výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Heb 3, 1-19

1 לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃ 2 אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃ 3 כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃ 4 כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃ 5 והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃ 6 אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃ 7 לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃ 8 אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃ 9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃ 10 לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃ 11 אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃ 12 ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃ 13 אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃ 14 כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ׃ 15 כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃ 16 מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃ 17 ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃ 18 ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃ 19 ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃

Heb 3, 1-19

Verš 1
לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃
Heb 4:14 - ועתה בהיות לנו כהן ראש גדול אשר עבר בשמים הוא ישוע בן האלהים נחזיקה בהודאתנו׃
Heb 6:20 - אשר בא שמה ישוע העבר לפנינו ויהי כהן גדול לעולם על דברתי מלכי צדק׃
Heb 8:1 - וזה ראש הנאמרים כי יש לנו כהן גדול היושב לימין כסא הגבורה בשמים׃
Heb 9:11 - אבל המשיח בבאו להיות כהן גדול לטבות העתידות עבר בתוך המשכן המעלה בגדלה ושלמות אשר לא נעשה בידים כלומר אשר איננו בכלל הבריאה הזאת׃

Verš 2
אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃
Nm 12:7 - לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא׃

Verš 4
כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃
2Kor 5:17 - ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃
Ef 2:10 - כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Verš 5
והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃
Dt 18:15 - נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון׃
Dt 18:18 - נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו׃

Verš 6
אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃
1Kor 3:16 - הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃
1Kor 6:19 - או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
2Kor 6:16 - ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃
1Pt 2:5 - ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃
Rim 5:2 - אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלהים׃

Verš 7
לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃
Ž 95:7 - כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃
Heb 4:7 - לכן הוסיף לקבוע יום באמרו היום על ידי דוד מקץ ימים רבים כמו שנאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם׃

Verš 8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
Ex 17:2 - וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה׃

Verš 11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
Nm 14:21 - ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
Dt 1:34 - וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃

Verš 15
כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃
Heb 3:7 - לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃

Verš 17
ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃
Nm 14:36 - והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ׃
Ž 106:26 - וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃
1Kor 10:10 - גם לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית׃
Júd 1:5 - ויש את נפשי להזכיר אתכם את אשר כבר ידעתם כי הושיע יהוה את העם ממצרים וישמד אחרי כן את אשר לא האמינו׃

Verš 18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
Dt 1:34 - וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃

Hebr 3,1-6 - Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.

Hebr 3,7-11 - Porov. Ž 95, 8–11.

Hebr 3,8.15 - Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1–13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.

Hebr 3,11 - "Nevojdú do môjho pokoja." t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.

Hebr 3,13 - "Dnes" trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.

Hebr 3,14 - "Účastníkmi Krista," t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.

Hebr 3,17 - Porov. Nm 14,29.