výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Neh 11, 1-36

1 A kniežatá ľudu bývali v Jeruzaleme, a ostatok ľudu hádzali losy, aby doviedli jedného z desiatich bývať v Jeruzaleme, vo svätom meste, a deväť čiastok aby bývalo v iných mestách. 2 A ľud dobrorečil všetkým mužom, ktorí sa dobrovoľne podali bývať v Jeruzaleme. 3 A toto sú poprední krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme, a v mestách Júdových bývali, každý vo svojom državí, vo svojich mestách, Izrael, kňazi, Levitovia, Netineji a synovia služobníkov Šalamúnových. 4 A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových a druhí zo synov Benjaminových. Zo synov Júdových: Ataiáš, syn Uzziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalalelovho, zo synov Fáresových. 5 A Maaseiáš, syn Bárucha, syna Kol-chozeho, syna Chazaiáša, syna Adaiáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Šilonského. 6 Všetkých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyristo šesťdesiatosem, udatných mužov. 7 A toto boli synovia Benjaminovi: Sallu, syn Mešullama, syna Joéda, syna Pedaiáša, syna Kolaiáša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izaiášovho. 8 A po ňom Gabbaj, Sallaj, deväťsto dvadsaťosem. 9 A Joel, syn Zichriho, bol dozorcom nad nimi, a Júda, syn Hassenuov, nad mestom druhý. 10 Z kňazov: Jedaiáš, syn Jojaribov, a Jachin, 11 Seraiáš, syn Chilkiáša, syna Mešullama, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achitúbovho, vojvoda domu Božieho. 12 A ich bratov, ktorí konali prácu pre dom, bolo osemsto dvadsaťdva. A Adaiáš, syn Jerocháma, syna Pelaliáša, syna Amciho, syna Zachariáša, syna Pašchúra, syna Malkiášovho. 13 A jeho bratov, hláv otcov, dvesto štyridsaťdva. A Amašsaj, syn Azareela, syna Achzaja, syna Mešillemóta, syna Immérovho. 14 A ich bratov, hrdinských mužov, bolo sto dvadsaťosem, a dozorcom nad nimi bol Zabdiel, syn Haggedolímov. 15 A z Levitov: Šemaiáš, syn Chaššúba, syna Azrikáma, syna Chašabiáša, syna Bunniho. 16 A Šabbetaj a Jozabad boli nad vonkajšou prácou domu Božieho, z hláv Levitov. 17 A Mattaniáš, syn Míchu, syna Zabdiho, syna Azafovho, hlava, ktorý začínal chváliť pri modlitbe, a Bakbukiáš, druhý z jeho bratov, a Abda, syn Šammuu, syna Gálala, syna Jedutúnovho. 18 Všetkých Levitov vo svätom meste bolo dvesto osemdesiatštyri. 19 A vrátni: Akkúb, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach; bolo ich sto sedemdesiatdva. 20 A ostatok Izraela, kňazi a Levitovia po všetkých mestách Júdových, jedenkaždý na svojom dedičstve. 21 A Netineji bývali v Ofele. A Cícha a Gišpa boli nad Netinejmi. 22 A dozorcom Levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašabiáša, syna Mattaniáša, syna Míchovho, zo synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho, 23 pretože bol príkaz kráľov o nich a pevné ustanovenie o spevákoch čo do ich zaopatrenia, ako to vyžaduje ktorý deň. 24 A Petachiáš, syn Mešezabélov, zo synov Zéracha, syna Júdovho, bol po ruke kráľovej pre každú vec, ktorá sa týkala ľudu. 25 A čo do dvorov na ich poliach, tí, ktorí boli zo synov Júdových, bývali v Kirjat-arbe a v jeho vsiach a v Díbone a v jeho vsiach a v Jekabceele a v jeho dvoroch 26 a v Ješue, Moláde a Bét-pelete 27 a v Chacar-šuale, Bér-šebe a v jej vsiach 28 a v Ciklagu, Mechone a v jej vsiach 29 a v En-rimmone, v Carei a v Jarmúte, 30 v Zánoachu, v Adullame a v ich dvoroch, v Lachiši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Bér-šeby až po údolie Hinnom. 31 A synovia Benjaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Ajji a v Bét-ele a v jeho vsiach, 32 v Anatóte, Nóbe, v Ananii, 33 v Chácore, v Ráme, v Gittaime, 34 v Chadíde, Ceboime, Neballáte, 35 v Lóde, Onó-ve a na doline remeselníkov. 36 A čo do niektorých z Levitov, niektoré oddelenia Júdove boly pripojené k Benjaminovi.

Neh 11, 1-36

Neh 11,1 - Jeruzalem v opravených hradbách bolo treba brániť. Preto hádzali žreb, kto tam musí ostať, aby sväté mesto malo dostatočný počet obrancov.