výhody registrácie

List Židom - Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Heb 10, 1-39

1 Zákon je len tieňom budúcich darov, a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. 2 Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy. 4 Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy. 5 A preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš,ale dal si mi telo. 6 Spaľované obety, ani obety za hriechsa ti nepáčili. 7 Vtedy som povedal:Hľa, prichádzam,vo zvitku knihy je o mne napísané,aby som plnil tvoju vôľu, Bože. 8 Najprv hovorí: Obety ani dary,ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili— a tie sa predsa prinášajú podľa zákona. 9 Vtedypovedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.Ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10 V tejto vôli sme raz a navždy posvätení obetou tela Ježiša Krista. 11 Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nijako nemôžu odstrániť hriechy. 12 No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. 13 Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. 14 Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: 16 Toto je zmluva, ktorús nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán:Svoje zákony vložím do ich sŕdca vpíšem im ich do mysle; 17 a na ich hriechya ich neprávosti si už viac nespomeniem. 18 Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech. 19 Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, 20 po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. 24 Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. 26 Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme poznali pravdu, nemôžme počítať s nijakou obetou za hriechy, 27 ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi odporcov. 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. 29 Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha milosti. 30 Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.A inde: Pán bude súdiť svoj ľud. 31 Hrozné je padnúť do rúk živého Boha. 32 Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. 33 Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. 34 Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. 35 Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. 36 Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. 37 Veď už len celkom krátky časa prídeten, čo má prísť, nebude meškať. 38 Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery,ale kto odpadne,v tom nebude mať moja duša zaľúbenie. 39 My však nie sme z tých, čo odpadajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu.

Heb 10, 1-39

Verš 1
Zákon je len tieňom budúcich darov, a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú.
Kol 2:17 - To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristovo.
Heb 8:5 - No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stan: Hľaď— povedal mu —, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.

Verš 34
Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.
Sk 21:33 - Veliteľ k nemu pristúpil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Vypytoval sa naňho, kto je a čo vykonal.
Mt 5:12 - Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Verš 4
Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy.
Lv 16:14 - Potom vezme trochu krvi z býčka a prstom pokropí vrchnák spredu a prstom sedemkrát pokropí krvou pred vrchnákom.
Nm 19:4 - Potom si kňaz Eleazár namočí prst v jej krvi a sedemkrát ňou bude kropiť smerom k prednej časti stanu stretávania.
Heb 9:13 - Veď ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí,

Verš 5
A preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš,ale dal si mi telo.
Ž 40:6 - Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.
Iz 1:11 - Načo mi je množstvo vašich obiet? — povie Hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykŕmeného dobytka; nemám v obľube krv teliat, jahniat a kozliat.
Jer 6:20 - Načo mi je kadidlo zo Sáby a voňavá trstina z ďalekej krajiny? Vo vašich spaľovaných obetách nemám záľubu, ani vaše obety s hostinou nemám rád.
Am 5:21 - Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti.

Verš 38
Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery,ale kto odpadne,v tom nebude mať moja duša zaľúbenie.
Hab 2:4 - Pozri sa na pyšného! Jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery.
Rim 1:17 - Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.
Gal 3:11 - Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery.

Verš 10
V tejto vôli sme raz a navždy posvätení obetou tela Ježiša Krista.
Heb 9:12 - raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.

Verš 12
No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha.
Ž 110:1 - Dávidov. Žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
Sk 2:34 - Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
1Kor 15:25 - Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.
Ef 1:20 - Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici
Kol 3:1 - Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.
Heb 1:13 - A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici,kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?

Verš 16
Toto je zmluva, ktorús nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán:Svoje zákony vložím do ich sŕdca vpíšem im ich do mysle;
Jer 31:31 - Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hospodina —, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.
Rim 11:27 - A toto bude moja zmluva pre nich,keď odstránim ich hriechy.
Heb 8:8 - Keď ich karhá, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán,a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu.

Verš 19
Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne,
Jn 10:9 - Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Jn 14:6 - Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.
Rim 5:2 - Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.
Ef 2:13 - No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv.
Ef 3:12 - V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou.

Verš 22
pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.
Ez 36:25 - Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím.

Verš 36
Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie.
Lk 21:19 - Ak vytrváte, získate život.

Verš 26
Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme poznali pravdu, nemôžme počítať s nijakou obetou za hriechy,
Nm 15:30 - Keď sa však niekto prehreší úmyselne, domáci alebo cudzinec, rúha sa Hospodinovi. Toho treba odstrániť zo svojho ľudu.
Mt 12:31 - Preto vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené.
Heb 6:4 - Veď s tými, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, a s tými, čo majú účasť na Duchu Svätom
2Pt 2:20 - Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok.
1Jn 5:16 - Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo.

Verš 28
Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov.
Nm 35:30 - Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovedí svedkov. Výpoveď jedného svedka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť.
Dt 17:6 - Nech sú usmrtení na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Na základe svedectva len jedného svedka ich nesmieš usmrtiť.
Dt 19:15 - Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol dopustiť. Súdny výrok bude platný len na základe výpovedí dvoch alebo troch svedkov.
Mt 18:16 - Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov.
2Kor 13:1 - Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každá výpoveď bude postavená na výpovedi dvoch alebo troch svedkov.

Verš 30
Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.A inde: Pán bude súdiť svoj ľud.
Dt 32:35 - Moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. Deň ich záhuby je blízko, náhle prichádza, čo má na nich prísť.
Rim 12:19 - Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím,hovorí Pán.
Dt 32:36 - Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Keď uvidí, že ochabuje ruka a že zajatí i slobodní sú v koncoch,

Verš 37
Veď už len celkom krátky časa prídeten, čo má prísť, nebude meškať.
Hab 2:3 - Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.
Ag 2:6 - Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou.
1Pt 1:6 - Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok,
1Pt 5:10 - Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.

Hebr 10,1 - Mojžišov zákon je iba nedokonalým predobrazom dokonalého nového zákona evanjelia.

Hebr 10,5-7 - Ž 40, 7–9.

Hebr 10,11 - Ide tu o kňazov a obety Starého zákona. Je tu vyjadrený protiklad: starozákonní kňazi pri bohoslužbe stáli a ustavične prinášali obety, ktoré nemohli odstrániť hriech; Kristus priniesol iba jedinú obetu, ktorou nás vykúpil z hriechov, a teraz sedí po pravici Boha.

Hebr 10,13 - Ž 110, 1.

Hebr 10,14 - Jedinou obetou na kríži Kristus priviedol kresťanov k dokonalosti, t. j. schopnosti vzdávať Bohu pravú úctu; táto schopnosť pochádza z odpustenia hriechov a svätosti života. Kresťania sa "posväcujú" Kristovou krvou vyliatou za nich.

Hebr 10,16-17 - Jer 31, 33–34.

Hebr 10,19-20 - Ide o nebeskú svätyňu (porov. 9, 24). Vstup do nej sa prirovnáva vstupu cez oponu do jeruzalemskej svätyne. Tento vstup nám umožnil Ježiš Kristus svojím vykupiteľským dielom.

Hebr 10,22-24 - O troch božských čnostiach porov. 1 Kor 13, 3.

Hebr 10,25 - Zhromaždenia (porov. Sk 2, 46; 20, 7; 1 Kor 11, 17–21; 14, 23) sú prejavy spoločného života prvotnej Cirkvi. "Blíži sa deň" je pripomienka na slávny Kristov príchod na konci vekov.

Hebr 10,26 - Zmysel verša je ten istý ako v 6, 4–8. Ak kresťan dobrovoľným hriechom zavrhne Krista, odmietne jeho obetu, potom preňho už niet inej obety.

Hebr 10,28 - Porov. Nm 15, 30; 35, 30; Dt 17, 6.

Hebr 10,30 - Dt 32, 35 n.

Hebr 10,32 - "Osvietenie" – porov. poznámku k 6, 4; Ef 5, 13–14.

Hebr 10,37 - Iz 26, 20; Hab 2, 3 n.