výhody registrácie

List Židom - Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Heb 3, 1-19

1 Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. 2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. 3 On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom. 4 Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, čím dosvedčil to, čo sa neskoršie malo hlásať. 6 No Kristus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. 7 Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzburev deň pokušenia na púšti, 9 kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov.Preto som sa rozhneval na toto pokoleniea povedal som: Ustavične blúdia v srdci,tí veru nepoznali moje cesty. 11 A tak som vo svojom hneve prisahal:Nevojdú do môjho odpočinku. 12 Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, 13 ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. 15 Je povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas,nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. 16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? 17 A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti? 18 A komu prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? 19 Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru.

Heb 3, 1-19

Verš 1
Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania.
Heb 4:14 - Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania.
Heb 6:20 - kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom naveky na spôsob Melchisedeka.
Heb 8:1 - Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach
Heb 9:11 - Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta,

Verš 2
On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome.
Nm 12:7 - S mojím služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome.

Verš 4
Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
2Kor 5:17 - Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.
Ef 2:10 - Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.

Verš 5
Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, čím dosvedčil to, čo sa neskoršie malo hlásať.
Dt 18:15 - Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho poslúchajte.
Dt 18:18 - Vzbudím im proroka ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im povie všetko, čo mu prikážem.

Verš 6
No Kristus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime.
1Kor 3:16 - Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?
1Kor 6:19 - A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?
2Kor 6:16 - Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa,a budem ich Bohoma oni budú mojím ľudom.
1Pt 2:5 - Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Rim 5:2 - Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.

Verš 7
Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas,
Ž 95:7 - Veď on je náš Boh, my ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas:
Heb 4:7 - Boh znova určuje iné dnes , keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.

Verš 8
nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzburev deň pokušenia na púšti,
Ex 17:2 - Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: Daj nám vodu, chceme piť! Mojžiš im povedal: Prečo ma obviňujete; prečo pokúšate Hospodina?

Verš 11
A tak som vo svojom hneve prisahal:Nevojdú do môjho odpočinku.
Nm 14:21 - No tak ako žijem a ako Hospodinova sláva naplní celú zem,
Dt 1:34 - Keď Hospodin počul, čo ste vraveli, rozhneval sa a prisahal:

Verš 15
Je povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas,nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure.
Heb 3:7 - Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas,

Verš 17
A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti?
Nm 14:36 - Muži, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu, tí, čo po svojom návrate popudili celú pospolitosť, aby reptala, pretože o krajine rozširovali lživé správy
Ž 106:26 - Na prísahu proti nim pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať,
1Kor 10:10 - Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu.
Júd 1:5 - Chcem vám pripomenúť, hoci to už všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili.

Verš 18
A komu prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili?
Dt 1:34 - Keď Hospodin počul, čo ste vraveli, rozhneval sa a prisahal:

Hebr 3,1-6 - Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.

Hebr 3,7-11 - Porov. Ž 95, 8–11.

Hebr 3,8.15 - Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1–13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.

Hebr 3,11 - "Nevojdú do môjho pokoja." t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.

Hebr 3,13 - "Dnes" trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.

Hebr 3,14 - "Účastníkmi Krista," t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.

Hebr 3,17 - Porov. Nm 14,29.