výhody registrácie

List Židom - Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Heb 5, 1-14

1 Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, 2 pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. 3 A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. 4 A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. 5 Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil. 6 Ako inde hovorí: Ty si kňaz navekyna spôsob Melchisedeka. 7 Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu. 8 A hoci bol Synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti, 9 a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú, 10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka. 11 O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. 12 Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie tuhý pokrm. 13 Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slová spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. 14 Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého.

Heb 5, 1-14

Verš 3
A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba.
Lv 9:7 - Potom Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech, ako aj svoju spaľovanú obetu a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Prines aj dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin.
Lv 16:6 - Áron privedie býčka ako obetu za svoj hriech a vykoná obetu zmierenia za seba a za svoj dom.
Heb 7:26 - Veď bolo aj potrebné, aby sme mali takého veľkňaza — svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesá,

Verš 4
A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona.
2Krn 26:16 - No keď sa stal mocným, natoľko spyšnel, že ho to zahubilo. Spreneveril sa Hospodinovi, svojmu Bohu tým, že vstúpil do jeho chrámu, aby na kadidlovom oltári pálil kadidlo.
Ex 28:1 - Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar.
1Krn 23:13 - Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi synmi za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále požehnávať.

Verš 5
Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.
Ž 2:7 - Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
Sk 13:33 - Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.
Heb 1:5 - Veď komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil?A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom?

Verš 6
Ako inde hovorí: Ty si kňaz navekyna spôsob Melchisedeka.
Ž 110:4 - Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka.
Heb 7:17 - Veď o ňom znie svedectvo: Ty si kňaz navekyna spôsob Melchisedeka.

Verš 7
Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu.
Mt 26:39 - Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.
Mt 27:46 - Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Mt 27:50 - Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.
Jn 17:1 - Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.

Verš 8
A hoci bol Synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti,
Flp 2:6 - On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec,

Verš 12
Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie tuhý pokrm.
1Kor 3:1 - A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi.

Hebr 5,1-3 - Kňazi i veľkňazi sa volili spomedzi ľudí, teda hriešnikov, a tak museli prinášať obety za ľud i za seba.

Hebr 5,4-6 - Kňazskú hodnosť si nik nemôže nárokovať, iba koho Boh povolá ako kedysi Árona (Ex 28, 1; Nm 3, 10 a i.). Aj samého Ježiša Krista, ktorého zrodil ako svojho Syna (Ž 2, 7), Boh urobil veľkňazom, ale nie na spôsob Árona, ale na spôsob Melchizedecha (Ž 110, 4).

Hebr 5,5 - Porov. Ž 2, 7.

Hebr 5,6 - Porov. Ž 110, 4.

Hebr 5,7-10 - Ježiš sa svojím utrpením a smrťou stal pôvodcom a prameňom našej spásy a Boh ho určil za nášho večného Veľkňaza (porov. Flp 2, 5. 11).

Hebr 5,11-14 - Náuka o Kristovej veľkňazskej hodnosti je hlboká a obsažná. Žiaľ, čitatelia ju nemôžu plne pochopiť, a to svojou vinou, lebo sa neusilovali pokročiť vo viere. Treba im ešte znova podávať duchovné mlieko, totiž začiatky kresťanskej náuky, lebo vyššie pravdy, tvrdší pokrm dospelých, by ešte nezniesli.

Hebr 5,13 - Výraz "slovo spravodlivosti" je podľa niektorých náuka, vyhradená dokonalým kresťanom. Túto náuku ide autor vysvetľovať.