výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Heb 3, 1-19

1 A protož, bratří svatí, povolání nebeského účastníci, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho, Krista Ježíše, 2 Věrného tomu, kdož jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný ve všem domě jeho. 3 Tím větší zajisté slávy tento nad Mojžíše jest hoden, čím větší má čest stavitel nežli sám dům. 4 Nebo všeliký dům ustaven bývá od někoho, ten pak, kdož všecky tyto věci ustavěl, Bůh jest. 5 A Mojžíš zajisté věrný byl v celém domě jeho, jako služebník, na osvědčení toho, což potom mělo mluveno býti. 6 Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem svým. Kterýžto dům my jsme, jestliže tu svobodnou doufanlivost, a tu chloubu naděje až do konce pevnou zachováme. 7 Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, 8 Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom popouzení Boha v den pokušení toho na poušti; 9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé po čtyřidceti let. 10 Protož hněviv jsem byl na pokolení to, a řekl jsem: Tito vždycky bloudí srdcem, a nepoznávají cest mých. 11 Takže jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé. 12 Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého. 13 Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha. 14 Účastníci zajisté Krista učiněni jsme, jestliže však ten počátek podstaty až do konce pevný zachováme. 15 Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popouzení Boha. 16 Nebo někteří slyševše, popouzeli ho, ale ne všickni, jenž vyšli z Egypta skrze Mojžíše. 17 Na které se pak hněval čtyřidceti let? Zdali ne na ty, kteříž hřešili, jejichžto těla padla na poušti? 18 A kterým zapřisáhl, že nevejdou do odpočinutí jeho? Však těm, kteříž byli neposlušní. 19 A vidíme, že jsou nemohli vjíti pro nevěru.

Heb 3, 1-19

Verš 1
A protož, bratří svatí, povolání nebeského účastníci, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho, Krista Ježíše,
Heb 4:14 - Protož majíce nejvyššího kněze velikého, kterýžto pronikl nebesa, Ježíše Syna Božího, držmež vyznání naše.
Heb 6:20 - Kdežto předchůdce náš pro nás všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu Melchisedechova nejvyšším knězem na věky.
Heb 8:1 - Ale summa toho mluvení tato jest, že takového máme nejvyššího kněze, kterýž se posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích.
Heb 9:11 - Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz budoucího dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení,

Verš 2
Věrného tomu, kdož jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný ve všem domě jeho.
Nm 12:7 - Ale není takový služebník můj Mojžíš, kterýž ve všem domě mém věrný jest.

Verš 4
Nebo všeliký dům ustaven bývá od někoho, ten pak, kdož všecky tyto věci ustavěl, Bůh jest.
2Kor 5:17 - Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.
Ef 2:10 - Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.

Verš 5
A Mojžíš zajisté věrný byl v celém domě jeho, jako služebník, na osvědčení toho, což potom mělo mluveno býti.
Dt 18:15 - Proroka z prostředku tvého, z bratří tvých, jako já jsem, vzbudí tobě Hospodin Bůh tvůj; jeho poslouchati budete,
Dt 18:18 - Proroka vzbudím jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, což mu přikáži.

Verš 6
Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem svým. Kterýžto dům my jsme, jestliže tu svobodnou doufanlivost, a tu chloubu naděje až do konce pevnou zachováme.
1Kor 3:16 - Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
1Kor 6:19 - Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
2Kor 6:16 - A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
1Pt 2:5 - I vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista.
Rim 5:2 - Skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž stojíme. A chlubíme se nadějí slávy Boží.

Verš 7
Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,
Ž 95:7 - Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
Heb 4:7 - Opět ukládá den jakýsi, Dnes, pravě skrze Davida, po takovém času, jakož řečeno jest, Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých.

Verš 8
Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom popouzení Boha v den pokušení toho na poušti;
Ex 17:2 - Protož domlouval se lid na Mojžíše, pravě: Dejte nám vody, abychom pili. Jimž odpověděl Mojžíš: Proč se na mne domlouváte? Proč pokoušíte Hospodina?

Verš 11
Takže jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.
Nm 14:21 - A však živ jsem já, a sláva má naplňuje všecku zemi,
Dt 1:34 - Uslyšel pak Hospodin hlas řečí vašich, a rozhněval se, a přisáhl, řka:

Verš 15
Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popouzení Boha.
Heb 3:7 - Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,

Verš 17
Na které se pak hněval čtyřidceti let? Zdali ne na ty, kteříž hřešili, jejichžto těla padla na poušti?
Nm 14:36 - Muži pak ti, kteréž poslal byl Mojžíš k shlédnutí země té, a kteříž, navrátivše se, uvedli v reptání proti němu všecko množství to, haněním ošklivíce zemi,
Ž 106:26 - A protož pozdvihl ruky své proti nim, aby je rozmetal po poušti,
1Kor 10:10 - Ani repcete, jako i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce.
Júd 1:5 - Protož vidělo mi se vám to připomenouti, kteříž jednou již o tom víte, že když Pán lid svůj z země Egyptské vysvobodil, potom ty, kteříž nevěřící byli, zatratil.

Verš 18
A kterým zapřisáhl, že nevejdou do odpočinutí jeho? Však těm, kteříž byli neposlušní.
Dt 1:34 - Uslyšel pak Hospodin hlas řečí vašich, a rozhněval se, a přisáhl, řka:

Hebr 3,1-6 - Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.

Hebr 3,7-11 - Porov. Ž 95, 8–11.

Hebr 3,8.15 - Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1–13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.

Hebr 3,11 - "Nevojdú do môjho pokoja." t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.

Hebr 3,13 - "Dnes" trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.

Hebr 3,14 - "Účastníkmi Krista," t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.

Hebr 3,17 - Porov. Nm 14,29.