výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Heb 10, 1-39

1 Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. 2 (Jinak by je účastníci této bohoslužby už dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) 3 Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají; 4 krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. 5 A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; 6 zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis. 7 Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." 8 Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," 9 a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. 10 A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. 11 Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. 12 Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. 13 Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé položeni k nohám, 14 neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. 15 Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: 16 "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," 17 a potom dodává: "Už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny." 18 Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou už za ně potřeba oběti. 19 Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně 20 tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. 21 Máme také velikého kněze nad Božím domem, 22 a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. 23 Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. 24 Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům 25 a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. 26 Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, 27 ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. 28 Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. 29 Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! 30 Víme přece, kdo řekl: "Má je pomsta, já zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." 31 Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! 32 Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! 33 Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. 34 Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství. 35 Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna! 36 Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: 37 "Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. 38 Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." 39 My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně.

Heb 10, 1-39

Verš 1
Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti.
Kol 2:17 - Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu.
Heb 8:5 - čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře."

Verš 34
Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství.
Sk 21:33 - Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal.
Mt 5:12 - Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Verš 4
krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit.
Lv 16:14 - Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krve.
Nm 19:4 - Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání.
Heb 9:13 - Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné,

Verš 5
A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil;
Ž 40:6 - Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než dá se vypočíst!
Iz 1:11 - K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám už dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků mi není příjemná.
Jer 6:20 - K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!"
Am 5:21 - Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet!

Verš 38
Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný."
Hab 2:4 - Hle - kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti.
Rim 1:17 - V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry."
Gal 3:11 - Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry."

Verš 10
A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista.
Heb 9:12 - Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.

Verš 12
Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici.
Ž 110:1 - Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."
Sk 2:34 - David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,
1Kor 15:25 - Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám.
Ef 1:20 - Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
Kol 3:1 - Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.
Heb 1:13 - A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"?

Verš 16
"Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli,"
Jer 31:31 - Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu.
Rim 11:27 - Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích."
Heb 8:8 - Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy.

Verš 19
Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně
Jn 10:9 - Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Jn 14:6 - "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Rim 5:2 - Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy.
Ef 2:13 - Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí.
Ef 3:12 - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.

Verš 22
a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.
Ez 36:25 - Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím.

Verš 36
Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť:
Lk 21:19 - Vydržte, a získáte život!"

Verš 26
Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy,
Nm 15:30 - Pokud však někdo hřeší opovážlivě, ať je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu.
Mt 12:31 - Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude.
Heb 6:4 - Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém,
2Pt 2:20 - Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku.
1Jn 5:16 - Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.

Verš 28
Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá.
Nm 35:30 - Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí.
Dt 17:6 - Ten, kdo má zemřít, ať je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví.
Dt 19:15 - Proti nikomu nepostačí jediný svědek, ať už se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se dá spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků.
Mt 18:16 - Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.
2Kor 13:1 - Toto bude má třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků."

Verš 30
Víme přece, kdo řekl: "Má je pomsta, já zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid."
Dt 32:35 - Má je pomsta, já zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl už je pro ně připraven!"
Rim 12:19 - Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin."
Dt 32:36 - Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, až uvidí, že už je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je.

Verš 37
"Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.
Hab 2:3 - To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.
Ag 2:6 - Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
1Pt 1:6 - Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.
1Pt 5:10 - Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.

Hebr 10,1 - Mojžišov zákon je iba nedokonalým predobrazom dokonalého nového zákona evanjelia.

Hebr 10,5-7 - Ž 40, 7–9.

Hebr 10,11 - Ide tu o kňazov a obety Starého zákona. Je tu vyjadrený protiklad: starozákonní kňazi pri bohoslužbe stáli a ustavične prinášali obety, ktoré nemohli odstrániť hriech; Kristus priniesol iba jedinú obetu, ktorou nás vykúpil z hriechov, a teraz sedí po pravici Boha.

Hebr 10,13 - Ž 110, 1.

Hebr 10,14 - Jedinou obetou na kríži Kristus priviedol kresťanov k dokonalosti, t. j. schopnosti vzdávať Bohu pravú úctu; táto schopnosť pochádza z odpustenia hriechov a svätosti života. Kresťania sa "posväcujú" Kristovou krvou vyliatou za nich.

Hebr 10,16-17 - Jer 31, 33–34.

Hebr 10,19-20 - Ide o nebeskú svätyňu (porov. 9, 24). Vstup do nej sa prirovnáva vstupu cez oponu do jeruzalemskej svätyne. Tento vstup nám umožnil Ježiš Kristus svojím vykupiteľským dielom.

Hebr 10,22-24 - O troch božských čnostiach porov. 1 Kor 13, 3.

Hebr 10,25 - Zhromaždenia (porov. Sk 2, 46; 20, 7; 1 Kor 11, 17–21; 14, 23) sú prejavy spoločného života prvotnej Cirkvi. "Blíži sa deň" je pripomienka na slávny Kristov príchod na konci vekov.

Hebr 10,26 - Zmysel verša je ten istý ako v 6, 4–8. Ak kresťan dobrovoľným hriechom zavrhne Krista, odmietne jeho obetu, potom preňho už niet inej obety.

Hebr 10,28 - Porov. Nm 15, 30; 35, 30; Dt 17, 6.

Hebr 10,30 - Dt 32, 35 n.

Hebr 10,32 - "Osvietenie" – porov. poznámku k 6, 4; Ef 5, 13–14.

Hebr 10,37 - Iz 26, 20; Hab 2, 3 n.