výhody registrácie

List Židom

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Žid 3, 1-19

1 Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša, 2 ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome. 3 Lebo on je uznaný za hodného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, nakoľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vystavil a zariadil. 4 Lebo každý dom býva vystavený od niekoho, a ten, kto všetko vystavil a zariadil, je Bôh. 5 A Mojžiš pravda bol verný v celom jeho dome, jako služobník, na svedoctvo toho, čo malo byť hovorené: 6 ale Kristus ako Syn nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme. 7 Preto, jako hovorí Svätý Duch: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, 8 nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma pokúšali vaši otcovia, zkúsili ma a videli moje skutky štyridsať rokov; 10 preto som zanevrel na to pokolenie a riekol som: Vždycky blúdia srdcom. A oni nepoznali mojich ciest, 11 takže som prisahal vo svojom hneve: Nevojdú do môjho odpočinku! 12 Hľaďte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. 13 Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá: dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený zvodom hriechu; 14 lebo sme sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do konca. 15 Teda keď je povedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení Boha! 16 Lebo niektorí počuli a rozhorčili. Ale nie všetci, ktorí vyšli z Egypta skrze Mojžiša. 17 A na ktorýchže zanevrúc hneval sa štyridsať rokov? Či nie na tých, ktorí hrešili, a ktorých telá popadaly na púšti? 18 A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali? 19 A vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.

Žid 3, 1-19

Verš 1
Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša,
Heb 4:14 - Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie.
Heb 6:20 - kde jako predbehúň vošiel za nás Ježiš stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho až na veky.
Heb 8:1 - Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Veličenstva v nebesiach,
Heb 9:11 - Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom, nie učineným rukou, to jest nie stánom tohoto stvorenia,

Verš 2
ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome.
Nm 12:7 - Nie tak môj služobník Mojžiš, ktorý je verný v celom mojom dome.

Verš 4
Lebo každý dom býva vystavený od niekoho, a ten, kto všetko vystavil a zariadil, je Bôh.
2Kor 5:17 - Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.
Ef 2:10 - Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Verš 5
A Mojžiš pravda bol verný v celom jeho dome, jako služobník, na svedoctvo toho, čo malo byť hovorené:
Dt 18:15 - Hospodin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,
Dt 18:18 - Proroka im vzbudím zprostred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.

Verš 6
ale Kristus ako Syn nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme.
1Kor 3:16 - Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?
1Kor 6:19 - Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
2Kor 6:16 - A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.
1Pt 2:5 - i sami sa jako živé kamene buduj(e)te, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Rim 5:2 - skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej.

Verš 7
Preto, jako hovorí Svätý Duch: Dnes, keby ste počuli jeho hlas,
Ž 95:7 - Lebo on je náš Bôh, a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas,
Heb 4:7 - zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, jako je povedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc!

Verš 8
nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti,
Ex 17:2 - Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Hospodina?

Verš 11
takže som prisahal vo svojom hneve: Nevojdú do môjho odpočinku!
Nm 14:21 - Ale ako že ja žijem, a jako je isté, že bude celá zem naplnená slávou Hospodinovou,
Dt 1:34 - A Hospodin počul hlas vašich rečí a rozhneval sa a prisahal povediac:

Verš 15
Teda keď je povedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení Boha!
Heb 3:7 - Preto, jako hovorí Svätý Duch: Dnes, keby ste počuli jeho hlas,

Verš 17
A na ktorýchže zanevrúc hneval sa štyridsať rokov? Či nie na tých, ktorí hrešili, a ktorých telá popadaly na púšti?
Nm 14:36 - A mužovia, ktorých bol poslal Mojžiš, aby prezkúmali zem, a ktorí navrátiac sa spôsobili to, že reptala proti nemu celá obec, vypustiac zlú povesť o zemi,
Ž 106:26 - Vtedy pozdvihol svoju ruku na nich, aby učinil to, žeby popadali na púšti
1Kor 10:10 - Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu.
Júd 1:5 - A chcem vám pripomenúť, ktorí raz viete to všetko, že Pán zachrániac ľud z Egyptskej zeme po druhé tých, ktorí neuverili, zatratil

Verš 18
A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali?
Dt 1:34 - A Hospodin počul hlas vašich rečí a rozhneval sa a prisahal povediac:

Hebr 3,1-6 - Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.

Hebr 3,7-11 - Porov. Ž 95, 8–11.

Hebr 3,8.15 - Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1–13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.

Hebr 3,11 - "Nevojdú do môjho pokoja." t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.

Hebr 3,13 - "Dnes" trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.

Hebr 3,14 - "Účastníkmi Krista," t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.

Hebr 3,17 - Porov. Nm 14,29.