výhody registrácie

List Židom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Zid 3, 1-19

1 Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša, 2 verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať; 6 ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. 7 Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, 8 nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 10 za štyridsať rokov; preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali moje cesty, 11 takže som prisahal v hneve: Nevojdú do môjho odpočinku! 12 Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha! 13 Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca. 15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri (onom) roztrpčení - 16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roztrpčovali sa? Či nie všetci, ktorí vyšli z Egypta pod Mojžišom? 17 A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá padli na púšti? 18 A komu prisahal, že nevojde do Jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.

Zid 3, 1-19

Verš 1
Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša,
Heb 4:14 - Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania.
Heb 6:20 - kam vošiel za nás Ježiš ako predchodca, keď sa naveky stal veľkňazom na spôsob Melchisedeka.
Heb 8:1 - Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach
Heb 9:11 - Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta,

Verš 2
verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.
Nm 12:7 - Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu.

Verš 4
Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh.
2Kor 5:17 - Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.
Ef 2:10 - Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.

Verš 5
Aj Mojžiš bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať;
Dt 18:15 - Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov; toho poslúchajte -
Dt 18:18 - Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všetko, čo prikážem.

Verš 6
ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca.
1Kor 3:16 - Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?
1Kor 6:19 - Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
2Kor 6:16 - Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.
1Pt 2:5 - a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Rim 5:2 - Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.

Verš 7
Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas,
Ž 95:7 - Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!
Heb 4:7 - určuje znovu istý deň: (nové) dnes - tým, že po dlhom čase hovorí ústami Dávida, ako sme už povedali: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.

Verš 8
nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti,
Ex 17:2 - Ľud sa hádal s Mojžišom: Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: Prečo sa so mnou hádate, prečo pokúšate Hospodina?

Verš 11
takže som prisahal v hneve: Nevojdú do môjho odpočinku!
Nm 14:21 - Avšak akože žijem a akože celá zem bude plná slávy Hospodinovej,
Dt 1:34 - Keď však počul Hospodin vaše slová, rozhneval sa a prisahal:

Verš 15
Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri (onom) roztrpčení -
Heb 3:7 - Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas,

Verš 17
A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá padli na púšti?
Nm 14:36 - Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po návrate popudili k reptaniu celý zbor, pretože rozšírili zlý chýr o krajine,
Ž 106:26 - Zodvihol vtedy ruku proti nim, že im dá padnúť na púšti,
1Kor 10:10 - Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.
Júd 1:5 - Chcem vám pripomenúť, aj keď to všetko už dávno viete, že keď Pán vyslobodil ľud z Egypta, potom zahubil tých, čo neverili;

Verš 18
A komu prisahal, že nevojde do Jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali?
Dt 1:34 - Keď však počul Hospodin vaše slová, rozhneval sa a prisahal:

Hebr 3,1-6 - Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.

Hebr 3,7-11 - Porov. Ž 95, 8–11.

Hebr 3,8.15 - Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1–13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.

Hebr 3,11 - "Nevojdú do môjho pokoja." t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.

Hebr 3,13 - "Dnes" trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.

Hebr 3,14 - "Účastníkmi Krista," t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.

Hebr 3,17 - Porov. Nm 14,29.