výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Neh 7, 1-72

1 Keď boli hradby vystavené, dal som osadiť vráta a určení boli vrátnici, speváci a levíti. 2 Velením nad Jeruzalemom som poveril svojho brata Chanáního a veliteľa hradu Chananju, lebo bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. 3 Prikázal som im: Nech neotvárajú brány Jeruzalema, kým slnko nezačne hriať; a nech stráže zatvárajú vráta, kým tam ešte stoja, a vy ich zamknite. Z obyvateľov Jeruzalema postav stráže, jedných na strážne stanovište, druhých pred vlastný dom. 4 Mesto bolo rozľahlé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu a domy sa nestavali. 5 Tu mi dal môj Boh vnuknutie, aby som zhromaždil šľachticov a predstavených i ľud a zapísal ich do rodových zoznamov. Našiel som zoznam tých, ktorí sa vrátili na začiatku, a v ňom som našiel napísané: 6 Toto sú ľudia z provincie, ktorí prišli zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebúkadnecar; vrátili sa do Jeruzalema a Judska, každý do svojho mesta. 7 Pri šli so Zerubbábelom, Jéšúom, Nehemiášom, Azarjom, Raamjom, Nachamáním, Mordochajom, Bilšánom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu: 8 Potomkov: Parášových dvetisícstosedemdesiatdva; 9 Šefatjových tristosedemdesiatdva; 10 Árachových šesťstopäťdesiatdva; 11 Pachat-Móábových, to jest potomkov Jéšúových a Jóábových, dvetisícosemstoosemnásť; 12 potomkov Élámových tisícdvestopäťdesiatštyri; 13 Zattúových osemstoštyridsaťpäť; 14 Zakkájových sedemstošesťdesiat; 15 Binnújových šesťstoštyridsať osem; 16 Bébájových šesťstodvadsať osem; 17 A z gádových dvetisíctristodvadsaťdva; 18 Adóníkámových šesťstošesťdesiatsedem; 19 Bigvajových dvetisícšesťdesiatsedem; 20 Ádínových šesťstopäťdesiatpäť; 21 Átérových, totiž Chizkijových, deväťdesiatosem; 22 Chášúmových tristodvadsaťosem; 23 Bécájových tristodvadsaťštyri; 24 Chárifových stodvanásť; 25 potomkov Gibeónových deväťdesiatpäť; 26 mužov z Betlehema a Netófy stoosemdesiatosem; 27 z Anátótu stodvadsaťosem; 28 z Bét-Azmávetu štyridsaťdva; 29 z Kirjat-Jeárímu, Kefíry a Beérótu sedemstoštyridsaťtri; 30 z Rámy a Geby šesťstodvadsaťjeden; 31 z Michmáša stodvadsaťdva; 32 z Bételu a Aja stodvadsaťtri; 33 z druhého Nebóa päťdesiatdva; 34 potomkov druhého Eláma tisícdvestopäťdesiatštyri; 35 Chárímových tristodvadsať; 36 mužov z Jericha tristoštyridsaťpäť; 37 mužov z Lód-Chádídu a z Óna sedemstodvadsaťjeden; 38 potomkov Senáových tritisícdeväťstotridsať. 39 Kňazov: potomkov Jedajových z rodiny Jéšúovej deväťstosedemdesiattri; 40 Immérových tisícpäťdesiatdva; 41 Pašchúrových tisícdvestoštyridsaťsedem; 42 potomkov Chárimových tisícsedemnásť. 43 Levítov: potomkov Jéšúových, a to Kadmíélových a Hódédových, sedemdesiatštyri. 44 Spevákov: potomkov Ásáfových stoštyridsaťosem. 45 Vrátnikov: potomkov Šallumových, Átérových, Talmónových, Akkúbových, Chatítových, Šóbajových stotridsať osem. 46 Chrámových nevoľníkov: potomkov Cichových, Chasufových, Tabbótových, 47 Kérósových, Síových, Pádónových, 48 potomkov Lebánových, Chagábových a Šalmajových, 49 potomkov Chánových, Giddélových a Gácharových, 50 potomkov Reájových, Recínových a Nekódových, 51 Gazámových, Uzzových a Páséachových, 52 Besajových, Meúnímových a Nefíšímových, 53 potomkov Bakkúbových, Chakúfových a Charchúrových, 54 Baclítových, Mechídáových a Charšáových, 55 Barkósových, Síserových a Tamáchových, 56 potomkov Necíachových a Chatífových. 57 Potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sótajových, Sóferetových a Perídáových, 58 Jaalových, Darkónových a Giddélových, 59 potomkov Šefatjových, Chatílových, Pócheretových z Cebáímu a Ámónových. 60 Všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva. 61 Títo prišli z Tél-Melachu, Tél-Charsy, Kerúb-Addónu a z Imméru, a nemohli uviesť svoju rodinu a pôvod, či pochádzajú z Izraela: 62 potomkovia Delajovi, Tóbijovi a Nekódovi, tých bolo šesťstoštyridsaťdva. 63 Z kňazov: potomkovia Chobajovi, Kócovi a Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a volal sa podľa ich mena. 64 Títo hľadali svoju listinu rodového záznamu, ale keď sa nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. 65 Miestodržiteľ im povedal, že nesmú jesť z najsvätejších veci, kým nebude ustanovený kňaz pre opytovanie sa pomocou urím a tummím. 66 Celý zbor dovedna mal štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat ľudí 67 okrem otrokov a otrokýň, ktorých bolo sedemtisíc tristotridsaťsedem. Mali i dvestoštyridsaťpäť spevákov a speváčok. 68 Tiav mali štyristotridsaťpäť, oslov šesťtisícsedemstodvadsať. 69 Niekoľkí z predákov rodín darovali na dielo: miestodržiteľ pridal k pokladom tisíc zlatých drachiem, päťdesiat čiaš na kropenie a päťstotridsať kňazských oblekov. 70 Z predákov rodín pridali k pokladu určenému na dielo dvadsaťtisíc zlatých drachiem a dvetisícdvesto mín striebra. 71 Toho, čo darovali ostatní z ľudu, bolo dvadsaťtisíc zlatých drachiem, dvetisíc mín striebra a šesťdesiatsedem kňazských oblekov. 72 Potom sa kňazi, levíti, vrátnici, speváci ako aj niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci i celý Izrael usadili vo svojich mestách. Keď prišiel siedmy mesiac, Izraelci boli už vo svojich mestách.

Neh 7, 1-72

Verš 6
Toto sú ľudia z provincie, ktorí prišli zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebúkadnecar; vrátili sa do Jeruzalema a Judska, každý do svojho mesta.
Ezd 2:1 - Toto sú príslušníci kraja, ktorí vyšli zo zajatia vyhnancov, ktorých babylonský kráľ Nebúkadnecar odvliekol do Babylonie, a vrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta;

Neh 7,1 - Múr bol dokončený v prvej polovici septembra r. 445 pr. Kr. (porov. Neh 2,1).

Neh 7,2 - O Chananim porov. Neh 1,2. – Chananiáš bol veliteľom chrámového hradu.

Neh 7,3 - Nehemiáš postaral sa o bezpečnosť mesta presným stanovením stráží dňom i nocou.

Neh 7,73 - Siedmy mesiac židovského roku menoval sa tišri (polovica septembra – polovica októbra). Tento mesiac bol zvlášť posvätný. Prvého dňa tohto mesiaca sa totiž slávil nový občiansky rok, čím sa obvyklému sviatku s odpočinkom, aký býval prvého dňa každý mesiac (novmesiac), dostávalo veľkej významnosti. Na desiaty deň zas v tomže mesiaci bol sviatok Zmieru. Napokon od 15. do 21. dňa sa svätili sviatky Stánkov (porov. Lv 23,23–44; Nm 29,12–38).