výhody registrácie

List Židom

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Žid 7, 1-28

1 Lebo ten istý Melchisedech, kráľ Sálema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel vústrety Abrahámovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov a požehnal ho, 2 ktorému aj desiatok udelil Abrahám zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spravedlivosti a potom i kráľ Sálema, čo je v preklade: kráľ Pokoja, 3 bez otca, bez matere, bez rodoslovia nemajúc ani počiatku dní ani konca života, ale súc pripodobnený Synovi Božiemu zostáva kňazom navždy. 4 A pozrite, jaký veľký je on, ktorému i desatinu dal Abrahám z najlepšieho z koristi, on, patriarcha! 5 A tí, ktorí zo synov Léviho dostávajú kňazstvo, podľa zákona majú prikázanie desatiniť ľud, to jest svojich bratov, hoci pošli z bedra Abrahámovho. 6 Ale ten, ktorý čo do rodoslovia nepochádza z ich rodu, odesatinil Abraháma a toho, ktorý mal zasľúbenia, požehnal. 7 A stojí nesporne, že menšie sa požehnáva od väčšieho čo do hodnosti. 8 A tu berú desiatky ľudia, ktorí mrú, ale tamto ten, ktorému sa dáva svedoctvo, že žije. 9 A, nech sa tak vyslovím, skrze Abraháma bol i Lévi, ktorý berie desiatky, odesatinený; 10 lebo vtedy bol ešte v bedre otcom, keď mu vyšiel vústrety Melchisedech. 11 Ak tedy bolo dokonalenie levitským kňazstvom - lebo izraelský ľud dostal na jeho základe zákon -, načo bolo potom ešte treba, aby povstal iný kňaz, podľa poriadku Melchisedechovho, a nie aby sa volal podľa poriadku Áronovho? 12 Lebo keď sa zamieňa kňazstvo, nevyhnutne sa deje i zámena zákona. 13 Lebo ten, vzťahom na ktorého sa to hovorí, je z iného pokolenia, z ktorého sa nikto nestaral o oltár. 14 Lebo je zrejmé, že z Júdu pošiel náš Pán, vzťahom na ktoré pokolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kňazstve. 15 A potom je ešte o veľa zjavnejšie, či mal v podobnosti Melchisedecha povstať iný kňaz, 16 ktorý sa ním nestal podľa zákona telesného prikázania, ale podľa moci nezničiteľného života. 17 Lebo svedčí: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. 18 Lebo sa odstraňuje predošlé prikázanie pre svoju slabosť a neosožnosť. 19 Lebo zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu. 20 A nakoľko nie bez prísahy - 21 lebo tamtí sa stali kňazmi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu povedal: Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho -, 22 natoľko i lepšej smluvy stal sa Ježiš ručiteľom. 23 A tamtí sa stali viacerí kňazmi preto, že im smrť prekážala trvať povždy: 24 ale on preto, že trvá na veky, má na iného neprechodné kňazstvo, večné, 25 prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich. 26 Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a ktorý sa stal vyšším nad nebesia, 27 ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. 28 Lebo zákon ustanovuje za najvyšších kňazov ľudí, ktorí majú slabosť, ale slovo prísahy, ktorá sa udiala po zákone, ustanovuje Syna, zdokonaleného na večnosť.

Žid 7, 1-28

Verš 1
Lebo ten istý Melchisedech, kráľ Sálema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel vústrety Abrahámovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov a požehnal ho,
Gn 14:18 - A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha najvyššieho.

Verš 5
A tí, ktorí zo synov Léviho dostávajú kňazstvo, podľa zákona majú prikázanie desatiniť ľud, to jest svojich bratov, hoci pošli z bedra Abrahámovho.
Nm 18:21 - A synom Léviho, hľa, dal som všetky desiatky v Izraelovi za dedičstvo, za ich službu, ktorú konajú, za službu stánu shromaždenia.
Dt 18:1 - Kňazi, Levitovia, celé pokolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičstva s Izraelom, ohňové obeti Hospodinove a jeho dedičstvo budú jesť.
Joz 14:4 - lebo synov Jozefových boly dve pokolenia, Manasses a Efraim, a Levitom nedali podielu v zemi; iba mestá im dali na bývanie a ich mestské obvody pre ich dobytok a pre ich majetok.
2Krn 31:5 - A hneď, ako vyšiel rozkaz, nasnášali synovia Izraelovi mnoho prvotín obilia, vína, oleja, medu a všetkých úrod poľných i desiatku zo všetkého nadonášali hojne.

Verš 6
Ale ten, ktorý čo do rodoslovia nepochádza z ich rodu, odesatinil Abraháma a toho, ktorý mal zasľúbenia, požehnal.
Gn 14:20 - A požehnaný silný Bôh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky! A Abram mu dal desiatok zo všetkého.

Verš 11
Ak tedy bolo dokonalenie levitským kňazstvom - lebo izraelský ľud dostal na jeho základe zákon -, načo bolo potom ešte treba, aby povstal iný kňaz, podľa poriadku Melchisedechovho, a nie aby sa volal podľa poriadku Áronovho?
Gal 2:21 - Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravedlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.

Verš 14
Lebo je zrejmé, že z Júdu pošiel náš Pán, vzťahom na ktoré pokolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kňazstve.
Iz 11:1 - A vyjde prútok z parezu Izaiho, a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie.
Mt 1:3 - Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;

Verš 17
Lebo svedčí: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.
Ž 110:4 - Hospodin prisahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.
Heb 5:6 - Ako aj na inom mieste hovorí: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.

Verš 19
Lebo zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu.
Sk 13:39 - a od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, v ňom sa ospravedlňuje každý, kto verí.
Rim 3:28 - A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona.
Rim 8:3 - Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele,
Gal 2:16 - Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo.
Jn 1:17 - Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.
Rim 3:21 - No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi,

Verš 21
lebo tamtí sa stali kňazmi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu povedal: Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho -,
Ž 110:4 - Hospodin prisahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.

Verš 25
prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich.
1Tim 2:5 - Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,
1Jn 2:1 - Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého.

Verš 27
ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba.
Lv 9:7 - A Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru a obetuj svoju obeť za hriech a svoju zápalnú obeť a pokry hriech za seba a za ľud a obetuj obetný dar ľudu a pokry hriech za nich, tak ako prikázal Hospodin.
Lv 16:6 - A Áron bude obetovať junca obeťou za hriech, ktorá bude za neho, a tak pokryje hriech za seba a za svoj dom.
Heb 5:3 - a pre ňu je povinný, jako za ľud, tak i za seba donášať obeti za hriechy.

Hebr 7,1-10 - Melchizedech je predobrazom Krista svojím menom (Melchizedech znamená "kráľ spravodlivosti"), ako aj svojím postavením nad Abrahámom a levitským kňazstvom, svojím tajuplným vstupom do dejín a svojím mimoriadnym kňazstvom.

Hebr 7,1 - "Kráľ Salema." Šalem bolo staré meno neskoršieho Jeruzalema. Skrýva v sebe semitské slovo šalom = pokoj.

Hebr 7,8 - Kým Abrahám a Lévi boli smrteľní ľudia, Melchizedechovo kňazstvo trvá večne.

Hebr 7,10 - Abrahám bol praded Léviho.

Hebr 7,11-17 - Svätopisec poukazuje na text žalmu 110 o ustanovení nového, večného "kňaza podľa radu Melchizedechovho" a tým zdôrazňuje, že levitské kňazstvo bolo nedokonalé a len dočasné. Ba nový kňaz (Kristus) ani nie je z kmeňa Léviho, ale z Júdovho.

Hebr 7,20-25 - Vznešenosť Kristovho kňazstva dokazuje autor listu dvoma dôvodmi: Boh urobil Krista veľkňazom na základe prísahy, kým v súvislosti so starozákonným kňazstvom takáto prísaha neodznela (v. 20–22); druhým dôvodom je večnosť Kristovho kňazstva (v. 23–25).

Hebr 7,21 - Ž 100, 4.