výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Neh 10, 1-40

1 Pre to všetko uzavrieme pevnú dohodu a na spečatenej listine sú podpísaní naši hodnostári, naši levíti a naši kňazi. 2 Na spečatených listinách boli: miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chakaljov, a Cidkija, 3 Serája, Azarja, Jirmeja, 4 Pašchúr, Amarja, Malkija, 5 Chattúš, Šebanja, Mallúch, 6 Chárím, Merémót, Óbadja, 7 Daniel, Ginnetón, Bárúch, 8 Mešullám, Abija, Mijjámín, 9 Maazja, Bilgaj, Šemaja; to sú kňazi. 10 Z levítov: Jéšúa, syn Azanjov, Binnúj zo synov Chénádádových, Kadmíél 11 a jeho bratia Šebanja, Hódija, Kelita, Pelája, Chánán, 12 Mícha, Rechób, Chašabja, 13 Zakkúr, Šerébja, Šebanja, 14 Hódija, Bání a Benínú. 15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Móáb, Élám, Zattú, Bání, 16 Bunní, Azgád, Bébáj, 17 Adónija, Bigvaj, Ádín, 18 Átér, Chizkija, Azzúr, 19 Hódija, Chášum, Bécaj, 20 Cháríf, Anátót, Nébáj, 21 Magpíaš, Mešullám, Chézír, 22 Mešézabeél, Cádók, Jaddúa, 23 Pelatja, Chánán, Anája, 24 Hóšéa, Chananja, Chaššúb, 25 Hallóchéš, Pilcha, Šóbék, 26 Rechúm, Chašabna, Maaseja, 27 Achija, Chánán, Ánán, 28 Mallúch, Chárím a Baana. 29 Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať, 30 pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, Jeho nariadenia i ustanovenia, 31 že nevydáme svoje dcéry za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov; 32 ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného odpočinku, neprevezmeme to od nich v deň sviatočného odpočinku ani v iný posvätný deň; na siedmy rok sa zriekneme úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov. 33 Ďalej berieme na seba povinnosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha: 34 na predkladané chleby a na ustavičnú pokrmovú obeť, na ustavičnú spaľovanú obeť, na obete v dni sviatočného odpočinku, v novmesiace a vo výročité slávnosti, na posvätné dary, na obete za hriech určené na získanie zmierenia pre Izrael a na všetku prácu v dome nášho Boha. 35 Ďalej my, kňazi, levíti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári nášho Boha Hospodina, ako je napísané v zákone. 36 Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do domu Hospodinovho; 37 podobne budeme prinášať do domu nášho Boha, kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha, prvorodené zo svojich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho statku i z oviec; 38 prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levítom. Levíti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách. 39 Keď levíti vyberajú desiatky, nech je s levítmi aj kňaz, áronovský potomok. Potom levíti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha do skladištných komôr. 40 Do komôr mali totiž Izraelci i levíti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.

Neh 10, 1-40

Verš 33
Ďalej berieme na seba povinnosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha:
Nm 28:29 - po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov;

Verš 35
Ďalej my, kňazi, levíti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári nášho Boha Hospodina, ako je napísané v zákone.
Ex 23:19 - Najlepšie z prvotín svojej pôdy dones do domu Hospodina, svojho Boha. Nevar kozľa v mlieku jeho matky!
Lv 19:23 - Keď prídete do krajiny a nasadíte rozličné ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané; ich ovocie po tri roky vám bude ako neobrezané; nesmie sa jesť.

Verš 36
Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do domu Hospodinovho;
Ex 13:2 - Zasväť mi u Izraelcov všetko prvorodené; všetko, čo otvára život matky u ľudí i u dobytka, je moje.
Nm 3:13 - lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin!
Nm 8:17 - Lebo mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelcami - medzi ľuďmi i medzi zvieratami. Posvätil som si ich v ten deň, keď som bil všetko prvorodené v Egypte.

Verš 37
podobne budeme prinášať do domu nášho Boha, kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha, prvorodené zo svojich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho statku i z oviec;
Lv 23:17 - Zo svojich bydlísk prineste dva chleby na mávanú dávku; nech sú z dvoch desatín éfy jemnej múky a nech sú upečené s kvasom ako prvotiny Hospodinovi.
Nm 15:19 - a budete jesť z chleba krajiny, prinášajte pozdvihovanú dávku Hospodinovi:
Nm 18:12 - Všetok najlepší olej i všetok najlepší mušt, obilie, ich prvotiny, ktoré dávajú Hospodinovi, dal som tebe.
Dt 18:4 - Daj mu prvotinu svojho obilia, i muštu a oleja, i prvotinu toho, čo nastriháš zo svojich oviec!
Nm 18:24 - lebo desiatky Izraelcov, ktorí budú obetovať Hospodinovi ako pozdvihovanú dávku, som dal levítom ako vlastníctvo. Preto som im povedal: Uprostred Izraelcov nebudú mať vlastníctvo.

Verš 38
prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levítom. Levíti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách.
Nm 18:26 - Povedz levítom: Keď prijmete desiatok od Izraelcov, ktorý som vám dal od nich do vášho vlastníctva, obetujte z neho pozdvihovanú dávku - desiatok z desiatky.

Verš 30
pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, Jeho nariadenia i ustanovenia,
Ex 34:16 - ani neber ich dcéry pre svojich synov, lebo inak by sa tvoji synovia so smilnou nevernosťou oddávali ich bohom a zviedli by aj tvojich synov k smilnej nevernosti s ich bohmi.
Dt 7:3 - Nevstupuj s nimi manželstvom do príbuzenstva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov,

Verš 31
že nevydáme svoje dcéry za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov;
Ex 20:10 - ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach,
Ex 34:21 - Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať; i v čase oračky a pri žatve budeš odpočívať.
Lv 23:2 - Hovor s Izraelcami a povedz im: Toto sú moje stanovené sviatky, sviatky Hospodinove, na ktoré máte zvolávať slávnostné zhromaždenia.
Dt 5:12 - Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sväť ho, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh!
Ex 23:10 - Šesť rokov osievaj svoju zem a zhromažďuj jej úrodu,
Lv 25:2 - Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi.
Dt 5:1 - Mojžiš zvolal celý Izrael a riekol: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes verejne oznamujem. Naučte sa ich a usilujte sa ich plniť.

Neh 10,1 - Prvý sa podpísal kráľovský námestník Nehemiáš; za ním Sedechiáš, ktorý bol najskôr hlavou židovskej samosprávy.

Neh 10,3-9 - Podpisy za kňazské triedy. Prekvapuje, že niet medzi nimi podpisu Ezdrášovho a Eljašibovho. Túto zmluvu za obidvoch podpísal azda len Seraiáš ako hlava rodu, od ktorého pochádzali obaja.

Neh 10,10-14 - Podpisy za levitské oddelenie.

Neh 10,15-28 - Podpisy za príslušné rody. Za každý rod, triedu, oddelenie podpisoval zmluvu len ten, kto ich právoplatne zastupoval. Ostatní sa pripájali k svojim predstaviteľom a zástupcom a iba ústne sľubovali, že tú zmluvu s Bohom, podpísanú židovskými hodnostármi, budú tiež verne zachovávať.

Neh 10,31 - O miešaných manželstvách porov. Ezd 9,2.

Neh 10,35 - Zaobstarávanie dreva v kraji, kde je málo dreva, znamenalo iste veľkú námahu a isteže nie malý náklad.