bratia, predáci rodín, boli dvestoštyridsiati dvaja. Amaššaj, syn Azaréla, syna Achazju, syna Mešillémóta, syna Immérovho, 14 a ich bratia, udatní muži: tých bolo stodvadsaťosem. Ich predstaveným bol Zabdiíél, syn Haggedólímov. 15 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkáma, syna Chašabju, syna Bunního. 16 Šabbetaj a Józábád z lévíjských predákov dozerali na vonkajšie práce pri dome Božom. 17 Mattanja, syn Míchu, syna Zabdího, syna Ásáfovho, prvý začínal chválospev pri modlitbe, Bakbukja bol druhý medzi svojimi bratmi; a Abda, syn Šammúov, vnuk Gálálov, pravnuk Jedútúnov. 18 Všetkých levítov v svätom meste bolo dvestoosemdesiatštyri. 19 Vrátnici: Akkúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, spolu stoosemdesiati dvaja. 20 Ostatní Izraelci, kňazi i levíti boli vo všetkých judských mestách, a to každý na svojom dedičnom diele. 21 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele; Cícha a Gišpa boli nadriadenými nad chrámovými nevoľníkmi. 22 Predstaveným levítov v Jeruzaleme bol Uzzí, syn Báního, syna Chašabju, syna Mattanju, syna Míchovho, z potomkov Ásáfových, ktorí spievali pri službe v dome Božom. 23 Jestvoval totiž kráľovský príkaz o nich s pevným určením pre spevákov, čo kto mal robiť vo svoj deň. 24 Petachja, syn Mešézabeélov z potomstva Júdovho syna Zeracha, bol kráľovým poradcom vo všetkých veciach, týkajúcich sa ľudu. 25 Niektorí z Júdejcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kirjat-Arbe a jej dedinách, v Dibóne a jeho dedinách, v Jekabceéle a jeho osadách, 26 v Jéšúi, Móláde a v Bét-Pelete, 27 v Chacar-Šúále, Beér-Šebe a jej dedinách, 28 v Ciklagu, Mechóne a jeho dedinách, 29 v Én-Rimmóne, v Corei a Jarmúte, 30 v Zánóachu, Adulláme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hinnóm. 31 Príslušníci Benjamína bývali počnúc od Geby ďalej v Michmáši, Ajji, Bétele a jeho dedinách, 32 v Anatóte, Nóbe, Ananji, 33 Chácóre, Ráme, Gittajime, 34 Chádíde, Cebóíme, Neballate, 35 Lóde, Óne, v údolí tesárov. 36 Z levítov sa niektoré judské skupiny pripojili k Benjamíncom.

Neh 11, 1-36

Neh 11,1 - Jeruzalem v opravených hradbách bolo treba brániť. Preto hádzali žreb, kto tam musí ostať, aby sväté mesto malo dostatočný počet obrancov.